Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств (2003)

6.1. Мета і завдання аудиту

Мета аудиторської діяльності — встановити достовірність даних про нематеріальні активи у фінансовій звітності сільськогосподарських підприємств і відповідність фінансових та господарських операцій з ними чинному законодавству.

Завдання аудиту нематеріальних активів — встановити:

правильність віднесення об’єкта до нематеріальних активів;

достовірність інформації про нематеріальні активи або її невірогідність, представленій у фінансовій звітності;

повноту, достовірність і точність відображення в обліку витрат на покупку нематеріальних активів, правильність нарахування амортизації, операцій щодо їх надходження і вибуття за період, що перевіряється;

дотримання законодавства і П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» щодо ведення обліку та складання звітності, методологію оцінки нематеріальних активів;

прийнятність звітності по нематеріальних активах (відповідність звітності вимогам до звітності та відсутність суперечливої інформації);

правильність оцінки нематеріальних активів;

можливість отримання в майбутньому економічних вигод від використання нематеріальних активів;

правильність бухгалтерських записів, проведених з нематеріальними активами на рахунках бухгалтерського обліку;

правильність віднесення операцій з нематеріальними активами до того періоду, в якому вони були проведені;

відповідність суми окремих операцій даним, наведеним у книгах і журналах аналітичного обліку, правильність підсумків і відповідність їх даним, наведеним у Головній книзі;

правильність класифікації нематеріальних активів, що занесені у фінансову звітність, достовірність показників звітності по нематеріальних активах.

Джерела інформації для аудиту:

наказ про облікову політику підприємства;

первинні документи (акт приймання-передачі, платіжні документи, ліцензійні угоди, патенти та інші свідоцтва, що підтверджують факт придбання або створення нематеріальних активів);

облікові регістри, що використовуються для відображення господарських операцій з обліку нематеріальних активів;

аудиторські висновки попереднього аудиту та інші документи, що узагальнюють результати контролю;

звітність (Баланс (ф. № 1), Примітки до фінансової звітності (ф. № 5)).