Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств (2003)

10.9. Аудит оподаткування суб’єктів малого підприємства за спрощеною системою

Мета аудиту — встановити достовірність визначеного податку за спрощеною системою оподаткування та своєчасність розрахунків із бюджетом.

Завдання аудиту — встановити:

доцільність застосування спрощеної системи оподаткування;

відсутність заборгованості перед бюджетом суб’єкта малого підприємництва перед поданням заяви для переходу на спрощену систему оподаткування;

дотримання вимог щодо ведення Книги обліку доходів і витрат;

достовірність об’єкта нарахування кожного виду податку за спрощеним режимом оподаткування;

правильність розрахунку єдиного податку за ставками 6 і 10 відсотків;

дотримання вимог щодо критеріальних ознак за сплати фіксованого та єдиного податку фізичних осіб з правом найму робочої сили;

правильність розрахунків фіксованого та єдиного податку з підприємців — фізичних осіб за наявності найманих працівників.

Крім оподаткування суб’єктів малого підприємництва за традиційною системою суб’єкти малого підприємства мають право вибрати спрощену систему оподаткування, яку обирають залежно від встановлених законодавством критеріальних ознак. Відповідність їх умовам переходу на спрощену систему оподаткування перевіряється за даними, наведеними у заяві. Для юридичних осіб середньооблікова чисельність працюючих не повинна перевищувати 50 осіб, а обсяг виручки від реалізації продукції 500 тис. євро. Для фізичних осіб чисельність працівників, що перебувають з ними в трудових відносинах, має бути не більше 10 осіб. Їх поіменний склад та ідентифікаційні номери відображуються у заяві.

Обсяг виручки від реалізації продукції, наведений у заяві, не повинен перевищувати 500 тис. євро. Відсутність заборгованості перед бюджетом перед поданням заяви для переходу на спрощену систему оподаткування аудитор встановлює зіставленням нарахованих і сплачених податків та обов’язкових платежів, строк сплати яких настав на момент подання заяви.

Аудитор перевіряє строк дії свідоцтва за встановленою формою: для юридичних осіб — 1 рік; для фізичних осіб — 1 квартал.

Слід пам’ятати, що строк дії свідоцтва, виданого фізичним особам, протягом календарного року може продовжуватися щокварталу за умови відсутності податкової заборгованості по єдиному податку та своєчасної його сплати.

Аудитор звертає увагу на реєстрацію Книги обліку доходів і витрат, яка є обов’язковим документом, та перевіряє правильність її ведення платником єдиного податку. Книга обліку доходів і витрат видається на один календарний рік. Вона має бути прошнурована і пронумерована. На останній сторінці зазначається кількість сторінок, що є в Книзі, запис про це завіряється підписом керівника та печаткою податкового органу.

При перевірці дотримання строків сплати єдиного податку треба мати на увазі, що перерахування до бюджету проводиться щомісяця не пізніше 20 числа, а подання розрахунку до податкових органів — щокварталу, не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом. При перевірці розрахунку встановлюють наявність усіх реквізитів, правильність арифметичних підрахунків.

Достовірність об’єкта нарахування єдиного податку визначають за даними Книги обліку продажу товарів (робіт, послуг), Книги обліку придбання товарів (робіт, послуг), Книги доходів і витрат, первинних документів.

Аудитор повинен встановити дотримання хронологічної послідовності усіх записів та підтвердження первинними документами.

Правильність нарахування єдиного податку за Книгою обліку доходів і витрат визначається за таким алгоритмом:

для платників ПДВ –– підсумок графи 5 «Доходи від здійснення господарських операцій» помножити на 0,06;

для неплатників ПДВ ––підсумок графи 5 помножити на 0,10.

При утриманні єдиного податку за ставкою 6 відсотків базою оподаткування є виручка від реалізації, що надійшла на поточний рахунок або до каси підприємства і з цієї ж суми виручки нараховують податкове зобов’язання по ПДВ.Аудит оподаткування доходів громадян –– суб’єктів підприємницької діяльності, що оподатковуються за традиційною системою.

Мета аудиту –– перевірка правильності обчислення, повноти та своєчасності перерахування прибуткового податку з доходів громадян ––суб’єктів підприємницької діяльності до бюджету.

Завдання аудиту –– встановити:

наявність квартальних і річних декларацій про доходи та розрахунки по акцизному збору;

відображення витрат за нормами чи підтвердженими документами;

виправлення порушень, встановлених попередньою аудиторською перевіркою (податковими органами);

відповідність доходів приватного підприємця за формою № 2 «Про виплачені доходи і стягнені податки» і декларацією;

своєчасність перерахувань прибуткового податку підприємця;

правильність розрахованого фіксованого чи єдиного податку без залучення та із залученням найманої робочої сили;

правильність заповнення Книги обліку доходів і витрат та відповідність суми доходів, наведених у Книзі, фактично отриманим;

відповідність даних банку про рух грошових коштів на поточному рахунку суб’єкта підприємницької діяльності отриманим доходам за Книгою обліку доходів і витрат;

достовірність платіжних документів підприємця, що підтверджують витрати.

При перевірці оподаткування приватних підприємців необхідно виходити із вимог конкретної системи оподаткування: традиційної системи оподаткування, оподаткування за фіксованим податком, спрощеної системи оподаткування (єдиного податку).

До початку перевірки оподаткування приватного підприємця за традиційною системою необхідно з’ясувати всі зміни, що відбулися в податковому законодавстві.

До аудиторської перевірки потрібно згідно із справою приватного підприємця перевірити наявність квартальних і річних декларацій про доходи розрахунків по акцизному збору. Після цього з’ясувати, як приватний підприємець показує у деклараціях витрати –– за нормами чи за фактичними сумами, підтвердженими документально.

Аудитор повинен ознайомитися з попередніми актами перевірок відділів податкової інспекції, а також матеріалами перевірок, що надійшли із інших державних податкових інспекцій.

Аудитору потрібно перевірити надходження за період, що перевіряється, за даними форми № 2 «Про виплачені доходи і стягнені податки» на приватного підприємця та відображення наведених доходів у деклараціях.

Завданням аудитора є аналіз перерахування прибуткового податку за особистим рахунком підприємця. При цьому особливу увагу потрібно звернути на дати надходження до бюджету нарахованих авансових платежів.

У разі потреби аудитор повинен отримати підтвердження банку при наявності у приватного підприємця поточного рахунку про рух грошових коштів, дати і суми отриманих та переданих до банку коштів.

На аудитора також покладено з’ясування строку дії придбаного патенту на фіксовану плату прибуткового податку та наявність фактів залучення приватним підприємцем найманої робочої сили.

Аудитор повинен перевірити наявність документів, якими підприємцю дозволено займатися даним видом діяльності та розміщувати торговельні точки, а також їх кількість. При використанні орендованих приміщень приватним підприємцем перевіряють наявність укладених договорів на оренду та правильність віднесення цих витрат.

Аудитор має встановити відповідність суми доходів у наданих звітах показникам звітів Реєстратора розрахункових операцій (РРО) та Книги обліку розрахункових операцій (ОРО).

Якщо підприємець здійснював діяльність із залученням найманих працівників, треба перевірити наявність договорів із наведеними в них паспортними даними, порядок їх оформлення (за основним місцем роботи, за сумісництвом, правильність обчислення, повноту і своєчасність перерахування прибуткового податку з найманих працівників до бюджету).

При перевірці підприємницької діяльності, що передбачає надання будь-яких послуг, необхідно перевірити їх відповідність вимогам чинного законодавства, нормативним документам. Аудитор має встановити: правильність застосування та оформлення квитанцій на надані послуги, звірити суму отриманого доходу за книгою обліку доходів і витрат з використаними квитанціями; наявність інвентаризаційного опису або інших документів, що підтверджують кількість матеріальних цінностей, переданих замовником для надання послуг; відповідність вказаних за актами прийомки робіт витрат матеріалів, сировини їх величині у Книзі обліку доходів і витрат, виготовленим виробам; правильність заповнення Книги обліку доходів і витрат та повноту відображення в ній доходів і витрат. У разі повного відображення суми доходів (в тому числі за надані послуги) наведена в Книзі сума має відповідати фактично отриманій, з’ясувати наявність розбіжностей між фактичним залишком матеріальних цінностей і залишком за Книгою обліку доходів і витрат; виявлення фактів списання всіх витрат на витрати на виготовлення або придбання товару без урахування пропорційного їх розподілу між реалізованими товарами і тими, що знаходяться в залишку.

Потрібно звірити дані банку про рух грошових коштів на поточному рахунку суб’єкта підприємницької діяльності з отриманими доходами за Книгою обліку доходів і витрат.

У разі надання приватними підприємцями платіжних документів, що підтверджують витрати, слід провести зустрічні перевірки їх достовірності.

Аудитор також перевіряє правильність обчислення і своєчасність перерахування до бюджету податку на додану вартість та акцизного збору.

По закінченні перевірки складається аудиторський висновок стосовно фізичних осіб за формою, передбаченою національними нормативами аудиту.