Правові основи державного управління економікою України (2003)

2.5.2. Права Держсільгоспмашу.

Держсільгоспмаш має право:

залучати спеціалістів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

здійснювати контроль, проводити перевірки та інспекції в межах своїх повноважень на підприємствах, в установах та організаціях галузі;

одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції, та видавати накази організаційно-розпорядчого характеру;

здійснювати інші повноваження відповідно до законодавства.

Держсільгоспмаш очолює директор, що призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Мінпромполітики.

Директор Держсільгоспмашу за посадою є членом колегії Мінпромполітики.

Директор Держсільгоспмашу має трьох заступників, в тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Мінпромполітики, погодженим з директором Держсільгоспмашу.

Директор Держсільгоспмашу:

здійснює керівництво діяльністю Держсільгоспмашу, несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України і Головою Мінпромполітики за виконання покладених на Держсільгоспмаш завдань;

розподіляє обов'язки між заступниками, керівниками структурних підрозділів Держсільгоспмашу та визначає ступінь їх відповідальності;

за погодженням з Мінпромполітики призначає на посаду і звільняє з посади керівників структурних підрозділів та інших працівників Держсільгоспмашу, крім заступників директора;

притягає в установленому порядку до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів, крім заступників директора;

підписує видані в межах компетенції Держсільгоспмашу накази, організовує перевірку їх виконання;

затверджує положення про структурні підрозділи Держсільгоспмашу;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Положенням.

Граничну чисельність працівників та структуру Держсільгоспмашу затверджує Мінпромполітики в межах граничної чисельності працівників центрального апарату Мінпромполітики, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

Штатний розпис, кошторис доходів і видатків Держсільгоспмашу в межах кошторису Мінпромполітики, затверджує директор Держсільгоспмашу за погодженням з Мінпромполітики та Мінфіном.

Умови оплати праці працівників Держсільгоспмашу визначаються Кабінетом Міністрів України.

Держсільгоспмаш утримується за рахунок державного бюджету в межах коштів, передбачених на утримання Мінпромполітики.

Держсільгоспмаш є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.