Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств (2003)

2.1. Аудит установчих документів

Предметом аудиторської перевірки є дотримання законності створення сільськогосподарських підприємств різних організаційних форм, їх установчих документів та юридичних засад на право функціонування підприємства відповідно до чинного законодавства.

Аудиторська перевірка поширюється на такі основні документи:

статут сільськогосподарського підприємства (конкретної організаційно-правової форми);

установчий договір;

протокол зборів засновників;

свідоцтво про державну реєстрацію;

документи, пов’язані з приватизацією та акціонуванням сільськогосподарського підприємства;

документи, що підтверджують право власності засновників на майно, внесене в оплату придбаних ними акцій під час державної реєстрації товариства з участю державних підприємств;

свідоцтво про реєстрацію в органах статистики, державній податковій інспекції, державних цільових фондах тощо;

договір на банківське обслуговування;

зареєстровані зміни до установчих документів;

реєстр акціонерів для акціонерних товариств;

витяги із протоколів зборів засновників, акціонерів;

витяги рішень зборів директорів;

накази і розпорядження виконавчої дирекції;

ліцензії на здійснення окремих видів діяльності;

документи листування із засновниками та акціонерами;

журнали реєстрації виданих доручень і повноважень при реєстрації, перереєстрації, ліквідації, реорганізації та інших діях других осіб (крім керівника) підприємства;

внутрішні положення сільськогосподарського підприємства;

документи про внесення часток коштів засновників до статутного капіталу чи у вигляді цінних паперів (виписки банку, прибуткові касові ордери, акти оприбуткування майна у натуральній формі як внеску до статутного капіталу тощо);

методики оцінки часток (паїв), внесених у статутний капітал в натуральній і нематеріальній формах згідно з Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», 8 «Нематеріальні активи», 9 «Запаси»;

річна фінансова звітність;

звітність на дату ліквідації чи реорганізації капіталу сільськогосподарського підприємства;

інші документи.

У процесі аудиторської перевірки з’ясовуються:

організаційно-правова форма підприємства (акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, селянське (фермерське) господарство тощо);

встановлення відповідності змісту установчих документів вимогам законодавчих і нормативних актів;

своєчасність внесення змін в установчі документи;

здійснення видів діяльності сільськогосподарського підприємства відповідно до статуту;

склад засновників сільськогосподарського підприємства;

розмір статутного капіталу та часток (паїв) кожного із засновників;

правильність застосування методів оцінки часток (паїв), внесених засновниками до статутного капіталу в натуральній і нематеріальній формах, відповідно до погодженої засновниками (учасниками) підприємства їх справедливої вартості;

своєчасність надходження внесків до статутного капіталу;

розмір і форми часток засновників у статутному капіталі;

правильність оформлення документів про внески засновників сільськогосподарського підприємства до статутного капіталу;

відображення у статуті сільськогосподарського підприємства напряму зовнішньоекономічної діяльності;

кількість поточних рахунків у національній та іноземній валюті, які підприємство відкрило у комерційних банках, та основні з них;

права сільськогосподарського підприємства на створення на території України і за кордоном філій та інших структурних підрозділів, виділених на самостійний баланс;

наявність ліцензій на здійснення видів діяльності, які підлягають ліцензуванню відповідно до чинного законодавства;

встановлений засновниками порядок розподілу прибутку, який залишився у розпорядженні сільськогосподарського підприємства після сплати податку на прибуток та інших обов’язкових платежів;

правильність визначення доходів членів господарства, засновників і орендарів, утримання податків з доходів;

правильність оформлення бухгалтерської документації та відображення в бухгалтерському обліку операцій із формування статутного капіталу сільськогосподарського підприємства;

відповідність записів у первинних документах записам у регістрах бухгалтерського обліку за рахунками 46 «Неоплачений капітал» і 40 «Статутний капітал».

Всі ці дані потрібні аудитору для перевірки відповідності первинних документів чинному законодавству та правильності відображення операцій у бухгалтерському обліку на основі цих документів.