Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств (2003)

8.1. Мета і завдання аудиту

Аудит виробничої діяльності має бути спрямований на виявлення резервів збільшення обсягів виробництва продукції та поліпшення її якості. Підвищення ролі аудиту в сфері виробництва диктується посиленням конкуренції в умовах переходу до ринку, розвитком науково-технічного прогресу, підвищенням у цих умовах господарського ризику, впливу зовнішнього ринку. Останній потребує постійного дослідження. Цінним у вивченні зовнішнього ринку є досвід США.

При проведенні аудиту виробничої діяльності потрібно враховувати чітко виражений технологічний характер галузі. Управління сільськогосподарським підприємством багатогалузевого характеру функціонально поділяють на управління рослинницькою, тваринницькою та іншими галузями.

Виробнича діяльність сільськогосподарських підприємств може бути об’єктом як зовнішнього, так і внутрішнього аудиту.

На зниження ризику й попередження банкрутства сільськогосподарських підприємств насамперед спрямований внутрішній аудит. Він має запобігти порушенням і зловживанням в операційній, фінансовій та інвестиційній діяльності сільськогосподарських підприємств і забезпечити ефективний контроль за раціональним використанням ресурсів, що сприятиме зростанню прибутку.

Мета аудиту — підтвердити достовірність формування витрат, виходу продукції та правильність відображення їх в обліку.

Завдання аудиту виробничої діяльності — встановити:

обґрунтування об’єктів і номенклатури статей витрат;

документальне оформлення операцій з обліку витрат і виходу продукції рослинництва та тваринництва;

достовірність обліку витрат виробництва та калькуляції собівартості продукції рослинництва та тваринництва;

правильність оформлення витрат та виходу продукції промислових, допоміжних та обслуговуючих виробництв;

достовірність формування, розподілу та відображення в обліку загальновиробничих витрат;

повноту оприбуткування продукції та правильність відображення в обліку.

Джерела інформації:

наказ про облікову політику підприємства;

первинні документи з обліку витрат діяльності й виходу продукції;

регістри синтетичного та аналітичного обліку;

регістри оперативного, зооветеринарного, агротехнічного обліку, матеріали інвентаризації;

звітність.