Бухгалтерський облік у бюджетних установах (2001)

5.2. Облік інших необоротних матеріальних активів

До інших необоротних нематеріальних активів відносять необоротні активи, які згідно з новим Планом рахунків не ввійшли до рахунка № 10 «Основні засоби» або виділені зі складу матеріальних запасів, малоцінних і швидкозношуваних предметів (МШП).

Для обліку та узагальнення інформації про наявність і рух інших необоротних матеріальних активів призначений активний рахунок № 11 «Інші необоротні матеріальні активи», який має вісім субрахунків:

№ 111 «Музейні цінності, експонати зоопарків, виставок»;

№ 112 «Бібліотечні фонди»;

№ 113 «Малоцінні необоротні матеріальні активи»;

№ 114 «Білизна, постільні речі, одяг та взуття»;

№ 115 «Тимчасові нетитульні споруди»;

№ 116 «Природні ресурси»;

№ 117 «Інвентарна тара»;

№ 118 «Матеріали довготривалого використання для наукових цілей».

На субрахунку № 111 обліковуються музейні цінності (незалежно від вартості), крім предметів мистецтва та природознавства, старовини і народного побуту та експонатів наукового, історичного і технічного значення, які обліковуються відповідно до Інструкції з обліку і зберігання музейних цінностей в державних музеях; експонати тваринного світу в зоопарках та інших аналогічних установах незалежно від їх вартості.

На субрахунку № 112 обліковуються бібліотечні фонди незалежно від вартості. До бібліотечних фондів відносяться: наукова, навчальна література, спеціальні види літератури та інші видання. Окремі примірники бібліотечних фондів обліковуються в гривнях і копійках. Для бібліотечних фондів у бухгалтерії відкривається одна інвентарна картка за ф. № 03-9 (бюджет), в якій облік ведеться тільки в грошовому виразі загальною сумою. Інвентарний облік бібліотечних цінностей ведеться в інвентарних книгах бібліотеки чи інших регістрах, встановлених відповідними міністерствами і відомствами України.

Субрахунок № 113 призначений для обліку предметів, термін корисного використання яких більше одного року, зокрема спеціальних інструментів і спеціальних пристосувань у майстернях, наукових інститутах тощо.

На субрахунку № 114 у закладах охорони здоров’я, соціального забезпечення, освіти обліковуються білизна, постільні речі, одяг та обмундирування, взуття, спортивний одяг.

Для групового обліку білизни, постільних речей, одягу та взуття призначена інвентарна картка ф. № 03-9 (бюджет). Картки відкриваються за матеріально відповідальними особами на предмети одного найменування, близькі за розмірами, якістю матеріалу та ціною із зазначенням номенклатурного номера. Замість картки ф. № 03-9 (бюджет) аналітичний облік білизни, постільних речей можна вести у книгах кількісно-сумового обліку матеріальних цінностей ф. № 296, 296-б. Номенклатурний номер містить, як правило, сім знаків: перші три знаки — субрахунок, четвертий знак — група, три останніх знаки — вид необоротних матеріальних активів. Наприклад, номенклатурний номер 1142001 означає субрахунок 114, групу 2 — постільні речі, вид необоротних активів 001 — матраци.

Предмети м’якого інвентаря відразу після прийняття його на склад маркуються спеціальним штампом, який містить назву установи і ставиться в такому місці, щоб це не псувало зовнішнього вигляду предмета. При видачі білизни і постільних речей в експлуатацію, наприклад, у відділення лікарні, на кожному предметі поряд з маркувальним штампом ставиться інший штамп з позначенням року, в якому даний предмет передано в експлуатацію. Це потрібно для встановлення строку ношення. На практиці з метою посилення відповідальності за господарським використанням білизни і постільних речей на кожному предметі проставляють штамп-мітку, що містить умовну назву підрозділу, в користування якого їх видано. Облік білизни і постільних речей, що знаходяться в користуванні у відділеннях, кабінетах, лабораторіях, гуртожитках, кухнях, їдальнях, ведеться матеріально відповідальними особами в книзі ф. № М-17.

Передбачено спрощений облік білизни і постільних речей для невеликих бюджетних установ, при здачі їх в ремонт, прання, дезинфекцію і поверненні.

На субрахунку № 115 обліковуються тимчасові (нетитульні) споруди, пристосування і пристрої, вартість яких передбачена в складі накладних витрат будівництва.

На субрахунку № 116 ведеться облік мінеральних копалин, нафтових свердловин, що згідно з чинним законодавством належать бюджетній установі.

На субрахунку № 117 обліковується наявність та рух інвентарної тари (баків, скринь, чанів, засіків), торговельних шаф і стелажів, іншої інвентарної тари, яка раніше обліковувалася в складі основних засобів і МШП.

На субрахунку № 118 у науково-дослідних установах обліковуються матеріали довгострокового користування, передані зі складу в наукові підрозділи для науково-дослідних робіт. Ці матеріали не нормуються, оскільки використовуються для наукових досліджень, у процесі яких вони протягом довгого часу можуть не витрачатися або витрачатися в невеликих кількостях, і, крім цього, деякі з них самі є об’єктом наукового пошуку. Номенклатура цих матеріалів визначається заступником керівника установи з наукової роботи.

На цьому субрахунку в установах культури обліковуються дорогі матеріали, одержані зі складу для реставрації і ремонту предметів мистецтва, музейних цінностей та пам’яток архітектури.

Перелічені цінності різні за своїм функціональним призначенням і мають низку особливостей, які їх об’єднують і відрізняють від основних засобів, МШП, матеріалів:

у бухгалтерії ведеться тільки сумовий облік (бібліотечні фонди);

не нараховується знос (бібліотечні фонди, експонати тваринного світу, музейні та художні цінності, малоцінні необоротні матеріальні активи, білизна, постільні речі, взуття, одяг, природні ресурси);

не встановлюються норми запасів (матеріали довгострокового користування для наукових цілей).

Для нарахування зносу інших необоротних нематеріальних активів призначений пасивний регулювальний субрахунок одноіменної назви № 132. Порядок застосування нового Плану рахунків не пояснює, як нараховувати знос на предмети, що обліковуються на субрахунках № 115, 118. У галузях матеріального виробництва вартість тимчасових (нетитульних) споруд і пристроїв погашається щомісячно, виходячи з терміну їх експлуатації (залежно від тривалості будівництва). При цьому береться до уваги вартість зворотних матеріалів. Знос матеріалів довгострокового користування слід нараховувати також залежно від терміну їх корисного використання для виконання наукових тем.

Бухгалтерські проводки з обліку необоротних матеріальних активів аналогічні обліку основних засобів, тільки замість рахунка № 10 і субрахунка № 131 використовуються відповідно рахунок № 11 і субрахунок № 132.

Синтетичний облік вибуття і переміщення інших оборотних матеріальних активів відображається в меморіальному ордері № 9-а.

Аналітичний облік ведеться щодо кожного об’єкта цих активів.