Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств (2003)

2.3. Аудит розрахунків з акціонерами

Завдання аудиту — встановити правильність розрахунків з акціонерами, що пов’язані з:

підпискою на акції;

отриманням внесків від акціонерів;

вилученням акцій, які були продані раніше;

виплатою дивідендів;

повторним випуском в обіг акцій, викуплених раніше за ціною, нижчою за номінальну вартість;

дотриманням правових норм щодо виплати дивідендів;

правильністю відображення господарських операцій в обліку.

Послідовність перевірки та правильність бухгалтерських записів господарських операцій щодо підписки на акції та отримання внесків від акціонерів висвітлено в п. 7.2. Товариство має щоквартально, раз на півроку або раз на рік приймати рішення про виплату дивідендів з розміщених акцій. Доцільною є виплата дивідендів за підсумками року. Дивіденди виплачуються у грошовій формі, а у випадках, передбачених статутом товариства, — іншим майном.

Розмір дивідендів за підсумками року не може бути більшим, ніж розмір, рекомендований радою директорів (спостережною радою) товариства і меншим за виплачені проміжні дивіденди. Загальні збори акціонерів мають право дещо обмежити сплату дивідендів за акціями. Дата виплати дивідендів визначається статутом товариства або рішенням загальних зборів акціонерів про виплату дивідендів за підсумками року. Дата виплати проміжних дивідендів визначається рішенням ради директорів (спостережною радою) товариства про виплату проміжних дивідендів, але не раніше ніж за 30 днів з дня прийняття такого рішення.

Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів за акціями за таких обставин:

до повної сплати всього статутного капіталу;

якщо на дату виплати дивідендів воно має ознаки неплатоспроможності (банкрутства), визначені за правовими актами України про банкрутство підприємств, чи зазначені ознаки виявляються у разі виплати дивідендів;

в інших випадках, передбачених законодавством.

Нараховані дивіденди за акціями мають бути відображені таким бухгалтерським записом (табл. 2.2).Крім дивідендів за рахунок прибутку в звітному році акціонерним товариством формується резервний капітал. Аудитор повинен встановити правильність відображення цих господарських операцій у бухгалтерському обліку та операцій, пов’язаних з викупом акцій у акціонерів, що має бути відображено такими бухгалтерськими записами (табл. 2.3).