Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств (2003)

13.1. Мета і завдання аудиту

Аудит реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) проводиться при підтвердженні достовірності фінансової звітності підприємства, а також у формі самостійної перевірки.

Мета аудиту — перевірка достовірності та правильності відображення в обліку виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), доходів і витрат діяльності та фінансових результатів.

Завдання аудиту — встановити:

дотримання договірних зобов’язань щодо реалізації продукції;

своєчасність і правильність оформлення процесу реалізації первинною документацією, що є основою для списання проданої продукції та проведення розрахунків з покупцями, заготівельними й іншими організаціями;

відповідність аналітичного обліку за видами реалізованої продукції даним синтетичного обліку;

правильність визначення обсягів реалізованої продукції (робіт, послуг) за безготівковими розрахунками, готівку та за бартером;

правильність визначення собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) та визначення результатів від реалізації (в тому числі за бартером та взаємозаліком);

обґрунтованість встановлення якості реалізованої продукції, застосування цін і тарифів;

правильність списання транспортних витрат на собівартість реалізованої продукції;

втрати на стадії збуту та відповідальних за це осіб;

правильність визначення фінансових результатів;

дотримання порядку відображення в податковому обліку сум, які включають до валових доходів та витрат.

Ці завдання аудиту мають бути реалізованими за кожним із каналів реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Основними каналами реалізації сільськогосподарської продукції є:

продаж продукції заготівельним організаціям на основі договорів контрактації, укладених між ними та сільськогосподарськими підприємствами;

реалізація продукції безпосередньо підприємством та через посередників — аграрні біржі та агроторгові будинки, товарні біржі, аукціони за форвардними, ф’ючерсними контрактами, опціонами та спотовими угодами або здійснення поточних торгових операцій за зразками продукції через своїх повноважних представників чи брокерів;

реалізація продукції на основі укладених договорів за готівку та за бартером іншим підприємствам;

реалізація виробленої продукції через власну торговельну мережу;

реалізація сільськогосподарської продукції працівникам господарства за готівку, в рахунок заробітної плати або видача у формі натуральної оплати праці;

повернення позик сільськогосподарською продукцією, яка враховується у складі реалізації;

виконання робіт, надання послуг на сторону, реалізація матеріальних цінностей, нематеріальних активів, основних засобів, що не використовуються, валюти, цінних паперів та інших активів;

передача (реалізація) житлових будинків працівникам господарства;

обмін неподібними активами — фінансові інвестиції підприємств (придбання цінних паперів та участь у статутних фондах інших підприємств через передачу продукції (інших активів), у рахунок їх оплати, за якими визначається результат).

Джерелами інформації для перевірки є:

1) договори на поставку продукції;

2) первинні документи;

3) регістри з обліку готової продукції та її реалізації;

4) Головна книга;

5) фінансова звітність;

6) матеріали попередньої аудиторської перевірки.