Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств (2003)

15.1. Аудит розрахунку фіксованого сільськогосподарського податку і заповнення форми розрахунку

Мета аудиту — перевірити дотримання наказу Державної податкової адміністрації України від 27 квітня 1999 р. № 230 щодо звітності з фіксованого сільськогосподарського податку, що встановлена у формі розрахунку.

Завдання аудиту — встановити:

дотримання Методики грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення і населених пунктів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 р. № 213;

правильність застосування податкових ставок та розрахунку фіксованого сільськогосподарського податку платника за умови, що земельні угіддя його не входять до гірських зон та поліських територій, а також при здійсненні ним діяльності у гірських зонах і на поліських територіях;

правильність застосування коефіцієнтів до суми фіксованого сільськогосподарського податку, якщо нарахована сільськогосподарськими товаровиробниками у 1997 р. сума податків і зборів за формулою 3 перевищувала суму фіксованого податку, нарахованого за формулою 1 або формулою 2;

відповідність уточнень суми фіксованого сільськогосподарського податку за умов зміни площі сільськогосподарських угідь у зв’язку з придбанням права землевласника або землекористувача;

достовірність розрахунку кількості сільськогосподарської продукції, що має поставлятися платником у рахунок фіксованого сільськогосподарського податку за вибору ним цієї форми розрахунків;

правильність заповнення форм розрахунку фіксованого сільськогосподарського податку.

На першому етапі аудитор має з’ясувати статус платника податку, оскільки виробники сільськогосподарської продукції його сплачують за умови, що сума, одержана від реалізації цієї продукції власного виробництва та продукції її переробки за звітний рік, перевищує 50 % загальної суми грошової виручки підприємства.

Звітність з фіксованого сільськогосподарського податку щороку до 1 лютого подається платником податку в орган державної податкової служби за місцем його знаходження у формі розрахунку. Перевірка цього виду податкової звітності включає ряд етапів.

На другому етапі аудитор має з’ясувати правильність розрахунків платником суми фіксованого сільськогосподарського податку виходячи із площі сільськогосподарських угідь і їх грошової оцінки, що розрахована за Методикою грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення і населених пунктів, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 р. № 213 (далі — Методика).

Правильність розрахунку суми фіксованого сільськогосподарського податку платником, земельні угіддя якого не входять до гірських зон і поліської території, аудитор перевіряє відповідно до встановленого порядку за формулою:де П — площа оранок, сінокосів, пасовищ, багаторічних насаджень, що належать платнику податку, в тому числі на умовах оренди;

Г — грошова оцінка оранки, сінокосів, пасовищ, багаторічних насаджень, розрахована за Методикою грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення і населених пунктів.

Щодо платників фіксованого сільськогосподарського податку, які здійснюють діяльність у гірських зонах і на поліських територіях, то аудитор перевіряє правильність розрахунку суми податку відповідно до формули:На третьому етапі аудитор перевіряє стартові умови, правильність розрахунків з оподаткування в період переходу на сплату фіксованого сільськогосподарського податку (1997 р.), чим зумовлено застосування коригуючих коефіцієнтів за таким алгоритмом.

Якщо у 1997 р. господарство А мало податкові зобов’язання щодо:

сплати податку на прибуток — Х грн;

плати (податку) за землю — Y грн;

податку з власників транспортних засобів і інших самохідних машин і механізмів — Z грн;

комунального податку — R грн;

збору на геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок бюджету, — L грн;

збору до Фонду для здійснення заходів по ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи і соціального захисту населення — F грн;

збору на обов’язкове соціальне страхування — G грн;

збору на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування України — J грн;

збору на обов’язкове державне пенсійне страхування — V грн;

збору до Державного інноваційного фонду — U грн;

плати за придбання торгового патенту на здійснення торгової діяльності — Т грн;

збору за спеціальне використання природних ресурсів (окремо користування водою для потреб сільського господарства) — Р грн, суму яких розраховують за формулою

 податків 1997 р. = X + Y + Z + R + L + F+ G + J + V + U + T + P (грн), (3)

де  податків 1997 р. — сума нарахованих податків і зборів (обов’язкових платежів).

Аудитор уточнює, чи не перевищувала сума цих податків розрахований фіксований сільськогосподарський податок за (1) або (2).

Якщо у сільськогосподарських товаровиробників нарахована у 1997 р. сума податків і зборів (обов’язкових платежів) згідно з формулою 3 перевищувала суму фіксованого податку, нарахованого за формулою 1 або формулою 2, більш як у 3 рази, то до суми фіксованого податку аудитор має встановити правильність застосування таких коефіцієнтів:

якщо  податків 1997 р. :  фіксованого податку > 3—4,

то застосовують коефіцієнт 1,5;

якщо  податків 1997 р.:  фіксованого податку > 4,

то застосовують коефіцієнт 2. (4)

При цьому остаточний розрахунок суми фіксованого сільськогосподарського податку із застосуванням коефіцієнта здійснюють так:

 остаточна фіксованого податку =  фіксованого податку • Коефіцієнт. (5)

Аудитор має впевнитись, що коригуючі коефіцієнти не застосовані у разі реорганізації сільськогосподарського підприємства — платника фіксованого сільськогосподарського податку, на основі якого створені суб’єкти господарювання різних організаційно-правових форм, які займаються виробництвом (вирощуванням), переробкою та збутом сільськогосподарської продукції і які також є платниками цього податку, а суму податку, що сплачувало підприємство до реорганізації ділять на кількість новостворених підприємств.

Перевірку правильності здійснених щомісячних платежів до 20 числа кожного місяця (починаючи з лютого поточного року і завершуючи 20 лютого наступного за звітним роком) аудитор проводить як щодо розрахунку, так і уточнення при зміні площі сільськогосподарських угідь у зв’язку з придбанням права землевласника або землекористувача.

На четвертому етапі перевірки аудитор з’ясовує своєчасність та повноту сплати платником податку. Суми податку, сплачені щомісяця до 20 числа наступного місяця, порівнюють з податковим зобов’язанням, що визначається як одна третя його суми, встановленої на кожний квартал від річної суми податку, в такому обсязі:

щомісяця у I кварталі

 остаточна фіксованого податку • 10 : 100 : 3;

щомісяця у II кварталі

 остаточна фіксованого податку • 10 : 100 : 3;

щомісяця у III кварталі

 остаточна фіксованого податку • 50 : 100 : 3;

щомісяця у IV кварталі

 остаточна фіксованого податку • 30 : 100 : 3. (6)

У разі зміни площ і сільськогосподарських угідь, що відбулася в звітному періоді у зв’язку з придбанням права землевласника або землекористувача, аудитор перевіряє правильність уточненої ними суми фіксованого сільськогосподарського податку на період до закінчення податкового року та подання протягом місяця розрахунків в органи державної податкової служби за місцем розташування земельного участка разом із витягом із державного земельного кадастру про склад земельних угідь та їх грошову оцінку.

На п’ятому етапі аудитор має з’ясувати дотримання платником фіксованого сільськогосподарського податку умов, за якими не може змінюватися кількість сільськогосподарської продукції з 1 га, що встановлена на початок року, та обрахунку продукції, що буде поставлятися в рахунок сплати податку за встановленим еквівалентом.

Аудитору слід врахувати, що кількість сільськогосподарської продукції з 1 га сільськогосподарських угідь встановлюється на початок року і не підлягає коригуванню залежно від зміни ціни на сільськогосподарську продукцію протягом податкового року.

Обрахування кількості сільськогосподарської продукції з 1 га сільськогосподарських угідь, що має поставлятися в рахунок фіксованого сільськогосподарського податку, здійснюється виходячи з еквіваленту — 1 т пшениці м’якої третього класу за цінами, які щороку визначаються Кабінетом Міністрів України.

Кількість сільськогосподарської продукції з 1 га сільськогосподарських угідь, яка має поставлятися в рахунок фіксованого сільськогосподарського податку, визначається як співвідношення вартості 1 т пшениці до вартості 1 т відповідної продукції. Таке співвідношення встановлюється щороку Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими Радами до затвердження відповідного бюджету, але не пізніше 1 січня.

Зміна порядку сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) протягом звітного (податкового) року не допускається.

Заключним етапом аудиторської перевірки є встановлення правильності заповнення форм розрахунку, що затверджені Державною податковою адміністрацією України (дод. 1). Аудитор перевіряє таблицю розрахунку, що заповнюється у такій послідовності:

у колонки 1, 4, 7, 10 — дані із Державного акту на право власності на землю та інших документів, на основі яких використовується земля;

у колонки 2, 5, 8, 11 — грошова оцінка сільськогосподарських угідь, розрахована за Методикою грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення і населених пунктів, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 р. № 213;

у колонку 3 — результат множення даних колонки 1 на дані колонки 2 з урахуванням ставки податку 0,5 (0,3) відсотка (перша складова формули 1 або формули 2);

у колонку 6 — результат множення даних колонки 4 на дані колонки 5 з урахуванням ставки податку 0,5 (0,3) відсотка (друга складова формули 1 або формули 2);

у колонку 9 — результат множення даних колонки 7 на дані колонки 8 з урахуванням ставки податку 0,5 (0,3) відсотка (третя складова формули 1 або формули 2);

у колонку 12 — результат множення даних колонки 10 на дані колонки 11 з урахуванням ставки податку 0,3 (0,1) відсотка (четверта складова формули 1 або формули 2);

у колонку 13 — сума колонок 3, 6, 9, 12 (результат обчислення за формулою 1 або формулою 2);

у колонку 14 — результат розрахунку за формулою 3;

у колонку 15 — результат ділення даних колонки 14 на дані колонки 13;

у колонку 16 — результат розрахунку за формулою 4;

у колонку 17 — результат розрахунку за формулою 5;

у рядок «Особистий рахунок, відкритий під № …» працівником органу державної податкової служби, що здійснює перевірку, ставиться номер відкритого в органі державної податкової служби особистого рахунку платника фіксованого податку;

у рядок «За строками оплати» вносяться розрахунки, здійснені за формулою 6.

Повноту сплати фіксованого сільськогосподарського податку у грошовій формі платниками, а у разі сплати його у натуральній формі — заготівельними (переробними) підприємствами перевіряють за даними перерахованих коштів на окремий рахунок відділу державного казначейства у районі, відкритий на балансовому рахунку 2512 «Кошти державного бюджету цільового характеру» (код бюджетної класифікації 16040000 «Фіксований сільськогосподарський податок»).