Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств (2003)

4.1. Мета і завдання аудиту

Мета аудиту — підтвердити законність господарських операцій щодо запасів та правильність відображення їх в обліку.

Завдання аудиторської перевірки запасів — встановити:

правильність віднесення активів сільськогосподарського підприємства до запасів згідно з П(С)БО 9 «Запаси» та Методичних рекомендацій з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств;

забезпечення зберігання запасів і дотримання встановлених нормативів їх виробничого використання;

дотримання основного принципу ведення бухгалтерського обліку й складання фінансової звітності;

правильність визначення первісної (історичної) або чистої вартості реалізації запасів;

повноту та правильність відображення в бухгалтерському обліку надходження запасів за їх напрямами;

доцільність вибору підприємством методу списання запасів на витрати підприємства;

правильність визначення вартості запасів, що вибули, за вибраним підприємством методом оцінки;

правильність і повноту відображення в обліку господарських операцій з вибуття запасів;

правильність розподілу вартості використаних на виробництво запасів та за об’єктами калькулювання.

Джерелом інформації для перевірки запасів є:

наказ про облікову політику;

первинні документи з обліку запасів: журнал обліку вантажів, що надійшли, довіреність, акт списання бланків довіреностей, журнал реєстрації довіреностей, прибутковий ордер, акт про приймання матеріалів, лімітно-забірна картка, акт-вимога на заміну (додатковий відпуск) матеріалів, накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів, картка складського обліку матеріалів, відомість обліку залишків матеріалів на складі, матеріальний ярлик, сигнальна довідка про відхилення фактичного залишку матеріалів від встановлених норм запасу, матеріальний звіт, відомість на поповнення (вилучення) постійного запасу інструментів (пристроїв), картка обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів, замовлення на ремонт або заточування інструментів (пристроїв), акт вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів, акт на списання інструментів (пристроїв) та їх обмін на придатні, особова картка обліку спецодягу, взуття та запобіжних засобів, відомість обліку видачі (повернення) спецодягу, спецвзуття та запобіжних засобів, акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів, рахунок-фактура, товарно-транспортна накладна, акт закупки запасів, акт про брак, відомість про брак, накладна на здачу готової продукції на склад, опис-акт уцінки товарів і продукції, які залежались, і лишків запасів;

облікові регістри, що використовуються для відображення господарських операцій з обліку запасів;

акти і довідки попередніх ревізій, аудиторські висновки та інша документація, що узагальнює результати контролю;

звітність (Баланс (ф. № 1), примітки до фінансової звітності (ф. № 5)).

Послідовність проведення аудиту:

встановлення забезпечення підприємства нормативними документами щодо прийому, обліку, зберігання й відпуску запасів;

підготовча робота для проведення перевірки запасів (розробка плану та програми аудиторської перевірки запасів);

ознайомлення з формою ведення обліку й контролю, з документооборотом і процедурами обліку запасів;

перевірка повноти виправлення помилок, що були виявлені попередньою аудиторською перевіркою;

встановлення правильності віднесення активів до запасів;

забезпечення зберігання запасів;

встановлення дотримання встановленого П(С)БО 9 порядку визначення первісної (історичної) або чистої вартості запасів;

перевірка правильності та повноти відображення в бухгалтерському обліку надходження та вибуття запасів;

правильність розподілу малоцінних і швидкозношуваних предметів (МШП) за групами;

встановлення відповідності даних аналітичного та синтетичного обліку;

повнота й достовірність відображення даних про наявність і рух запасів у звітності.