Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств (2003)

6.2. Планування аудиту нематеріальних активів

Планування проведення аудиту нематеріальних активів здійснюється на основі:

попереднього аналізу діяльності підприємства, яке перевіряється;

оцінки масштабу майбутніх робіт по аудиту нематеріальних активів;

внутрішнього контролю, що застосовується.

Обсяг аудиту визначається відповідно до умов договору щодо проведення аудиту з клієнтом. Реальність плану аудиторської перевірки нематеріальних активів та об’єктивність залежить від уявлення аудитора про об’єкт перевірки, організацію бухгалтерського обліку і внутрішній контроль їх на підприємстві.

План має включати перевірку:

реальності обмежень підприємства у праві власності на активи;

міру надійності гарантій, які надані відносно зобов’язань;

рівня достовірності умовних активів і зобов’язань у вартісній оцінці;

обґрунтованості прийнятих сум зобов’язань у рахунок майбутніх капітальних затрат;

правильності ведення бухгалтерського обліку;

достовірності складених фінансових звітів.

При плануванні аудиту нематеріальних активів необхідно визначити:

аудиторські процедури, які потрібно використати;

доцільність залучення до перевірки інших аудиторів, експертів;

коло діяльності залучених до перевірки інших аудиторів, експертів за згодою замовника аудиту.

Зміст, масштаб і кількість аудиторських процедур визначається на основі оцінки системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю на підприємстві, яке перевіряється.

Важливе значення в організації і проведенні аудиту нематеріальних активів має збір аудиторських доказів того, що фінансові звіти складені відповідно до чинного законодавства і П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», документальне їх підтвердження, аудиторський висновок і аудиторський звіт, тобто правильно розроблений алгоритм проведення аудиту та його реалізація.