Правові основи державного управління економікою України (2003)

2.5.1. Основні завдання та функції Держсільгоспмашу.

Основними завданнями Держсільгоспмашу є:

здійснення управління у галузі тракторного і сільськогосподарського машинобудування та машинобудування для харчової і переробної промисловості;

участь у розробленні та реалізації державних цільових програм створення технологічних комплексів машин і обладнання для агропромислового комплексу, організації виробництва зазначених машин і обладнання, формуванні та вдосконаленні ринку сільськогосподарської техніки і забезпечення її технічним фірмовим обслуговуванням;

оптимізація галузевої, міжгалузевої та міжнародної кооперації, систем стандартизації та сертифікації техніки для агропромислового комплексу.

Держсільгоспмаш відповідно до покладених на нього завдань:

реалізує науково-технічну політику в тракторному і сільськогосподарському машинобудуванні та машинобудуванні для харчової і переробної промисловості, сприяє підвищенню рівня технологічних процесів та екологічної безпеки, бере участь у розробленні галузевих стандартів, вносить пропозиції щодо інвестування галузі;

вживає заходів до задоволення потреб сільського господарства в технічних засобах для впровадження сучасних індустріальних технологій у виробництво, зберігання та переробку сільськогосподарської продукції;

бере участь разом з підприємствами у визначенні щорічних та перспективних обсягів і координації виробництва у необхідній номенклатурі машин та обладнання і запасних частин до сільськогосподарської техніки, сприяє впровадженню фірмового технічного обслуговування, освоєнню прогресивних технологій ремонту з урахуванням власних і експортних потреб;

здійснює заходи щодо скорочення витрат енергетичних і матеріальних ресурсів на виготовлення, технічне обслуговування та ремонт тракторів і сільськогосподарської техніки за рахунок підвищення надійності та збільшення терміну експлуатації машин і обладнання;

бере участь у розробленні програм соціального і економічного розвитку села, сприяє комплексному постачанню технічних засобів підприємствам переробки сільськогосподарської продукції;

розробляє у межах встановлених обсягів фінансових і матеріальних ресурсів проекти програм і прогнозів розвитку галузі та за узгодженням з Мінпромполітики і у порядку, визначеному законодавством, подає їх на затвердження Кабінетові Міністрів України;

сприяє виконанню державних програм виробництва технологічних комплексів машин і обладнання для сільського господарства та відповідно до законодавства регулює за допомогою економічних та організаційних методів роботу підприємств галузі;

готує пропозиції щодо розміщення нових виробництв і ліквідації застарілих, здійснює координацію діяльності підприємств з цих питань;

здійснює заходи, спрямовані на поглиблення економічної реформи, формування ринкової інфраструктури, корпоративних і ринкових відносин підприємств галузі;

подає в установленому порядку за узгодженням з Мінпромполітики пропозиції щодо вдосконалення умов фінансування галузі, одержання пільгових кредитів, визначення „особливостей приватизації і демонополізації підприємств;

забезпечує відповідно до законодавства реалізацію антимонопольної політики, сприяє розвитку конкуренції в галузі;

розробляє і здійснює в межах своїх повноважень економічні та організаційні заходи, спрямовані на зростання експортного потенціалу галузі, збільшення обсягів реалізації продукції в Україні та за її межами;

за погодженням з Мінпромполітики виступає замовником наукових досліджень, дослідно-конструкторських, технологічних і проектних розроблень комплексного характеру, пов'язаних з розвитком галузі;

сприяє у межах своїх повноважень підприємствам у залученні вільних коштів населення, банків, сільськогосподарських підприємств, комерційних структур та іноземних інвестицій для освоєння виробництва конкурентоспроможної техніки, оновлення основних фондів, технічного переоснащення і реконструкції підприємств;

бере участь у реалізації державної політики зайнятості, розробляє заходи щодо забезпечення галузі висококваліфікованими працівниками;

сприяє у межах своїх повноважень забезпеченню потреб підприємств в енергоносіях та матеріально-технічних ресурсах;

здійснює в порядку, встановленому законодавством, контрольно-наглядові та дозвільно-реєстраційні функції;

у встановленому законодавством порядку бере участь у підготовці міжнародних угод, спрямованих на задоволення потреб агропромислового комплексу України у технологіях, техніці, матеріальних і паливно-енергетичних ресурсах, а також в підготовці та проведенні міжнародних нарад і конференцій з питань, що належать до його компетенції;

подає пропозиції Мінпромполітики щодо створення на території України і за її межами підприємств та організацій, діяльність яких сприяє виконанню завдань, покладених на Держсільгоспмаш;

узагальнює практику застосування законодавства, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення і вносить їх на розгляд Мінпромполітики;

забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням;

забезпечує виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізації у галузі;

у межах визначених Мінпромполітики, здійснює функції управління майном підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінпромполітики;

здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.