Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств (2003)

12.3.1. Аудит вартості об’єктів і законності витрат, пов’язаних з капітальними інвестиціями

Капітальні інвестиції обліковуються на рахунку 15 «Капітальні інвестиції», який призначений для обліку витрат на придбання або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів.

Рахунок 15 «Капітальні інвестиції» має такі субрахунки: 151 «Капітальне будівництво», 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів», 153 «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів», 154 «Придбання (створення) нематеріальних активів», 155 «Формування основного стада».

За дебетом рахунку 15 «Капітальні інвестиції» відображується збільшення витрат на придбання або виготовлення матеріальних та нематеріальних необоротних активів, за кредитом — їх зменшення (введення в дію, прийняття в експлуатацію придбаних або створених нематеріальних активів, та ін.).

Початком аудиту за бажанням замовника може бути інвентаризація. При цьому перевіряють фактичну наявність об’єктів, придбаних в порядку капітальних інвестицій, технічну документацію на них, акти приймання-передачі, інвентарні картки, їх описи, інвентарні списки на ці об’єкти за місцями їх надходження.

У ході перевірки фактичної наявності нематеріальних активів, придбаних у порядку інвестицій, встановлюють обґрунтованість оприбуткування за наявністю документів, на основі яких оформлені придбані майнові права, та документів, які характеризують об’єкти нематеріальних активів. При інвентаризації об’єктів винахідницьких, авторських, патентних прав, прав на промислові зв’язки та корисні моделі, інших видів інтелектуальних інвестицій аудитор повинен переконатися в наявності охоронних документів, що підтверджують права підприємства на ці об’єкти, та перевірити їх достовірність.

При виявленні нестачі об’єктів визначають причину та винних осіб, які повинні відшкодувати вартість нестачі. Оцінка неврахованих об’єктів, нематеріальних активів, придбаних у порядку інвестування, здійснюється відповідно до теперішньої вартості виробництва.

Об’єктом перевірки є законність і обґрунтованість витрат по капітальних інвестиціях при придбанні основних засобів, відповідність їх затвердженій технічній документації чи способам фінансування. Встановлюють правильність формування початкової вартості об’єктів, що надійшли при підрядному та господарському способах будівництва, придбаних за плату, в результаті оренди (лізингу), а також правильність відображення податків при формуванні цієї вартості.

Правильність віднесення витрат до капітальних інвестицій багато в чому залежить від чіткого їх визначення та розподілу за напрямами.

Капітальні інвестиції на придбання обладнання включають витрати на купівлю тракторів, комбайнів, інших машин, транспортних засобів, сільськогосподарського інвентарю, устаткування тощо. За цією групою капітальні інвестиції поділяють на вкладення для придбання обладнання, яке не потребує монтажу (трактори, комбайни, сільськогосподарські машини, автомобілі), і обладнання, що потребує монтажу (доїльні установки, автопоїлки та ін.). Обладнання може також виготовлятись у власних майстернях. Такі витрати мають відображуватись в обліку відповідно до чинного законодавства.

До капітальних інвестицій на формування основного стада продуктивної та робочої худоби належать витрати на вирощування ремонтного молодняку у власному господарстві, придбання племінних тварин та тварин поліпшених порід у спеціалізованих підприємствах.

При перевірці придбаних основних засобів з’ясовують правильність їх документального оформлення за напрямами придбання. Це стосується тракторів, комбайнів та інших сільськогосподарських машин, автомобілів, інвентарю, обладнання, які купують на заводах та в постачальницьких організаціях Украгротехсервісу. Машини й обладнання отримують через довірену особу (експедитора, завгоспа, інженера) на основі доручення.

Правильність оформлення документів і визначення витрат перевіряють на базі виписаних постачальниками рахунків, товарно-транспортних та податкових накладних.

Правильність оцінки тварин, переведених в основне стадо, встановлюють з урахуванням способу формування основного стада продуктивної й робочої худоби. Основним напрямом є формування стада за рахунок молодняку, вирощеного у власному підприємстві. Завдання аудитора — з’ясувати дотримання встановленого порядку і строків переведення молодняку в основне стадо, дотримання Інструкції щодо обліку молодняку тварин і тварин на відгодівлі та наявності складеного Акта на переведення тварин із групи в групу. Разом із тим, аудитор перевіряє правильність оцінки тварин, переведених в основне стадо протягом року, її коригування та відображення відхилень в обліку. Тварин, переведених в основне стадо, слід оцінювати за плановою собівартістю живої маси або утримання їх на дату переведення, а після визначення фактичної собівартості живої маси тварин різницю між двома оцінками (плановою і фактичною) відображують методом «червоного сторно» (або додаткових записів) на відповідних бухгалтерських рахунках.

Основне стадо продуктивної та робочої худоби може доповнюватися в результаті закупівлі племінних тварин та худоби поліпшених порід у племінних господарствах. Аудитор має встановити правильність документального оформлення виписаних племінними господарствами товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, племінних і ветеринарних свідоцтв, відповідність бухгалтерських записів із оприбуткування закуплених племінних тварин, перерахування коштів на рахунки постачальників та відображення витрат на формування стада цим документам, а також документам з доставки куплених тварин (квитанцій або рахунків транспортних організацій, авансових звітів та інших документів).

Витрати на закладання та вирощування багаторічних насаджень обліковують у таких самих первинних документах, як і витрати на вирощування сільськогосподарських культур (облікові листки трактористів-машиністів, накладні внутрішньогосподарського призначення, акти на внесення добрив, пестицидів, акти на списання насіння і садивного матеріалу, дорожні листки та ін.). Після закінчення робіт із закладання багаторічних насаджень складають акти на їх прийняття і передачу в експлуатацію. Такими самими актами оформляють передачу молодих насаджень у використання при досягненні ними експлуатаційного віку.

При перевірці правильності визначення вартості нематеріальних активів, придбаних у порядку інвестицій, потрібно враховувати, що вартість таких об’єктів формується виходячи із фактичних витрат інвестора на придбання та приведення їх до стану, придатного до використання. Слід звернути увагу на особливість формування вартості нематеріальних активів у разі їх придбання за плату в інших осіб і підприємств, при створенні об’єктів на підприємстві, а також на правильність відображення податків у вартості нематеріальних активів.

Для перевірки правильності визначення вартості окремих об’єктів інноваційної сфери та інтелектуальних інвестицій (ноу-хау) потрібно залучати фахівців для проведення техніко-економічної експертизи.