Правові основи державного управління економікою України (2003)

2.4.4. Державний секретар Мінпромполітики України.

Організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності Мінпромполітики України організовується Державним секретарем.

Державного секретаря призначає на посаду за поданням Прем'єр-міністра України та звільняє з посади Президент України.

Державний секретар підзвітний і підконтрольний Міністрові.

Державний секретар має першого заступника і заступників, яких призначає на посади за поданням Прем'єр-міністра України та звільняє з посад Президент України.

Державний секретар, його перший заступник та заступники призначаються на посади на строк повноважень Президента України.

Державний секретар розподіляє за погодженням з Міністром

обов'язки між першим заступником та заступниками Державного секретаря, визначає ступінь їх відповідальності.

Основними завданнями Державного секретаря є:

організація забезпечення виконання завдань, що належать до сфери діяльності Мінпромполітики України;

забезпечення діяльності Міністра як керівника Мінпромполітики України та члена Кабінету Міністрів України;

здійснення поточної роботи, пов'язаної з виконанням покладених на Мінпромполітики України завдань;

забезпечення стабільності і наступності в роботі Мінпромполітики України.

Державний секретар відповідно до покладених на нього завдань:

організовує роботу апарату Мінпромполітики України;

готує та подає на затвердження Міністрові програми і плани роботи Міністерства, організовує та контролює їх виконання; звітує про їх виконання перед Міністром;

забезпечує підготовку проектів законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розробником яких с Мінпромполітики України, інших документів та подає їх на розгляд Міністрові;

організовує розроблення нормативно-правових актів, що приймаються Мінпромполітики України, та подає їх на підпис Міністрові;

організовує та контролює виконання законів, актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів України, а також наказів та доручень Міністра;

у разі відсутності Міністра доповідає за дорученням Президента України, Кабінету Міністрів України законопроекти та інші питання на пленарних засіданнях Верховної Ради України, бере участь у заходах, що проводяться Президентом України та Кабінетом Міністрів України;

забезпечує вирішення питань, що виникають у взаємовідносинах апарату Мінпромполітики України з Адміністрацією Президента України, апаратом Верховної Ради України, іншими державними органами і належать до їх відання;

забезпечує взаємодію апарату Мінпромполітики України з Секретаріатом Кабінету Міністрів України;

забезпечує співпрацю Мінпромполітики України з іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування в процесі виконання завдань, покладених на Міністерство;

подає Міністрові пропозиції щодо утворення, реорганізації, ліквідації у складі Мінпромполітики України урядових органів державного управління; за поданням керівників зазначених органів за погодженням з Міністром затверджує граничну чисельність їх працівників, погоджує структуру, штатний розпис і кошторис видатків цих органів;

за погодженням з Міністром приймає рішення щодо утворення, реорганізації і ліквідації підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінпромполітики України, затверджує їх положення (статути), призначає на посади та звільняє з посад у встановленому законодавством порядку їх керівників;

координує роботу відповідних урядових органів державного управління, координує і контролює роботу підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінпромполітики України, та вживає заходів до забезпечення ефективності їх роботи;

координує розроблення заходів щодо структурної перебудови промислового комплексу та реструктуризації підприємств, що належать до сфери управління Мінпромполітики України, та контролює їх реалізацію;

координує роботу щодо розвитку внутрішньої та зовнішньої виробничої кооперації у промисловості;

забезпечує підготовку пропозицій щодо державної стратегії у сфері функціонування та розвитку оборонно-промислового комплексу України та військово-технічної політики;

забезпечує сприяння розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінпромполітики України, розроблення пропозицій щодо розвитку міжнародного співробітництва, в тому числі у сфері оборонного комплексу, а також у встановленому порядку забезпечує складання та подання українськими суб'єктами господарювання антидемпінгових, антисубсидиційних і спеціальних скарг (заяв);

погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

організовує роботу з документами в Міністерстві;

подає Прем'єр-міністрові України за погодженням з Міністром пропозиції щодо призначення на посади першого заступника та заступників Державного секретаря;

призначає на посади та звільняє з посад згідно із законодавством працівників апарату Мінпромполітики України та за пропозицією Міністра - працівників патронатної служби;

розглядає в установленому порядку питання щодо присвоєння працівникам апарату Мінпромполітики України відповідних рангів державних службовців, заохочення та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

подає Міністрові пропозиції щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Мінпромполітики України, забезпечує та контролює виконання рішень Міністра щодо розподілу цих коштів та звітує перед Міністром з цього питання;

розпоряджається бюджетними коштами, передбаченими на утримання апарату Мінпромполітики України, та інформує Міністра про їх використання;

за погодженням з Міністром здійснює функції з управління майном, яке знаходиться в сфері управління Мінпромполітики України;

забезпечує контроль за виконанням контрактів, укладених Мінпромполітики України з керівниками підприємств та організацій, що належать до сфери управління Міністерства;

вносить у встановленому порядку за погодженням з Міністром пропозиції щодо визначення особливостей приватизації підприємств, що належать до сфери управління Мінпромполітики України;

формує та затверджує кадровий резерв Міністерства, забезпечує організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Мінпромполітики України;

забезпечує охорону державної таємниці та здійснює заходи щодо мобілізаційної підготовки в межах повноважень, передбачених законом;

забезпечує використання в установленому порядку гербової печатки Мінпромполітики України;

у разі ліквідації Мінпромполітики України очолює ліквідаційну комісію і забезпечує здійснення всіх необхідних заходів з ліквідації Міністерства;

виконує інші функції, пов'язані із забезпеченням діяльності Міністерства.

Державний секретар з питань, що належать до його компетенції, видає накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх виконання.

Державний секретар має право:

брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу при розгляді питань, що належать до сфери діяльності Мінпромполітики України;

залучати в установленому порядку працівників органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, утворювати робочі групи, скликати наради для розгляду питань, що належать до компетенції Міністерства;

одержувати в установленому законодавством порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Мінпромполітики України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності та питань розвитку галузей промисловості у Міністерстві утворюється колегія у складі Міністра (голова колегії), Державного секретаря, його першого заступника та заступників (за посадою), а також інших керівних працівників Мінпромполітики України.

До складу колегії можуть входити керівники інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій.

Членів колегії затверджує і увільняє від обов'язків Кабінет Міністрів України.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Мінпромполітики України.

У складі Мінпромполітики України Кабінетом Міністрів України можуть бути утворені урядові органи державного управління (департаменти, служби, інспекції).

Для розгляду найважливіших питань дальшого розвитку конкурентоспроможного промислового комплексу, наукових рекомендацій та інших пропозицій, обговорення найважливіших програм та інших питань у Мінпромполітики України може утворюватися науково-технічна рада, інші дорадчі та консультативні органи.

Склад цих органів і положення про них затверджує Міністр промислової політики України.

Граничну чисельність працівників апарату Мінпромполітики

України затверджує Кабінет Міністрів України.

Структуру Мінпромполітики України та положення про структурні підрозділи його апарату затверджує Державний секретар за погодженням з Міністром.

Штатний розпис, кошторис видатків апарату Міністерства затверджує Державний секретар за погодженням з Міністерством фінансів України

Мінпромполітики України є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.