Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств (2003)

2.2.3. Аудит додаткового капіталу

Додатковий капітал — суми, на які вартість реалізації випущених акцій перевищує їх номінальну вартість, суми дооцінки активів та вартість необоротних активів, безоплатно отриманих підприємством від інших осіб та інші його види.

Мета аудиту — встановити законність і достовірність здійснених операцій щодо додаткового капіталу.

Основні завдання аудиту додаткового капіталу — встановити правильність:

визначення величини додаткового капіталу;

використання додаткового капіталу;

відображення операцій щодо додаткового капіталу в бухгалтерському обліку.

Правильність визначення величини додаткового капіталу аудитор має перевірити за його видами: емісійний дохід, інший вкладений капітал, дооцінка активів, безоплатно одержані необоротні активи, інший додатковий капітал.

Операції, що впливають на додатково внесений капітал. У бухгалтерському обліку різні види додаткового капіталу мають бути відображені на відповідних рахунках та субрахунках. На субрахунку 421 «Емісійний дохід» обліковується різниця між продажною і номінальною вартістю первісно розміщених акцій. Викуплені власні акції оприбутковують так:

Д-т 451 «Вилучені акції»

К-т 30 «Каса» або

К-т 31 «Рахунки в банках».

При перепродажу акцій:

Д-т 30 «Каса» або

Д-т 31 «Рахунки в банках» на фактично одержану суму від продажу акцій

К-т 421 «Емісійний дохід» на різницю між виручкою і номінальною вартістю проданих акцій

К-т 451 «Вилучення акцій» на номінальну вартість проданих акцій.

На субрахунку 422 «Інший вкладений капітал» обліковується інший вкладений засновниками підприємств (крім акціонерних товариств) капітал, що перевищує статутний капітал, інші внески без рішень про зміни розміру статутного капіталу.

На субрахунку 423 «Дооцінка активів» обліковується сума дооцінки (уцінки) активів, яку здійснюють у випадках, передбачених законодавством та положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. На суму дооцінки початкової вартості основних засобів дебетують рахунок 10 «Основні засоби» і кредитують субрахунок 423 «Дооцінка активів». На суму збільшення зносу об’єктів у результаті проведеної дооцінки роблять запис:

Д-т 423 «Дооцінка активів»

К-т 13 «Знос (амортизація) необоротних активів».

На субрахунку 424 «Безоплатно одержані необоротні активи» обліковується вартість необоротних активів, безоплатно одержаних підприємством від інших осіб. При безоплатному одержанні необоротних активів дебетують рахунки 10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи», 12 «Нематеріальні активи» і кредитують субрахунок 424 «Безоплатно одержані необоротні активи».

На субрахунку 425 «Інший додатковий капітал» обліковуються інші види додаткового капіталу, які не можуть бути включені до наведених вище субрахунків.