Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств (2003)

4.6.5. Аудит вибуття тварин

Операції, пов’язані з вибуттям тварин, доцільно перевіряти за всіма напрямами: реалізація, забій у господарстві, обмін, безоплатна передача, падіж, загибель і крадіжки.

Аудит операцій щодо реалізації тварин має встановити законність, доцільність, правильність оформлення та відображення цих операцій в обліку.

Реалізація тварин за собівартістю живої маси відображується за дебетом субрахунку 901 «Собівартість реалізованої готової продукції» і кредитом субрахунків 211 «Молодняк тварин на вирощуванні» та 212 «Тварини на відгодівлі».

Передача молодняку худоби та птиці працівникам у порядку натуральної оплати (за плановою собівартістю живої маси) відображується за дебетом субрахунку 901 «Собівартість реалізованої готової продукції» і кредитом рахунку 21 «Молодняк тварин на вирощуванні та відгодівлі».

Перевірка забою худоби у господарстві аудитором зводиться до встановлення:

правильності та своєчасності оформлення актів на вибуття тварин і птиці;

факту зважування тварин перед забиттям;

нормативної відповідності виходу м’яса і субпродуктів.Джерелами перевірки є: акти вибуття тварин і птиці, відомості зважування тварин, нормативні дані про вихід м’яса у забійній масі залежно від виду і груп тварин.

Забій молодняка, дорослої худоби на відгодівлі, птиці та кролів на м’ясо відображується за дебетом рахунку 23 «Виробництво» і кредитом рахунку 21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі».

Для визначення повноти оприбуткування продуктів забою тварин доцільно складати контрольно-аналітичну відомість за формою, наведеною в табл. 4.8.

Окремим напрямом аудиторської перевірки мають бути факти падежу та вимушеного забою тварин. З цією метою вивчають акти на вибуття тварин, діагноз захворювань, що пояснюють їх падіж.

При перевірці господарських операцій потрібно встановити достовірність даних про падіж за джерелами інформації (ф. № 100, ф. № 34, ф. № 102, Журнал-ордер № 9 с.-г., машинограм, ф. № 4, ф. № 1-вет.), актами на вибуття худоби та птиці (ф. № 100).

Основним методом є зустрічна перевірка, за допомогою якої звіряють дані актів на вибуття тварин з даними Книги обліку руху худоби й птиці (ф. № 34), Звітами про рух худоби та птиці на фермі (ф. № 102), регістрами аналітичного обліку (Журнал-ордер № 9 с.-г., машинограма), формою статистичної звітності № 24, а також із журналами для реєстрації хворих тварин (ф. № 1-вет.), ветеринарною звітністю, протоколами або актами розтину трупів. Порівнянням живої маси за актом (ф. № 100) з відомістю останнього зважування встановлюють факти заниження падежу, особливо коли він стався з вини матеріально відповідальної особи, яка повинна відшкодувати матеріальний збиток.Доцільно також виконати вибіркове звіряння актів на вибуття тварин, які мають інвентарні номери, з актами на оприбуткування приплоду. У такий спосіб виявляють факти падежу неоприбуткованого молодняку. Чисельність голів падежу потрібно порівнювати з кількістю оприбуткованих шкур за відповідний період, що дасть змогу встановити факти приховування падежу та недооприбуткування приплоду тварин.

Особливо уважно слід вивчати факти фіктивної реалізації або забою тварин з метою приховування їх падежу. Важливо перевірити, на які цілі використана м’ясопродукція таких тварин. Для встановлення вірогідності даних про падіж тварин доцільно також перевірити дані обліку та звітності пункту штучного осіменіння.

Заключним етапом перевірки падежу тварин є визначення загальної кількості падежу та суми збитків, причин, за яких це сталося, винних у цьому осіб, розмірів відшкодування останніми матеріального збитку та повноти страхових відшкодувань за стихійного лиха й інфекційних захворювань.

Для всебічного аналізу причин загибелі (падежу) складають допоміжну відомість за формою, наведеною в табл. 4.9.Вартість загиблих тварин у зв’язку з епізоотією або стихійними лихами, списується з кредиту рахунку 21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі» в дебет рахунку 99 «Надзвичайні витрати» і з кредиту 99 — на дебет рахунку 79 «Фінансові результати». Падіж у разі визначення винних осіб відносять у дебет субрахунку 375 «Розрахунки за відшкодуваннями завданих збитків» з кредиту рахунку 71 «Інший операційний дохід» і одночасно в дебет рахунку 94 «Інші витрати операційної діяльності» з кредиту рахунку 21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі».

Аналітичні рахунки відкривають за видами і групами тварин. На дебет відносять вартість загиблих тварин за плановою собівартістю та інші суми, зокрема заробітну плату осіб, зайнятих утилізацією тварин, та отриману продукцію, придатну для використання (шкіра, м’ясо та ін.).

З кредиту рахунку 71 «Інший операційний дохід» оприбутковують продукцію, здану згідно з документами з оцінкою за цінами можливого використання чи реалізації, на дебет рахунку 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва», а суми вартості загиблих тварин для відшкодування винними списують на дебет субрахунку 375 «Розрахунки за відшкодуваннями завданих збитків».

Списання загиблої худоби та птиці, що були на дорощуванні в населення відображується за дебетом рахунку 94 «Інші витрати операційної діяльності» і кредитом рахунку 21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі».

У разі обміну й безоплатної передачі тварин слід перевірити акти прийому-передачі, рекламації, що надійшли від одержувачів, і з’ясувати, чи не приховуються розбіжності за кількістю, живою масою, мастю та породистістю тварин, факти їх навмисної заміни та зловживання з боку окремих посадових осіб.Продаж тварин населенню за готівку передбачає перевірку правильності розрахунків та своєчасність надходження коштів. Для цього звіряють дані вимог-накладних на відпуск тварин та птиці на фермі, Звіту про рух тварин і птиці на фермі, прибуткових касових ордерів.

Докладно треба перевірити кожний випадок розкрадання й зникнення тварин, встановити наявність актів на виявлені нестачі. Для цього уточнюють дату складання актів, склад комісії, достовірність підписів, відповідність даних первинних документів і Звітів про рух тварин та птиці на фермі за суміжні періоди, опитують відповідальних осіб, які викладають суть фактів у пояснювальних записках.

Списання виявлених нестач молодняка тварин та дорослої худоби на відгодівлі, птиці, кролів та інших тварин (за балансовою вартістю) відображується за дебетом субрахунку 947 «Нестачі і втрати від псування цінностей» і кредитом рахунку 21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі».

Аудитор має встановити дотримання порядку обліку витрат на вирощування, відгодівлю тварин та їх забій на підприємстві відповідно до вимог П(С)БО 16 «Витрати» та Методичних рекомендацій з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затверджених наказом Мінагрополітики України від 18 травня 2001 р. № 132.

Основні бухгалтерські записи з обліку тварин на вирощуванні і відгодівлі, витрат на їх утримання і забій подано в табл. 4.10.