Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств (2003)

15.4. Аудит звітності з податку на прибуток

Мета аудиту — перевірити достовірність даних, відображених у декларації про прибуток, та дотримання чинного законодавства щодо її складання.

Завдання аудиту — встановити:

дотримання чинного законодавства щодо віднесення підприємств до виробників сільськогосподарської продукції, що є підставою для пільгового оподаткування їх прибутку;

дотримання порядку формування скоригованого валового доходу, загальної суми валових витрат за відповідними схемами їх визначення;

правильність проведення щомісячного формування та індексації валових доходів і витрат за додатками А—Л до декларації про прибуток підприємств — виробників сільськогосподарської продукції;

відповідність даних рядків Декларації додаткам до неї, де вони розраховані;

дотримання встановленого порядку щодо заповнення за звітний рік додатками М—С до декларації;

зменшення відповідно до чинного законодавства нарахованого податку на прибуток на суму податку на землю, яка використовується у сільськогосподарському обороті;

правильність відображення у декларації про прибуток підприємств покупних товарів, матеріалів, сировини, комплектуючих виробів і напівфабрикатів на складах, у незавершеному виробництві та залишках готової продукції, оскільки такі підприємства не ведуть облік приросту (убутку їх балансової вартості);

правильність збільшення валових доходів кредитора в податковому періоді за різних умов.

Право на оподаткування на пільгових умовах мають підприємства, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, валовий дохід яких від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва за попередній звітний (податковий) період перевищує 50% від загальної суми валового доходу.

Пунктом 16.4 Закону України «Про податок на прибуток підприємств» передбачено, що якщо за звітний (податковий) період валовий дохід підприємств від продажу сільськогосподарської продукції не перевищує 50 % загальної суми валового доходу, прибуток таких підприємств від продажу продукції (робіт, послуг), які не належать до сільськогосподарської продукції, оподатковується податком у загальному порядку.

При перевірці величини цієї частки в загальній сумі доходу аудитор має врахувати складові валового доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва. До нього відносять вартість:

реалізованої продукції рослинництва і тваринництва власного виробництва;

реалізованої сільськогосподарської продукції, виготовленої із сільськогосподарської сировини власного виробництва на власних переробних підприємствах;

реалізованої продукції, виготовленої із власної сировини на давальницьких умовах, незалежно від територіального розміщення переробного підприємства;

наданих послуг (послуги машинно-тракторного парку, будівельних, ремонтних робіт, інші послуги), пов’язаних із сільськогосподарським виробництвом.

Достовірність складеної декларації про прибуток підприємства, основною діяльністю якого є виробництво сільськогосподарської продукції, аудитор перевіряє за всіма її складовими.

За першою частиною декларації аудитор перевіряє повноту відображення загальної суми доходів, скоригованого валового доходу та правильність індексації валових доходів, отриманих від виробництва власної сільськогосподарської продукції, що відображуються в декларації за окремим рядком 12.

За другою частиною декларації аудитор перевіряє правильність наведеної загальної суми валових витрат виробництва та обігу, які включають будь-які витрати у грошовій, матеріальній і нематеріальній формах, що здійснюються як компенсація вартості тих товарів (робіт, послуг), що придбаються (виготовляються) платником податку для подальшого їх використання у власній господарській діяльності.

Аудитор має приділити увагу правильності визначення суми витрат, понесених платником податку у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у пов’язаної особи. Ці витрати мають бути відображені виходячи із договірних цін, але не більше від звичайних цін, що діяли на дату придбання.

Аудитору також потрібно перевірити правильність відображення витрат, які за своїм змістом з метою оподаткування виключаються із загальної суми валових витрат.

Особливу увагу аудитор має приділити перевірці правильності проведення індексації валових витрат, пов’язаних з виробництвом власної сільськогосподарської продукції, що наведені в рядку 32 декларації.

Аудитор повинен установити дотримання порядку індексації валових доходів і витрат підприємств — виробників сільськогосподарської продукції, затвердженого наказом Міністерства сільського господарства і продукції від 15 липня 1997 р. № 212 (дод. 14), згідно з яким валові доходи та витрати підприємств-виробників сільськогосподарської продукції, отримані (понесені) протягом звітного податкового року, підлягають індексації виходячи із офіційного індексу інфляції за період від місяця, що настає за місяцем понесення таких витрат (отримання доходів), до кінця звітного року.

Правильність щомісячного формування валових доходів і витрат та їх індексації аудитор перевіряє на основі даних додатків А—Л до декларації про прибуток підприємств, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції. В цих додатках відображуються такі доходи і витрати:

— додаток А «Доходи від продажу товарів (робіт, послуг)»;

— додаток Б «Доходи від операцій з цінними паперами і борговими зобов’язаннями»;

— додаток В «Доходи від операцій з основними фондами, нематеріальними активами і капітальний дохід»;

— додаток Г «Доходи у формі безповоротної фінансової допомоги і безоплатно наданих товарів»;

— додаток Д «Доходи від урегулювання сумнівної, безнадійної заборгованості»;

— додаток Е «Інші види доходів, які входять до складу об’єкта оподаткування»;

— додаток Є «Доходи, які за своїм змістом підлягають включенню до складу валових доходів з метою оподаткування»;

— додаток Ж «Витрати, пов’язані з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг);

— додаток З «Витрати за операціями з борговими зобов’язаннями і валютними цінностями»;

— додаток І «Витрати за операціями з основними фондами і нематеріальними активами»;

— додаток К «Витрати за іншими операціями»;

— додаток Л «Витрати, які за своїм змістом підлягають включенню до складу валових витрат з метою оподаткування».

Аудитор з’ясовує правильність застосованого індексу інфляції для щомісячної індексації валових доходів і валових витрат, що відображується в рядку 1.26 дод. А до декларації. Цей показник вказується тільки у дод. А, але застосовується у всіх додатках, в яких є рядки для індексації валових доходів і валових витрат.

Правильність визначеної суми проіндексованого валового доходу перевіряють за рядком 1.27 додатку А до декларації, що визначається як добуток даних рядка 1.25 додатку А до декларації на індекс інфляції (рядок 1.26). За рядком 1.28 перевіряють суму проіндексованих валових доходів, отриманих від продажу власної сільськогосподарської продукції.

Правильність річної суми проіндексованого валового доходу, яка визначається як результат від складання щомісячних даних у рядку 1.27 додатка А до декларації, перевіряють за рядком 1.29. Дотримання цієї методики при індексації валових доходів і витрат перевіряють також і в інших додатках.

Перевірку правильності проіндексованих валових доходів, що вказані в рядку 11 декларації, аудитор здійснює на основі суми даних додатків А (рядок 1.29), Б (рядок 3.10), В (рядок 4.7), Г (рядок 5.8), Д (рядок 6.17) за виключенням суми, наведеної в рядку 9.6 дод. Е.

У рядку 10 декларації відображується сукупний валовий дохід, визначений як різниця між даними рядків 8 і 9.

При перевірці особливу увагу аудитору слід приділити даним рядка 12 декларації, де відображуються проіндексовані валові доходи від продажу власної сільськогосподарської продукції. (Ця величина має відповідати сумі рядків 1.28 дод. А та 6.16 дод. Д).

З метою встановлення достовірності визначення загальної суми валового доходу, з якого нараховують податок, аудитор перевіряє суму виявлених валових доходів минулих податкових періодів, відповідно проіндексовані платником податку, суми нарахованих за актами документальних перевірок податковими органами валових доходів, суми капітального доходу по перерахунках амортизаційних відрахувань у порядку, встановленому підпунктом 8.3.3 п. 8.3 ст. 8 Закону України «Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”», а також суми донарахованого валового доходу за перерахунками, здійсненими як виконання довгострокових договорів.

Послідовна перевірка аудитором правильності визначення валового доходу та його індексації за кожним видом дає змогу встановити достовірність відображеної у рядку 14 декларації загальної суми валового доходу, з якого нараховується податок.

Аналогічно за рядком 32 декларації перевіряють правильність проіндексованих валових витрат, пов’язаних з виробництвом і продажем власної сільськогосподарської продукції (визначається як сума рядків 15.28 дод. Ж та 28.7 дод. К).

За рядком 33 декларації перевіряють достовірність наведених витрат, на які зменшуються проіндексовані витрати (перерахунки за довгостроковими договорами (контрактами) на рік, проіндексовані суми витрат, не включених до складу валових витрат минулих звітних податкових періодів у зв’язку з втратою), зниженням або пошкодженням документів і підтверджених такими документами у звітному податковому періоді.

У процесі перевірки величини валових витрат сільськогосподарських виробників з’ясовують проведення їх коригування на податок на землю. Це стосується до особливості складання декларації сільськогосподарськими виробниками, що передбачено Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств». Відповідно до п. 14.1 ст. 14 цього Закону сума нарахованого податку зменшується на суму податку на землю, яка використовується в сільськогосподарському обороті. Аналогічно перевіряють дотримання п. 14.1 Закону щодо зменшення нарахованого податку (на величину плати за патент, дивіденди тощо) для підприємств, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції. Ця сума відображується в рядку 43.8 дод. П до декларації і в рядку 46 декларації.

Для платників податку, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, до складу валових витрат включається плата за землю, яка не використовується в сільськогосподарському обороті. Сума плати за землю, яка не використовується в сільськогосподарському виробничому обороті, відображується в рядку 5.13 дод. Ж до декларації.

Наступним етапом аудиторської перевірки є встановлення дотримання особливостей щодо ведення обліку покупних товарів, що впливає на зміст складеної декларації про прибуток підприємств, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції. Такі підприємства не ведуть облік приросту (убутку) балансової вартості покупних товарів (крім активів, які підлягають амортизації, цінних паперів і деривативів), матеріалів, сировини, комплектуючих виробів і напівфабрикатів на складах у незавершеному виробництві та залишках готової продукції, оскільки на них не поширюється дія п. 5.9 ст. 5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств».

Перевірці аудитора підлягає правильність збільшення валових доходів кредитора у разі продажу товарів, безпосередньо пов’язаних з технологічними процесами виробництва сільськогосподарської продукції на умовах товарного кредиту. Аудитор має з’ясувати дотримання чинного законодавства за різних умов. Валові доходи кредитора збільшуються в податковому періоді, на який відповідно до з умов такого кредитного договору припадає строк здійснення розрахунків з позичальником.

У випадку, коли об’єктом такого товарного кредиту є товари, витрати на які включаються до складу валових витрат, датою збільшення валових витрат є дата здійснення розрахунків по погашенню заборгованості за таким товарним кредитом.

Якщо об’єктом такого товарного кредиту є товари, витрати на які згідно ст. 8 цього Закону підлягає амортизації, датою збільшення балансової вартості відповідної групи основних засобів є дата здійснення позичальником розрахунків з погашення заборгованості за таким товарним кредитом.

Відповідно до підпункту 1.11.2 п. 1.11 ст. 1 Закону «Про оподаткування прибутку підприємств» товарний кредит передбачає передачу права власності на товари (результати робіт, послуг) покупцю (замовнику) в момент підписання договору або в момент фізичного отримання товарів (робіт, послуг) таким покупцем (замовником) незалежно від часу погашення заборгованості.

Отже, підприємства, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, вартість товарів безпосередньо пов’язаних з технологічними процесами виробництва сільськогосподарської продукції, отриманих на умовах товарного кредиту, включають до складу валових витрат за «касовим методом», тобто на дату здійснення розрахунків по погашенню заборгованості за товарним кредитом. У декларації про прибуток вартість таких товарів відображується в рядку 15.

За даними третьої частини декларації (рядки з 34 по 36) перевіряють правильність визначення:

загальної суми нарахованих амортизаційних відрахувань по основних фондах і нематеріальних активах;

амортизаційні відрахування, які за своїм змістом з метою оподаткування підлягають виключенню із загальної суми амортизаційних відрахувань;

амортизаційні відрахування, пов’язані з виробництвом власної сільськогосподарської продукції, що наводяться в рядку 35 декларації.

За даними четвертої частини декларації (рядки 37—42) перевіряють правильність визначення суми прибутку, що підлягає оподаткуванню за загальною ставкою, а також суми прибутку, яка обкладається податком за іншими ставками. З цією метою особливу увагу приділяють правильності наведених даних у рядку 38 декларації, що має відповідати фактичній сумі прибутку, отриманого від виробництва власної сільськогосподарської продукції.

Правильність визначення прибутку, що підлягає оподаткуванню, аудитор перевіряє зіставленням даних відповідних рядків декларації з розрахунками, що подані в додатках до декларації, які заповнюються за звітний рік в цілому. До них належать такі додатки:

— додаток М «Амортизаційні відрахування»;

— додаток Н «Амортизаційні відрахування, які за своїм змістом підлягають зменшенню з метою оподаткування»;

— додаток О «Прибуток, який оподатковується за різними ставками або не підлягає оподаткуванню».

У п’ятій частині декларації (рядки 43—49) перевіряють правильність визначення податкового зобов’язання платника податку та зменшення цього зобов’язання в податковому періоді, а також податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету або зарахуванню в рахунок наступних платежів чи поверненню платнику податку.

Дані за вказаними рядками декларації зіставляють з розрахунками таких додатків:

— додаток П «Податкове зобов’язання платника податку у місцевий бюджет»;

— додаток П—1 «Податкове зобов’язання платника податку у Державний бюджет України»;

— додаток Р «Зобов’язання платника відносно утримання і перерахування у бюджет податку з доходів, що стягуються у джерела їх сплати за рахунок таких виплат»;

— додаток С «Розрахунок фінансових результатів товарообмінних операцій».

Відповідність даних декларації розрахунка, здійсненим у додатках до неї, свідчить про дотримання чинного законодавства.