Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств (2003)

1.2. Договір на проведення аудиторської перевірки

Правова основа договору на проведення аудиторської перевірки регулюється Національним нормативом аудиту (ННА) № 4 «Про договір на проведення аудиту», де зазначено, що основним документом, який засвідчує факт досягнення домовленості між замовником та виконавцем про проведення аудиторської перевірки, є договір на проведення аудиту.

Договір документально засвідчує, що сторони дійшли згоди з усіх суттєвих аспектів взаємовідносин, які виникають у зв’язку з його укладанням.

Перед укладанням договору можливий обмін листами між аудитором та клієнтом. Надсиланню листа-пропозиції може передувати етап обстеження об’єкта аудиту з метою визначення обсягів роботи, якщо аудитор вважатиме доцільним проведення такого обстеження.

Листи можуть бути невід’ємною складовою частиною або додатком до договору, якщо це буде обумовлено умовами договору.

Нормативом № 4 визначено основні вимоги до змісту договору на проведення аудиту та його структури. Хоча за змістом договір на проведення аудиту може бути різним залежно від конкретних обставин, проте він має містити такі положення:

мета аудиту;

масштаб аудиту, включаючи посилання на чинне законодавство, нормативи (поняття масштабу аудиту включає в себе необхідний обсяг та глибину перевірки, склад, кількість, обсяг аудиторських процедур);

можливість доступу до будь-яких записів, документації та іншої інформації, замовленої аудитором у зв’язку з аудитом;

відповідальність керівництва підприємства, яке перевіряється, за надану аудиторам інформацію (у разі потреби обумовлюється вимога про отримання від керівництва підприємства письмового підтвердження, що стосується наданої інформації);

умови відповідальності за початкові залишки при першому проведенні аудиту або якщо попередні перевірки виконувались іншим аудитором;

вказівка на те, що в зв’язку з рівнем суттєвості та інших властивих аудиту обмежень існує можливість, навіть ймовірність того, що будь-які істотні помилки можуть залишитись не знайденими;

форма, в якій замовникові буде видана інформація про результати проведеної аудитором роботи (обсяг і склад переданої замовнику документації).

Крім того, згідно з нормативом № 4 до договору можуть бути додані такі пункти:

угоди, які стосуються планування аудиту;

угоди щодо залучення до перевірки інших аудиторів і фахівців інших галузей з деяких аспектів аудиту;

угоди, що стосуються залучення до перевірки внутрішніх аудиторів та іншого персоналу клієнта;

порядок розрахунків за виконання робіт з аудиту;

будь-які можливості обмеження аудиторського зобов’язання;

посилання на будь-які додаткові угоди між аудитором та клієнтом.

Відповідно до нормативу аудиту № 4 структура договору може бути різною, проте його форма в цілому має відповідати загальноприйнятій в Україні формі складання договорів. За структурою договір на проведення аудиту має включати такі розділи: предмет договору, зобов’язання сторін, порядок здавання та приймання робіт, строк виконання робіт, відповідальність сторін, строк дії договору, реквізити сторін та особливі умови.

У розділі «Предмет договору» зазначається назва аудиторської послуги («проведення аудиту» або «аудиторська перевірка»), мета аудиту та характеризується масштаб аудиту.

У розділі «Зобов’язання сторін» наводиться перелік та характеристика зобов’язань, які бере на себе кожна із сторін. Перелік зобов’язань замовника має містити такі положення:

надання аудиторам можливості доступу до будь-яких записів, документації та іншої інформації, яка запитана у зв’язку з аудитом;

відмова від будь-яких дій, які здійснюються з метою впливу на думку аудитора;

зобов’язання щодо приймання та оплати робіт;

інші зобов’язання.

У переліку зобов’язань аудитора слід зазначити про:

дотримання умов конфіденційності інформації та інших принципів аудиту;

форму, в якій замовникові буде видана інформація про результати проведеної аудитором роботи (обсяг та склад переданої замовникові документації);

дотримання вимог до якості згідно із стандартами та нормами аудиту, законодавчими актами України та іншими (назвати, якими саме) критеріями;

зобов’язання інформування замовника у разі, якщо в процесі роботи виявиться її недоцільність;

інші зобов’язання.

У розділі «Порядок здавання та приймання робіт» наводиться перелік, характеристика та послідовність процедур, які виконуються сторонами при передаванні результатів роботи, а також умови та порядок оформлення відмови замовника прийняти виконану роботу.

У розділі «Строк виконання робіт» зазначається тривалість виконання роботи, дати початку та закінчення, а також строк надання результатів виконаної роботи.

У розділі «Вартість робіт та порядок розрахунків» мають бути відомості про розмір та порядок виплати винагороди за виконання робіт.

Розділ «Відповідальність сторін» містить умови відповідальності кожної сторони (вид відповідальності) та аспекти, за які та чи інша сторона не несе відповідальності.

Нормативом № 4 «Про договір на проведення аудиту» визначено обов’язкові положення щодо відповідальності замовника:

за достовірність наданої аудиторам інформації;

за виявлені відхилення і порушення, за фінансові результати та звітність по них;

за невиконання рекомендацій аудитора;

за невиконання зобов’язань приймання та сплати винагороди за роботу;

інші види й умови відповідальності.

Обов’язковими є відповідальність за якість виконаних робіт, дотримання строків робіт та принципів аудиту при виконанні робіт, а також інші види та умови відповідальності.

У цьому розділі обумовлюється відповідальність за початкові залишки при першому проведенні аудиту або відповідальність у тому випадку, якщо попередні перевірки виконувались іншим аудитором. У розділі має також бути відмітка про строк дії такої відповідальності.

У розділі «Строк дії договору» наводиться вказівка про дату початку та закінчення дії договору.

У розділі «Реквізити сторін» зазначаються юридичні адреси та платіжні реквізити кожної сторони.

Розділ «Особливі умови» містить питання, які сторони в договорі вважають за потрібне обумовити і які не знайшли відображення у попередніх розділах договору, зокрема:

питання про те, що залежно від рівня суттєвості перевірки та інших притаманних аудиту обмежень існує можливість і навіть ймовірність того, що будь-які суттєві помилки можуть залишитися не віднайденими;

умови відмови виконавця від продовження робіт на будь-якому етапі їх виконання;

умови продовження строку виконання робіт;

посилання на будь-які додаткові угоди до даного договору, а також на додатки до договору;

порядок розв’язання спорів;

інші умови.

Окремі положення договору можуть знайти пояснення в додаткових документах (додатках до договору). Наприклад, строк виконання робіт може регламентуватися календарним планом робіт, а розмір та порядок виплати винагороди за роботу — протоколом узгодження договірної ціни та ін. При цьому в договорі робиться посилання на ці документи й на те, що вони є невід’ємною частиною договору. Склад і зміст додатків можуть бути різними і залежати від конкретних обставин.