Регулювання міжнародних фондових ринків (2000)

Тема 6. Регулювання фондового ринку Японії

Структура акціонерного капіталу та специфіка корпоративного управління. Особливості функціонування первинного та вторинного ринків цінних паперів. Роль Токійської фондової біржі. Еволюція та сучасний стан державного регулювання. Саморегулювання учасників фондового ринку Японії.

Особливості організації ринку

• Ринок цінних паперів Японії посідає друге місце після фондового ринку США з точки зору пайових і боргових цінних паперів.

Cпецифіка корпоративного управління:

• найменші (у порівнянні з іншими розвинутими фондовими ринками) вимоги щодо розкриття корпоративної інформації;

• збори акціонерів не що інше, як проста формальність, оскільки реальні підойми управління знаходяться в руках ради директорів і керуючих;

• усі великі корпорації та більшість середніх і дрібних перебувають у власності інших корпорацій;

• корпоративні акціонери використовують право власності на акції насамперед для стратегічних цілей, тобто зміцнення довгострокових зв’язків між собою, залучення нових клієнтів (постачальників або покупців) і захисту від небажаних аутсайдерів, а не для отримання дивідендів.Торговельний обіг та ринкова вартість іноземних цінних паперів не враховані.

• Ринок облігацій. В Японії існують вісім фондових бірж. Провідною є Токійська фондова біржа (ТФБ), на яку припадає понад 80 % загального обігу цінних паперів.

Загальний обсяг торгівлі облігаціями на Токійській фондовій біржі (які включають місцеві облігації та деноміновані в ієнах іноземні облігації «самурай»), а також на позабіржовому ринку у 1998 р. становив 2 623 трлн ієн, що на 794 млрд нижче, ніж у попередньому, 1997 р.

Також на Токійській фондовій біржі розміщені іноземні конвертовані облігації.У 1991 р. впроваджено в експлуатацію Систему автоматизованого котирування Японської асоціації професійних учасників фондового ринку (JASDAQ).

Депозитарно-клірингові установи:

• Японський депозитарний центр;

• Японська клірингова корпорація з цінних паперів (100 %-на дочірня компанія ТФБ).

• Основний фондовий індекс — Ніккей (Niсkey index).

• Облігації випускаються, як правило, в бездокументарній формі. Ринок облігацій є переважно позабіржовим.

Законодавча база регулювання

• Торговий кодекс Японії.

• Закон про цінні папери, який прийнято японським парламентом у 1948 р., складено на основі американського Закону про цінні папери 1933 р. Законом, зокрема, заборонені шахрайські дії з цінними паперами, маніпулювання цінами, інсайдерські угоди.

У 1993 р. в Японії набув чинності Закон про реформу фінансової системи, який частково усунув бар’єри, що існували між банками і брокерськими фірмами. На основі цього Закону японським банкам було дозволено здійснювати андерайтинг твердопроцентних цінних паперів. Одночасно брокерсько-ділерським фірмам відкрився доступ до довірчих банківських операцій.

• Система законодавчих актів до Закону про цінні папери та біржі

• Закон про цінні папери і біржі

• Відповідні урядові і міністерські укази і постанови

Розділ 1. Загальні положення.

Розділ 2. Розголошення інформації про утримання підприємств та ін.

Розголошення інформації про відкриту купівлю.

Міністерська постанова про розголошення інформації про утримання підприємств.

Міністерська постанова про розголошення інформації про відкриту купівлю.

Розголошення інформації про масове володіння акціями.

Міністерська постанова про розголошення інформації про масове володіння акціями.

Розділ 3. Компанії з торгівлі цінними паперами.

Міністерська постанова про компанії з торгівлі цінними паперами.

Міністерська постанова про операції банків з цінними паперами.

Міністерська постанова про платоспроможність компаній з торгівлі цінними паперами та ін.

Міністерська постанова про регулювання власного капіталу компаній з торгівлі цінними паперами.

Розділ 4. Асоціація компаній з торгівлі цінними паперами (фондових дилерів).

Міністерська постанова про асоціацію дилерів операцій з цінними паперами (фондових дилерів).

Розділ 5. Фондові біржі.

Міністерська постанова про фондові біржі.

Компанії з фінансування купівлі і володіння цінними паперами.

Розділ 6. Правила про угоди з цінними паперами.

Міністерська постанова про компанії з торгівлі цінними паперами

Міністерська постанова про заяву щодо угоди для стабілізації курсів цінних паперів.

Міністерська постанова про купівлю-продаж посадовими особами і головними акціонерами компаній, що зареєстровані на біржах, цінних паперів даних компаній.

Міністерська постанова про регулювання угод, що укладають посадові особи компаній з особливими цінними паперами.

Розділ 7. Посередницькі послуги.

Розділ 8. Консультативна рада з фондових операцій.

Указ консультативної ради з фондових операцій.

Розділ 9. Положення про злочини.

Правила про термінологію, форми і стилі та методику підготовки фінансових звітів і балансів.

Розділ 10. Положення про покарання і штрафи.

Розділ 11. Розслідування випадків правопорушення.

Структура регулювання

• В Японії склалася дворівнева система регулювання, при якій контроль за ринком здійснюється як державою (Міністерством фінансів), так і саморегулівними організаціями.

У 1948 р. в Японії за зразком SEC США була утворена Комісія з цінних паперів Японії. Однак після закінчення окупації Японії Сполученими Штатами Комісія в 1951 р. була ліквідована, а її повноваження перейшли до Міністерства фінансів.• При Міністерстві фінансів створено дорадчий орган — Раду з цінних паперів і бірж, у функції якої входить підготовка рекомендацій для Міністерства фінансів по вдосконаленню законодавства по цінних паперах.

Після виявлення на початку 90-х років серйозних порушень і зловживань на ринку цінних паперів у 1992 р. в Японії була заснована нова Комісія з цінних паперів і бірж, до повноважень якої входить спостереження і контроль за станом безпосередньо на ринку. На відміну від SEC США японська Комісія є афілійованою установою Міністерства фінансів, яке, так само як і раніше, виконує наглядові функції.

Нагляд і регулювання на фондових біржах:

• експертиза компаній — членів біржі (аналіз господарської діяльності та майна);

• дослідження та аналіз укладених угод з метою запобігання маніпулювання цінами, оформлення інсайдерських та фіктивних угод;

• перевірка фондової діяльності компаній — членів біржі (атестація компаній);

• накладання санкцій.

Завдання та повноваження регулюючого органу

• Комісія з цінних паперів і бірж підвідомча Міністерству фінансів. До її складу входять голова та два члени, що призначаються міністром фінансів за згодою обох палат парламенту. Комісія здійснює нагляд за фондовими біржами, саморегулівними організаціями та безпосередньо інвестиційними компаніями. Комісія має право проведення інспекцій та розслідувань і надання за їх наслідками рекомендацій міністру фінансів щодо застосування санкцій. Штат Комісії налічує 202 особи.

Саморегулювання

• На даний час існують три типи організацій, що мають статус СРО:

• фондові біржі;

• Японська асоціація дилерів з цінних паперів;

• Асоціація інвестиційних трастів.

Усі фірми з торгівлі цінними паперами повинні бути членами Японської асоціації дилерів з цінних паперів (JASD).

• JASD — зареєстрована юридична особа згідно із Законом про цінні папери і біржі.

Основні завдання JASD:

• контроль за позабіржовим ринком цінних паперів;

• встановлення та забезпечення виконання правил для фондових компаній;

• перевірка інвестиційних компаній;

• розгляд скарг на членів асоціації;

• навчання та підготовка кадрів, проведення кваліфікаційних іспитів;

• інформаційно-просвітницька діяльність;

• дослідження ринку цінних паперів.

• Заходи по нагляду та регулюванню щодо компаній — членів бірж:

1) аналіз стану господарської діяльності та майна компаній-членів (експертиза компаній-членів);

2) експертиза справедливості угод, що укладаються компаніями-членами (експертиза угод);

3) перевірка форми ведення компаніями-членами своєї діяльності (атестація компаній-членів);

4) санкції до компаній-членів (заходи впливу).

Експертиза компаній-членів:

1) вимагання звітів про фінансовий стан компанії-члена;

2) видача висновків щодо придатності приміщень для ведення брокерської діяльності.

Експертиза угод:

1) вибіркова перевірка угод, що підозрюються в несправедливому характері (маніпулювання цінами, фіктивні угоди, інсайдерські угоди, масове скуповування з метою збільшення цін);

2) міжнародна співпраця з метою запобігання несправедливим угодам.

Атестація компаній-членів:

1) перевірка правильності стягування брокерських комісійних;

2) перевірка правильності стягування застав і гарантійних депозитів (застави по кредитних угодах, гарантійні депозити по угодах з ф’ючерсними контрактами, гарантійні депозити по угодах з опціонами);

3) перевірка відповідності вимогам роботи з клієнтами;

4) перевірка системи внутрішнього контролю.

Санкції до членів:

1) виключення зі списку.

Ключові терміни і поняття

Індекс Ніккей 225 (Nіскеу)

Токійська фондова біржа

Комісія з цінних паперів і бірж Японії

Рада з цінних паперів і бірж

Японська асоціація дилерів з цінних паперів (JASD)

Система автоматизованого котирування Японської асоціації професійних учасників фондового ринку (JASDAQ)