Регулювання міжнародних фондових ринків (2000)

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ФОНДОВИХ РИНКІВ»

Тема 1 Структура міжнародних фондових ринків (МФР)

Розкривається сутність і складові міжнародних фондових ринків, розглядаються їх учасники та фінансові інструменти, проводиться систематизація ринків за ступенем їх розвитку, регіональною приналежністю. Висвітлюються сучасні тенденції на міжнародних ринках цінних паперів.

Тема 2 Загальні засади регулювання міжнародних фондових ринків

Виявляються принципи і загальні засади регулювання фондового ринку. Розглядаються форми і методи регулювання, аналізується сучасний стан міждержавного регулювання, досліджується діяльність міжнародних регулюючих і координуючих організацій. Систематизовано базові міжнародні документи в сфері регулювання фондових ринків.

У подальшому розгляду піддаються механізми регулювання та особливості його втілення у практиці державних органів і громадських організацій країн, що мають найбільш розвинуті фондові ринки, є центрами світової торгівлі цінними паперами і, відповідно, володіють найбільшим інвестиційним потенціалом, зокрема щодо України. Досліджується еволюція регулятивних підходів з огляду на економічні та державно-політичні фактори, бурхливий розвиток сучасних комп’ютерних технологій та інші пріоритетні тенденції на міжнародних ринках капіталу.

Тема 3 Регулювання фондового ринку США

Розглядаються ключові питання становлення і функціонування ринку цінних паперів США. Розкриваються сутність і структура державного регулювання, роль саморегулівних організацій. Особлива увага до цієї теми зумовлена тим, що саме в США були вперше запропоновані та втілені в життя такі ключові принципи регулювання фондового ринку, як розкриття інформації, заборона маніпулювання цінами і використання інсайдерської інформації, саморегулювання учасників ринку тощо. Державні органи регулювання США є найстарішими в світі і мають найбільший досвід. Американський ринок на сьогодні найбільш ефективно регульований і, відповідно, надзвичайно привабливий для інвесторів.

Тема 4 Регулювання фондового ринку Великобританії

Подається характеристика сучасного стану первинного та вторинного ринку цінних паперів, визначено провідне місце Лондонської фондової біржі. Розглядаються притаманні Великобританії особливості втілення принципу саморегулювання учасників ринку цінних паперів, висвітлена діяльність органів регулювання. Окрема увага приділена напрямам реорганізації системи регулювання англійського фондового ринку.

Тема 5 Регулювання фондових ринків Німеччини і Франції

Проаналізовано організацію фондових ринків зазначених країн, окреслена особлива роль фондових бірж. Висвітлені особливості побудови системи регулювання з огляду на державний устрій цих країн.

Тема 6 Регулювання фондового ринку Японії

Міститься аналіз специфіки корпоративного управління, визначення особливості функціонування ринку цінних паперів, що є одним з найбільших у світі. У динаміці розглядаються еволюція та сучасний стан державного регулювання.

Останні дві теми орієнтовані на висвітлення практичних питань та аналіз закономірностей, які складаються в процесі регулювання ринків цінних паперів, що розвиваються, зокрема українського.

Тема 7 Регулювання фондових ринків країн, що розвиваються

Сформульовано сутність цих ринків, визначені їх принципові ознаки. Наводиться класифікація ринків, що розвиваються, розглядається регіональна специфіка їх організації. Особлива увага приділена сучасним тенденціям регулювання.

Тема 8 Розвиток фондового ринку України та його регулювання

Досліджуються теоретичні і практичні проблеми раціональної організації українського ринку цінних паперів та системи його регулювання. Визначається та обґрунтовується необхідність зосередження переважної частини угод з цінними паперами на біржах та у торговельно-інформаційних системах. Аналізується діяльність органів державного регулювання та контролю. Наводиться стислий огляд законодавчої бази та визначаються шляхи її вдосконалення в контексті сучасних тенденцій нормативного регулювання фондових ринків.