Кількісні методи в управлінні інвестиціями (2000)

3.2. ПЕРІОД ОКУПНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ

Період окупності визначається як період, необхідний для повернення первісних інвестицій шляхом нагромадження чистих реальних грошових потоків, отриманих за проектом.

Коли припустити, що щорічні прибутки інвестиційного проекту рівні, то період окупності може бути визначений як відношення власне витрат за проектом (після оподаткування) до прибутків від інвестиційного проекту (також після оподаткування).

Коли щорічні грошові прибутки за проектом неоднакові, то період окупності визначається ось яким чином.

● Приклад 1. Окупність

Корпорація планує асигнувати кошти на придбання нового обладнання. Проектовані грошові прибутки і первісні інвестиції показані в таблиці. Визначити період окупності проекту.Первісні інвестиції відновлюються протягом сьомого року. Позаяк $4000 залишаються зайвими на початку сьомого року, а $5000 очікується отримати упродовж сьомого, то первісні інвестиції будуть покриті за термін ($4000/$5000)  12 = 10 місяців сьомого року. Тож період окупності проекту дорівнюватиме 6 рокам 10 місяцям.

Метод окупності має як мінімум 5 недоліків.

1. Не враховуються очікувані прибутки за періодом окупності.

2. Не враховує вартості грошей у часі.

3. Не розрізнює проекти з різними первинними інвестиціями.

4. Забезпечуючи вимірювання ступеня ліквідності проекту, він не дозволяє оцінити позицію фірми загалом з погляду ліквідності.

5. Ігнорується вартість фондів для підтримки інвестицій навіть у період окупності.

Період окупності з урахуванням вартостіфондів підтримки інвестиційного проекту

Розглянутий вище метод окупності може бути модифікований шляхом врахування вартості фондів, необхідних для забезпечення проекту. Методологія включення вартості фондів у метод окупності наведена в наступному прикладі.

● Приклад 2. Окупність

Корпорації потрібно підтримувати необхідну ставку прибутковості інвестицій на рівні 12%. Визначте період, потрібний для відновлення як інвестицій, так і вартості фондів підтримки цих витрат.

Розв’язання. Побудуємо таблицю, що відображає грошові потоки і витрати капіталу для підтримки цих фондів:Інвестиційний проект має функціонувати 7 років 7 місяців для того, щоб фірма могла покрити свою вартість капіталу і відновити кошти, що спочатку інвестуються в проект.

Модифікований метод розрахунку окупності проекту рекомендується використовувати в таких ситуаціях:

як міру ліквідності проекту, якщо така ліквідність є важливою для фірми;

для проектів з дуже невизначеними прибутками від інвестицій, надто тоді, коли ці прибутки стають дедалі невизначенішими в майбутньому;

в періоди з вельми високими зовнішніми фінансовими витратами, коли відновлення капіталу стає вкрай важливим для фірми;

для проектів з високим катастрофічним ризиком;

для проектів зі щорічними змінами зразків або старінням внаслідок технологічних змін, змін пріоритетів споживачів тощо.

Дисконтований період окупності

Деякі фінансові аналітики замість обчислення періоду окупності інвестицій, надають перевагу визначенню терміну, впродовж якого чиста теперішня вартість (ЧТВ) перетворюється з негативної в позитивну. Такі розрахунки дають можливість знайти точку беззбитковості проекту чи дисконтований період окупності (discounted payback period). Якщо проект генерує позитивні грошові потоки після цієї точки окупності, то ЧТВ проекту буде позитивною.

Завдяки умові рівності щорічних грошових потоків метод дисконтованого періоду окупності має обмежене використання, хоча й демонструє певні недоліки критерію періоду окупності, насамперед показує залежність максимально прийнятного періоду окупності від життєвого циклу інвестиційного проекту та вартості грошей у часі.

Будь-який інвестиційний проект слід приймати, коли теперішня вартість грошових надходжень перевищує теперішню вартість інвестицій, тобто:Остання нерівність показує, що інвестиційний проект з позитивними щорічними грошовими надходженнями S упродовж свого життєвого циклу n років матиме позитивну ЧТВ лише тоді, коли його період окупності буде меншим за процентний фактор теперішньої вартості ануїтета PFPVA n, i.

При зростанні життєвого циклу проекту максимальний придатний період окупності також збільшується (при фіксованій ставці дисконту). Якщо проект має нескінченний життєвий цикл, то максимальний придатний період окупності прагне до 1/i.

● Приклад 3. Окупність

Корпорація використовує ставку дисконту 10%. Який максимальний термін окупності повинно мати обладнання з життєвим циклом 20 років, якщо первинні інвестиції дорівнювали $10000, а щорічні позитивні грошові надходження — $1000?

Розв’язання. Визначимо період окупності інвестицій:

A0/S=$10000/$1000=10 років.

(2) Визначимо PFPVA20, 10%. З таблиці розрахунку теперішньої вартості ануїтета знаходимо, що PFPVA20, 10% = 8.5, тобто максимальний прийнятний період окупності — 8.5 років.

Але період окупності інвестицій дорівнює 10 рокам, що більше ніж 8.5 років. Тому ЧТВ такого інвестиційного проекту буде негативною і його прийняття недоцільне.