Бухгалтерський облік у бюджетних установах (2001)

6.8. Особливості обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів

До малоцінних і швидкозношуваних предметів (МШП) належать предмети, термін експлуатації яких не перевищує один рік. Питома вага використання МШП на проведення навчальних і наукових робіт, на господарські потреби установ у порівнянні з використанням інших матеріальних цінностей на потреби установ є незначною, однак перехідні запаси МШП порівняно з матеріальними запасами досить великі.

За складом МШП поділяються на дві групи:

— інструменти і пристрої загального і спеціального призначення, використовувані в кабінетах, відділеннях, лабораторіях, майстернях, дільницях установи;

— швидкозношуваний господарський інвентар, використовуваний в установі для господарських потреб.

Для обліку та узагальнення інформації про наявність і рух МШП, що належать установі та знаходяться в складі запасів, призначений активний субрахунок № 221 «Малоцінні та швидкозношувані предмети на складі і в експлуатації».

У бюджетних установах в розмірі вартості МШП утворюється фонд у МШП, обліковуваний на пасивному субрахунку № 411 «Фонд в МШП за їх видами», який є грошовим виразом коштів, вкладених у МШП, що перебувають у безпосередньому розпорядженні установи.

За дебетом субрахунка № 221 відображаються за договірною вартістю (без ПДВ) придбані або виготовлені МШП, за кредитом — відпускання МШП в експлуатацію зі списанням на зменшення фонду МШП.

Документальне оформлення надходження і відпускання МШП в експлуатацію, а також облік на складах ведеться аналогічно обліку матеріалів. Міністерством статистики України наказом № 145 від 22.05.96 затверджено типові форми первинних документів з обліку МШП (табл. 6.5).Аналітичний облік за субрахунком № 221 у бухгалтерії ведеться за назвами предметів, кількістю, вартістю і матеріально відповідальними особами в книзі кількісно-сумового обліку матеріалів ф. № 296, тобто аналогічно обліку матеріалів.

Основні бухгалтерські проводки з обліку МШП наведено в табл. 6.6.Інструменти і пристрої відпускаються зі складу в лабораторії, майстерні, відділи за встановленими нормами відпускання. При цьому можливі два варіанти обліку інструментів в експлуатації. Перший варіант передбачає документальне оформлення всіх операцій за рухом МШП (отримання зі складу, здача зношених інструментів, повернення на склад). За другим варіантом застосовується метод постійного запасу чи обмінного фонду. Документально оформляються лише операції, які приводять до зміни запасів.

Видача інструментів і пристроїв на робочі місця в тривале користування оформляється записом в особисті картки, які відкриваються на кожного працівника — отримувача інструментів, де працівник розписується за отриманий інструмент. У разі видачі інструментів у короткотермінове користування можна застосовувати марочну систему.

Списання МШП здійснюється на підставі актів, які затверджуються керівником установи.