Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств (2003)

14.4. Аудит Звіту про рух грошових коштів

Мета аудиту — перевірити достовірність складеного Звіту про рух грошових коштів підприємства, відповідність його Балансу та Звіту про фінансові результати.

Завдання аудиту — встановити:

дотримання методичних підходів при складанні Звіту про рух грошових коштів прямим і непрямим методом у результаті операційної діяльності;

правильність відображеного у Звіті про рух грошових коштів за видами діяльності (операційної, інвестиційної і фінансової);

оцінити зміни в чистих активах, фінансовій структурі, впливу на суми й час потоків грошових коштів з метою коригування відповідно до умов та можливостей, що змінились;

розробка пропозицій аудитором щодо врахування змін у грошових та їх еквівалентах, які відбулися за звітний період та вплив фінансової діяльності на грошові потоки підприємства.

Визначення змісту, форми цього звіту та загальні вимоги до розкриття його статей передбачено П(С)БО 4 «Звіт по рух грошових коштів» (надалі — П(С)БО 4).

Норми П(С)БО 4 стосуються Звітів про рух грошових коштів підприємств і організацій усіх форм власності, крім банків і бюджетних установ.

Звіт про рух грошових коштів може складатися прямим і непрямим методами.

Джерела інформації для перевірки: Баланс (форма № 1), Звіт про фінансові результати (форма № 2), Звіт про власний капітал (форма № 3), дані Головної книги, синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку.

Аудитор на початку перевірки повинен з’ясувати, який метод використано підприємством при складанні Звіту про рух грошових коштів.

При використанні прямого методу аудитор має пам’ятати, що у Звіті наводять усі класи надходжень та видатків, різниця яких показує приріст або зменшення грошових коштів.

Суть непрямого методу полягає у відображенні в Звіті суми чистого прибутку (збитку), який коригується до величини чистої зміни грошових коштів, за виключенням впливу негрошових операцій і операцій, пов’язаних з інвестиційною та фінансовою діяльністю.

Різниця у використанні прямого й непрямого методів стосується тільки розділу операційної діяльності. В Україні згідно П(С)БО використовують непрямий метод складання Звіту про рух грошових коштів.

Форми Звіту про рух грошових коштів передбачає розділи: I — «Рух коштів у результаті операційної діяльності»; II — «Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності», III — «Рух коштів у результаті фінансової діяльності» та узагальнюючий розділ «Зміна величини грошових коштів за звітний період».

Дані про рух грошових коштів у ф. № 3 передбачено відображати «За звітний період» та «За попередній період» у розрізі «Надходження» (графа 3) і «Видаток» (графа 4).

Правильність складання Звіту (табл. 2.6) непрямим методом аудитор перевіряю у розрізі передбачених розділів за окремими видами діяльності: операційної, інвестиційної і фінансової.

Аудит руху коштів у результаті операційної діяльності здійснюють за такими статтями: прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування; коригування на амортизацію необоротних активів; коригування на збільшення (зменшення) забезпечень; коригування на збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць; коригування на збиток (прибуток) від неопераційної діяльності; витрат на сплату відсотків; прибутку (збитку) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах; зменшення (збільшення) оборотних активів; зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів; збільшення (зменшення) поточних зобов’язань; збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів; грошових коштів від операційної діяльності; сплачених відсотків; сплаченого податку на прибуток; чистого руху коштів до надзвичайних подій; руху коштів від надзвичайних подій; чистого руху коштів від операційної діяльності.

При перевірці статті «Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування» аудитор повинен встановити правильність перенесення до цієї статі з форми 2 «Звіт про фінансові результати» даних статті фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування.

За статтею «Коригування на амортизацію необоротних активів» аудитор перевіряє правильність визначення впливу на прибуток амортизації необоротних активів, нарахованої протягом звітного періоду. Правильність розрахунку нарахованої суми амортизації необоротних активів визначають як алгебраїчну суму кредитового обороту за субрахунками 131 «Знос основних засобів», 132 «Знос інших необоротних матеріальних активів», 133 «Знос нематеріальних активів», відображених у Головній книзі. Загальна сума амортизації за звітний період приводить до збільшення негрошових витрат, залишається на підприємстві і тому відображується в графі 3 «Надходження» форми № 3.

За статтею «Коригування на збільшення (зменшення) забезпечень» аудитор з’ясовує правильність відображення збільшення (зменшення) забезпечень наступних витрат і платежів, не пов’язаних з інвестиційною та фінансовою діяльністю. Аудитор з’ясовує, що до забезпечень наступних витрат і платежів (підсумок розділу ІІ пасиву Балансу) віднесено забезпечення виплат персоналу (субрахунки 471 «Забезпечення виплат відпусток» та 472 «Додаткове пенсійне забезпечення»), інші забезпечення (субрахунки 473 «Забезпечення гарантійних зобов’язань» та 474 «Забезпечення інших витрат і платежів»), цільове фінансування (рахунок 48 «Цільове фінансування і цільові надходження»). Правильність розрахунку аудитор перевіряє різницю залишків наступних витрат і платежів на кінець та початок звітного періоду, що має бути відображено таким чином: збільшення у графі 3 «Надходження», а зменшення — відповідно у графі 4 «Видаток» форми № 3.

За статтею «Коригування на збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць» завданням аудитора полягає у визначенні правильності результату розрахунку від нереалізованих курсових різниць внаслідок перерахунку статті балансу «Грошові кошти та їх еквіваленти в іноземній валюті».

Збитки від нереалізованих курсових різниць необхідно відображувати у графі 3 «Надходження», а прибуток — відповідно у графі 4 «Видаток» форми № 3.

За статтею «Коригування на збиток (прибуток) від неопераційної діяльності» аудитор з’ясовує правильність відображення збитку (прибутку) від неопераційної діяльності: у графі 3 «Надходження» форми № 3 збиток, у графі 4 «Видаток» — прибуток. Цей прибуток формується від володіння (дивіденди, відсотки) та реалізації фінансових інвестицій, а також від продажу основних засобів, нематеріальних активів, інших довгострокових активів, від обміну оборотних активів на необоротні активи та фінансові інвестиції, від неопераційних курсових різниць, інші прибутки й збитки від інвестиційної та фінансової діяльності. Аудитор має підтвердити правильність його формування та відображення.

Аудитор встановлює відповідність підрахунків збитку або прибутку від неопераційної діяльності даним форми № 2 «Звіт про фінансові результати», таких статей, як «Дохід від участі в капіталі», «Iнші фінансові доходи», «Iнші доходи», «Втрати від участі в капіталі», «Iнші витрати».

За статтею «Витрати на сплату відсотків» аудитор має встановити правильність відображення витрат на сплату нарахованих відсотків за користування кредитами й позиками. Витрати на сплату відсотків зменшують операційний прибуток і тому додаються до нього.

За статтею «Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах» перевіряють правильність розрахунку різниці між сумами грошових надходжень і сумами грошових видатків (наприклад, графа 3 «Надходження» розраховується як алгебраїчна сума рядків 010, 020, 030, 040, 050, 060 цієї графи за мінусом відповідно рядків 010, 030, 040, 050 графи 4 «Видаток»).

За статтею «Зменшення (збільшення) оборотних активів» аудитор повинен встановити правильність їх відображення. У графі 3 «Надходження» форми № 3 має бути відображено зменшення, а в графі 4 «Видаток» — збільшення оборотних активів.

Правильність збільшення або зменшення оборотних активів аудитор визначає на основі аналізу форми 1 у частині змін складу запасів і дебіторської заборгованості.

На основі аналізу цієї статті відображають такі статті, як «Грошові кошти та їх еквіваленти» у національній та іноземній валютах (ф. № 1), «Поточні фінансові інвестиції» (ф. № 1) та інші статті неопераційних оборотних активів, враховані протягом звітного періоду. Також не враховуються зміни у складі оборотних активів, які є наслідком негрошових операцій інвестиційної діяльності (обмін на необоротні активи, фінансові інвестиції тощо) та фінансової діяльності (виплата дивідендів або погашення зобов’язань з фінансової оренди виробничими запасами, продукцією, товарами тощо, негрошові внески до статутного капіталу тощо) або, виправлення помилок минулих років.

Виключається з статті дебіторська заборгованість, заборгованість з податку на прибуток, перед бюджетом, якщо в ній вона облікована.

В процесі перевірки аудитор повинен встановити, що такі статті ф. № 1, як «Векселі держані», «Дебіторська заборгованість за розрахунками з виданих авансів», «Iнша поточна дебіторська заборгованість», «Iнші оборотні активи», «Витрати майбутніх періодів», пов’язані з операційною діяльністю.

Якщо на підприємстві зросла дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду у порівнянні з початком звітного періоду (ф. № 1) це означає, що частина доходу від реалізації у вигляді грошових коштів не надійшла на підприємство. I на цю суму необхідно зменшити прибуток від операційної діяльності, зменшення дебіторської заборгованості свідчить про те, що сума надходження коштів від покупців більша за виручку від реалізації продукції. Тому цю суму необхідно додати до суми прибутку від операційної діяльності.

Якщо у звітному періоді відбувалося збільшення запасів (вважається, що вони придбані за грошові кошти і не пов’язані з результатами дооцінки), то суму збільшення необхідно вирахувати із суми операційного прибутку. Відповідно зменшення запасів не пов’язане з видатком грошових коштів. Тому цю суму потрібно додати до суми операційного прибутку. На суму збільшення запасів у результаті їх дооцінки зменшується сума коригування операційного прибутку.

За статтею «Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів» аудитор має встановити правильність відображення зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів (форми № 1) у передбачених графах форми № 3 «Надходження» — зменшення, а у графі 4 «Видаток» — збільшення витрат майбутніх періодів.

За статтею «Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань» аудитор підтверджує їх відображення (розділ IV пасиву Балансу) у формі № 3. У графі 3 «Надходження» — зменшення аудитор має підтвердити їх, а в графі «Видаток» — збільшення. Аудитор має пам’ятати, які при цьому статті не враховують: «Короткострокові кредити банків», «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями», «Поточні зобов’язання за розрахунками з учасниками», сум зобов’язань за відсотками та інших зобов’язань, не пов’язаних з операційною діяльністю. Не враховуються зміни у складі поточних зобов’язань, які є наслідком негрошових операцій інвестиційної діяльності та фінансової діяльності (погашення поточного зобов’язання через передачу необоротних активів і фінансових інвестицій, зарахування внесків до капіталу тощо) або виправлення помилок минулих років.

За статтею «Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів» аудитор має встановити правильність їх відображення (розділ V пасиву Балансу) у збільшення доходів майбутніх періодів, у графі «Видаток» — зменшення у складі доходів майбутніх періодів.

За статтею «Грошові кошти від операційної діяльності» аудитор повинен підтвердити достовірність їх відображення. З цією метою слід перевірити правильність розрахунку грошових коштів від операційної діяльності, що дорівнює різниці між сумами надходжень та видатків. Так, графа 3 «Надходження» розраховується як алгебраїчна сума прибутку від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах, зменшення оборотних активів і витрат майбутніх періодів, збільшення поточних зобов’язань і доходів майбутніх періодів графи 3 «Надходження» за мінусом відповідно збільшення оборотних активів і витрат майбутніх періодів, зменшення поточних зобов’язань і доходів майбутніх періодів графи 4 «Видаток» (коди рядків 080, 090, 100, 110).

За даними статті «Сплачені відсотки» аудитор з’ясовує правильність відображення сплачених відсотків за користування кредитами, позиками та іншими фінансовими зобов’язаннями (випущеними облігаціями, фінансовими й орендними угодами тощо).

За статтею «Сплачені податки на прибуток» аудитор перевіряє правильність відображення сплачених податків на прибуток за результатами від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства. Сума сплачених податків на прибуток за звітний період має бути відображена в графі 4 «Видаток» форми № 3.

Перевірка статті «Чистий рух коштів до надзвичайних подій» передбачає визначення правильності її розрахунку, що представляє собою різницю між грошовими коштами від операційної діяльності та сумою сплачених відсотків і податків на прибуток (так, графа 3 «Надходження» розраховується: код рядка 120 графи 3 — коди рядків 130 і 140 графи 4).

За статтею «Рух коштів від надзвичайних подій» аудитор з’ясовує правильність відображення цього руху, що відбувся в процесі операційної діяльності. При цьому встановлюють правильність відображення руху коштів від надзвичайних подій у форми 3 за окремими статтями в складі операційної, інвестиційної або фінансової діяльності.

Отримані підприємством кошти від надзвичайних подій повинні бути відображені у графі 3 «Надходження», а використання — у графі 4 «Видаток» форми № 3.

За статтею «Чистий рух коштів від операційної діяльності» аудитор з’ясовує правильність його відображення, а також розрахунку, що представляє собою різницю між чистим рухом коштів до надзвичайних подій та рухом коштів від надзвичайних подій (так, графа 3 «Надходження» визначається як різниця між рядками 150 і 160 графи 3).

Перевірку руху коштів у результаті інвестиційної діяльності здійснюють за такими статтями: реалізації фінансових інвестицій, реалізації необоротних активів, реалізації майнових комплексів, отриманих відсотків, отриманих дивідендів, інших надходжень, придбання фінансових інвестицій, придбання необоротних активів, придбання майнових комплексів, інших платежів, чистого руху коштів до надзвичайних подій, руху коштів від надзвичайних подій, чистого руху коштів від інвестиційної діяльності.

Для визначення руху коштів у результаті інвестиційної діяльності необхідно провести аналіз змін за статтями розділу I активу Балансу «Необоротні активи», розділу II Балансу за статтею «Поточні фінансові інвестиції» (код рядка 220) та розділу I «Звіту про фінансові результати» за статтями «Дохід від участі у капіталі», «Iнші фінансові доходи», «Iнші доходи», «Втрати від участі в капіталі», «Iнші витрати» (код рядків 110, 120, 130, 150 і 160).

За статтею «Реалізація фінансових інвестицій» встановлюють правильність відображення цих коштів у графі 3 «Надходження» форми № 3. Аудитор має встановити достовірність суми реалізації від фінансових інвестицій. За своїм складом цей показник включає суму грошових надходжень від продажу акцій або боргових зобов’язань інших підприємств, а також часток у капіталі інших підприємств (інші, ніж надходження за такими інструментами, що визнаються як еквіваленти грошових коштів, або за такими, що утримуються для дилерських або торговельних цілей).

За статтею «Реалізація необоротних активів» перевіряють правильність її відображення у графі 3» Надходження» форми 3. Аудитор має встановити достовірність визначення цього показника. До реалізації необоротних активів відносять надходження грошових коштів від продажу основних засобів, нематеріальних активів, а також інших довгострокових необоротних активів (крім фінансових інвестицій).

За статтею «Реалізація майнових комплексів» перевіряють правильність відображення цього показника. У графі 3 «Надходження» форми № 3 має бути відображено надходження грошових коштів від продажу дочірніх підприємств та інших господарських одиниць (за вирахуванням грошових коштів, які було реалізовано у складі майнового комплексу), у графі 4 «Видаток» — використання грошових коштів на купівлю дочірніх підприємств та інших господарських одиниць.

За статтею «Отримані відсотки» перевіряють правильність їх відображення. У графі 3 «Надходження» форми № 3 мають бути показані надходження грошових кошів у вигляді відсотків за аванси грошовими коштами та позик, наданих іншим сторонам (інші, ніж аванси й позики, здійснені фінансовою установою) за фінансовими інвестиціями у боргові цінні папери, за використання переданих у фінансову оренду необоротних активів тощо.

Стаття «Отримані дивіденди» полягає у перевірці відображення отриманих дивідендів. У графі 3 «Надходження» аудитор має встановити достовірність показаних сум грошових надходжень у вигляді дивідендів на придбані акції або частки у капіталі інших підприємств (за винятком виплат за такими інструментами, які визначаються як еквіваленти грошових коштів, або за такими, що утримуються для дилерських або торговельних цілей).

За статтею «Iнші надходження» перевіряють правильність відображення інших надходжень. У графі 3 «Надходження» аудитор має встановити достовірність відображення надходження грошових коштів від повернення авансів (крім авансів, пов’язаних з операційною діяльністю) та позик, наданих іншим сторонам (інші надходження, ніж аванси та позики фінансової установи), надходження грошових коштів від ф’ючерсних контрактів, форвардних контрактів, опціонів (за винятком тих контрактів, які укладаються для основної діяльності підприємства, або коли надходження класифікуються як фінансова діяльність) та інші надходження, не передбачені зазначеними вище статтями.

За статтею «Придбання фінансових інвестицій» перевіряють правильність їх відображення у формі № 3. аудитор має з’ясувати повноту та достовірність відображених сум. У графі 4 «Видаток» має бути відображено використання грошових коштів для придбання акцій або боргових зобов’язань інших підприємств, а також часток участі у спільних підприємствах (інших, ніж виплати за такими інструментами, що визнаються як еквіваленти грошових коштів, або за такими, що утримуються для дилерських або торговельних цілей).

За статтею «Придбання необоротних активів» перевіряють правильність їх відображення у формі 3. У графі 4 Видаток» слід показувати виплату грошових коштів для придбання основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (крім фінансових інвестицій).

За статтею «Придбання майнових комплексів» перевіряють правильність відображення використаних грошових коштів на такі цілі. Аудитор має встановити, що у графі 4 «Видаток» відображено використання грошових коштів за придбані дочірні, підприємства та інші господарські одиниці (за вирахуванням грошових коштів, придбаних у складі майнового комплексу).

За статтею «Iнші платежі» перевіряють правильність їх відображення у формі № 3. Аудитор повинен з’ясувати їх повноту та достовірність. У графі 4 «Видаток» необхідно відображати аванси (крім пов’язаних з операційною діяльністю) і позики грошовими коштами, надані іншим сторонам (крім авансів і позик фінансових установ), виплати грошових коштів за ф’ючерсними контрактами, форвардними контрактами, опціонами (за винятком випадків, коли такі контракти укладаються для операційної діяльності підприємства або виплати класифікуються як фінансова діяльність).

При перевірці статті «Чистий рух коштів до надзвичайних подій» слід пам’ятати, що цей показник визначається як різниця міжнадходженням і видатком грошових коштів, пов’язаних з надзвичайними подіями в процесі інвестиційної діяльності (наприклад, графа 3 «Надходження» розраховується як алгебраїчна сума рядків 180, 190, 200, 210, 220, 230 графи за мінусом рядків 240, 250, 260, 270 графи 4).

За статтею «Рух коштів від надзвичайних подій» перевіряють правильність їх відображення, що відбулися в процесі інвестиційної діяльності.

Отримання коштів від надзвичайних подій слід відображати в графі 3 «Надходження», а використання — відповідно в графі 4 «Видаток».

За статтею «Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності» аудитор з’ясовує правильність його визначення та відображення. Аудитор повинен впевнитись, що цей показник визначено як різницю між чистим рухом коштів до надзвичайних подій та рухом коштів від надзвичайних подій (наприклад, графа 3 «Надходження» визначається як різниця між рядами 280 графи 3 і 290 графи 3).

Перевірку розділу III «Звіт руху коштів у результаті фінансової діяльності» здійснюють за такими статтями:

надходження власного капіталу;

отриманих позик;

інших надходжень;

погашення позик;

інших надходжень;

погашення позик;

сплачених позик;

сплачених дивідендів;

інших платежів;

чистого руху коштів до надзвичайних подій;

руху коштів від надзвичайних подій;

чистого руху коштів від фінансової діяльності;

чистого руху коштів за звітний період.

Для визначення руху коштів у результаті фінансової діяльності необхідно провести аналіз змін за статтями розділу I Балансу «Власний капітал».

За статтею «Надходження власного капіталу» перевіряють правильність їх відображення у графі 3 «Надходження» (форми № 3). Аудитор повинен з’ясувати відповідність складу надходжень, що відносяться до власного капіталу. Надходження власного капіталу у формі отримання грошових коштів від розміщення акцій та інших операцій, що спричинюють збільшення власного капіталу.

За статтею «Отримані позики» перевіряють правильність їх відображення у графі 3 «Надходження» ф. № 3. Отримання позики відбувається в результаті надходження грошових коштів через утворення боргових зобов’язань (позик, векселів, облігацій, а також інших видів короткострокових і довгострокових зобов’язань, не пов’язаних з операційною діяльністю).

За статтею «Iнші надходження» перевіряють правильність їх віднесення до категорії інших надходжень і відображення їх у графі 3 «Надходження» ф. № 3. Аудитор має встановити, що за цією статтею відображено інші надходження грошових коштів, не відображені в попередніх статтях і пов’язані з фінансовою діяльністю.

Стаття «Погашення позик» передбачає перевірку правильності їх відображення у графі 4 «Видаток» (форма № 3). Аудитор має з’ясувати відповідність цих сум.

За статтею «Сплачені дивіденди» слід перевірити правильність їх відображення у графі 4 «Видаток» (форма № 3).

За статтею «Iнші платежі» перевіряють правильність їх відображення у графі 4 «Видаток» (форма № 3). Аудитор має з’ясувати відповідність їх складу чинному законодавству. До інших платежів віднесено використання грошових коштів для викупу раніше випущених акцій підприємства, виплати грошових коштів орендодавцю для погашення заборгованості за фінансовою орендою та іншими платежами, пов’язаними з фінансовою діяльністю.

За статтею «Чистий рух грошових коштів до надзвичайних подій» перевіряють правильність визначення цього показника як різниці між надходженням власного капіталу, отриманням позики, іншими надходженнями та погашенням позик, виплаченими дивідендами, іншими надходженнями (наприклад, графа 3 «Надходження» розраховується як алгебраїчна сума рядків 310, 320, 330 графи 3 за мінусом рядків 340, 350, 360 графи 4).

За статтею «Рух грошових коштів від надзвичайних подій» перевіряють правильність відображення, що відбулися в процесі фінансової діяльності.

Отримання коштів від надзвичайних подій слід відображати в графі 3 «Надходження», а використання — відповідно в графі 4 «Видаток».

За статтею «Чистий рух коштів від фінансової діяльності» перевіряють правильність його відображення та визначення. Ця стаття має визначатися як різниця між чистим рухом коштів до надзвичайних подій та рухом коштів від надзвичайних подій (наприклад, графа 3 «Надходження» обчислюється як різниця між рядками 370 графи 3 і 380 графи 3).

Зміна величини грошових коштів за звітний період.

У процесі перевірки статті «Чистий рух коштів за звітний період» аудитору потрібно звернути увагу на правильність визначення та відображення. Цей показник розраховують як алгебраїчну суму чистого руху коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності (наприклад, графа 3 «Надходження» обчислюється як алгебраїчна сума рядків 170, 300, 370).

За статтею «Залишок коштів на початок року» перевіряють правильність відображення. Цей показник має відповідати залишку грошових коштів та їх еквівалентам на початок звітного періоду в національній та іноземних валютах (коди рядків 230 та 240 Балансу), а також алгебраїчній сумі залишків дебетового сальдо за рахунками 30 «Каса», 31 «Рахунки в банках», 33 «Iнші кошти» та субрахунком 351 «Еквіваленти грошових коштів», відображених у Головній книзі.

За статтею «Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів» аудитор з’ясовує правильність їх відображення. Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів у графі 3 «Надходження» відображається як збільшення, у графі 4 «Видаток» — відповідно зменшення залишку грошових коштів в іноземній валюті внаслідок коливань валютного курсу протягом звітного періоду. Так, різниця між доходом і втратами від курсових різниць внаслідок перерахунку залишку коштів на валютному рахунку покаже вплив зміни валютних курсів на залишок коштів. Прибуток від курсових різниць має бути відображено в графі 3 «Надходження», збиток — відповідно в графі 4 «Видаток» ф. № 3.

За статтею «Залишок коштів на кінець року» перевіряють правильність. Аудитор повинен встановити дотримання встановленого порядку розрахунку цього показника. Залишок коштів на кінець року має бути розрахований як різниця між сумою грошових надходжень та видатків, відображених у статтях «Залишок коштів на початок року», «Чистий рух коштів за звітний період» та «Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів» (рядок 400 гр. 3 – рядок 400 гр. 4 + рядок 410 гр. 3 + рядок 420 гр. 3 – рядок 420 гр. 4). Розрахований залишок коштів на кінець року має відповідати залишку грошових коштів та їх еквівалентів на кінець звітного періоду в національній та іноземній валютах (рядки 230 та 240 Балансу), а також алгебраїчній сумі залишків дебетового сальдо за рахунками 30 «Каса», 31 «Рахунки в банках», 33 «Iнші кошти» та субрахунком 351 «Еквіваленти грошових коштів», відображеними в Головній книзі.