Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств (2003)

4.5.2. Аудит відпуску запасів у виробництво

Аудитор повинен встановити законність списання запасів на виробництво, дотримання встановлених норм. Відпуск запасів за лімітно-забірними картами здійснюється відповідно до нормативів витрат на заданий обсяг виробництва в межах установлених лімітів. Аудитор перевіряє правильність відпуску запасів за встановленими на сільськогосподарському підприємстві нормами, перевіряє повноту закриття лімітно-забірних карт і правильність відображення списання матеріалів на відповідних рахунках бухгалтерського обліку. Крім того, він з’ясовує причини понадлімітного відпуску матеріальних цінностей, правильність санкціонування понадлімітного відпуску запасів і віднесення витрачених запасів на відповідні рахунки.

При передачі запасів за накладною внутрішньогосподарського призначення, коли потреба в них не є постійною, важливо встановити, на які цілі вони були використані, перевірити повноту їх відображення у регістрах бухгалтерського обліку. У разі журнально-ордерної форми обліку бухгалтерські записи здійснюються протягом місяця у Журналі-ордері № 10.3 с.-г. Списання матеріальних цінностей на витрати підприємства потребує перевірки правильності розрахунків і списання транспортно-заготівельних витрат, зокрема розрахунку сум транспортно-заготівельних витрат і їх списання на відповідні рахунки.

Видача кормів для годівлі худоби оформляється відомістю витрат кормів, у якій зазначається наявність поголів’я на початок дня і щоденна видача кормів.

Перевіркою реалізації запасів на сторону встановлюється правомірність відпуску запасів та правильність визначення результатів від їх реалізації.

Особливої уваги потребує перевірка правильності віднесення сум за реалізовані запаси на рахунки бухгалтерського обліку, повнота і правильність нарахування податку на додану вартість.При перевірці відпуску запасів у виробництво аудитор повинен з’ясувати, які рахунки — класу 8 чи 9 використовує підприємство. Згідно з П(С)БО 9 «Запаси» вартість відпущених у виробництво запасів відноситься на витрати звітного періоду. Для узагальнення інформації про витрати підприємства застосовують рахунки класів: 8 «Витрати за елементами» і 9 «Витрати діяльності». На рахунках класу 8 мають обліковуватися витрати за елементами. На рахунках класу 9 збирається інформація про витрати всіх видів діяльності.

У разі правильного відображення операцій з відпуску запасів у виробництво на рахунках бухгалтерського обліку залежно від використання або невикористання рахунків класу 8 «Витрати за елементами» їх кореспонденція матиме такий вигляд (табл. 4.5).