Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств (2003)

7.1. Мета і завдання аудиту

Мета аудиту — встановити дотримання підприємством чинного законодавства з оплати праці та правильність відображення господарських операцій в обліку.

Завдання аудиту — встановити:

ефективність внутрішнього контролю витрат на оплату праці;

обґрунтованість техніко-економічних показників сільськогосподарського підприємства;

правильність розрахунків виробітку за виконані роботи та надані послуги та їх відображення в обліку;

правильність визначення обсягу робіт (наявність фактів приписок робіт);

обґрунтованість виплат заробітної плати за трудовими угодами та достовірність відображення в обліку;

правильність укладання трудових угод;

обґрунтованість розмірів додаткової оплати та премій;

дотримання встановленого порядку віднесення витрат на оплату праці на собівартість продукції;

дотримання ставок, строків пільгового оподаткування сукупного доходу працівників аграрних підприємств;

правильність визначення розміру сукупного доходу, що підлягає оподаткуванню;

повноту й правильність проведених по закінченні року перерахунків прибуткового податку, відповідних нарахувань чи утримань;

своєчасність перерахувань до бюджету утриманих сум податків та обов’язкових платежів;

дотримання встановленого порядку депонування заробітної плати та своєчасності перерахування депонованих сум після закінчення строку позовної давності;

резервування коштів для оплати відпусток;

дотримання вказівок щодо організації бухгалтерського обліку в Україні.

Об’єкти аудиту затрат праці та її оплати:

використання трудових ресурсів;

дотримання правил внутрішнього розпорядку і трудової дисципліни;

дотримання трудового договору, а також положення про оплату праці на підприємстві;

використання робочого часу;

стан нормування праці;

правильність використання норм виробітку й мінімальних доходів;

показники продуктивності праці;

обґрунтованість плану виконання робіт;

облік відпрацьованого часу та нарахованої оплати праці;

стан розрахунків з депонентами;

правильність включення виплат до фонду основної заробітної плати й заохочення;

планування та використання фонду оплати праці;

операції з нарахування заробітної плати, додаткової оплати, заохочень та натуральної оплати;

законність і правильність встановлення окладів, надбавок та інших виплат;

правильність застосування норм виробітку та розцінок;

законність і правильність проведених утримань із заробітної плати працівників;

правильність і повнота розрахунків за відрахуваннями до Пенсійного фонду та Фонду соціального страхування.

Джерела інформації:

законодавчі акти;

нормативно-правові документи;

договірна документація;

виробничо-фінансові плани, бізнес-плани, госпрозрахункові завдання;

службово-розпорядчі документи;

виконавчі листи та рішення судово-арбітражних організацій;

первинні документи з обліку праці та її оплати (наряди на відрядну роботу, облікові листки тракториста-машиніста, розрахунок нарахування оплати праці працівниками тваринництва, дорожні листки автомобіля, табель обліку робочого часу тощо);

накопичувальні відомості обліку використання машинно-тракторного парку, автотранспорту;

журнали обліку робіт і витрат;

розрахунково-платіжні відомості, зведені відомості нарахування оплати праці за складом і категоріями працівників, особові рахунки;

первинні документи з обліку продукції (реєстри приймання зерна, щоденники надходження сільськогосподарської продукції, журнали обліку надою молока, акти на оприбуткування приплоду тварин та ін.);

регістри синтетичного та аналітичного обліку;

матеріали інвентаризації;

статистична та фінансова звітність.

Ефективність і своєчасність аудиторської перевірки обумовлює певну її послідовність, що включає такі етапи:

виявлення наявності затверджених в установленому порядку документів для внутрішнього користування сільськогосподарським підприємством (правил внутрішнього трудового розпорядку, положень про оплату праці, преміювання, норми й розцінки, трудові угоди, контракти, угоди про оренду та внутрішньогосподарський розрахунок);

встановлення відповідності документів, розроблених сільськогосподарськими підприємствами, чинному законодавству з оплати праці;

перевірка обґрунтованості виробничої програми, визначення фонду оплати праці на прогнозований обсяг робіт, тарифних ставок, розцінок посадових окладів та оплати за контрактом;

перевірка правильності розрахунків з оплати праці у грошовій і натуральній формах, кінцевих розрахунків за продукцію у кінці року;

дотримання встановленого порядку оподаткування та своєчасності розрахунків з бюджетом і позабюджетними фондами;

оцінка стану обліку, звітності з праці та її оплати, внутрішньо-господарського контролю використання робочого часу й фонду оплати праці.