Правові основи державного управління економікою України (2003)

3.3.1. Основні завдання та функції Держпроду.

Основними завданнями Держпроду є:

участь у розробленні основних напрямів державної аграрної політики, стратегії та механізмів її реалізації;

розроблення і реалізація комплексу заходів з пріоритетного розвитку галузей харчової та переробчої промисловості, садівництва та виноградарства (далі – галузі агропромислового виробництва);

підготовка і реалізація цільових державних та регіональних програм, проведення державної інвестиційної політики, спрямованої на розвиток галузей агропромислового виробництва;

здійснення співробітництва підприємств, установ та організацій агропромислового виробництва;

проведення науково-технічної, технологічної та інноваційної політики, впровадження досягнень науки і передового досвіду у галузях агропромислового виробництва;

участь у формуванні та удосконаленні функціонування продовольчого ринку, оптимізації балансів сировини та продовольства, розроблення заходів, спрямованих на активізацію зовнішньоекономічної діяльності.

Держпрод відповідно до покладених на нього завдань:

бере участь у:

розробленні і реалізації бюджетної, податкової та митної політики, формуванні ринків товарів, матеріальних ресурсів, капіталів і послуг, а також інфраструктури цих ринків у галузях агропромислового виробництва;

розробленні і реалізації державних комплексних та цільових програм (концепцій) розвитку агропромислового комплексу, сприяє спеціалізації та концентрації, горизонтальній і вертикальній інтеграції агропромислового виробництва;

розробленні проектів Державної програми соціального і економічного розвитку України, Державного бюджету України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

здійсненні зовнішньоекономічних зв'язків і міжнародного науково-технічного співробітництва у сфері агропромислового виробництва;

проведенні приватизації і демонополізації підприємств агропромислового комплексу;

проведенні кадрової політики, розробленні галузевих угод із соціально-економічних питань, підготовці пропозицій щодо забезпечення соціальних гарантій працівникам підприємств, установ та організацій агропромислового комплексу;

забезпеченні дотримання підприємствами, установами та організаціями агропромислового комплексу вимог законодавства з питань охорони праці;

розробленні і забезпеченні реформування економічних, соціальних та правових відносин у сфері агропромислового виробництва, структурній перебудові його галузей;

розробленні пропозицій щодо забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств агропромислового комплексу всіх форм власності, забезпеченні надання їм консультаційної підтримки і послуг в організації виробництва продукції та маркетингу;

організації залучення міжнародної технічної допомоги з метою надання фінансової підтримки та реформування галузей агропромислового виробництва;

наданні передбаченої законодавством підтримки галузям агропромислового виробництва, в тому числі шляхом залучення їх на конкурсних засадах до виконання загальнонаціональних, регіональних, галузевих та інших програм і проектів, фінансування яких передбачено Державним бюджетом України;

визначенні стратегії розвитку та зонального розміщення агропромислового виробництва з урахуванням ринкової кон'юнктури;

розробленні системи галузевих стандартів, норм і нормативів у відповідних галузях, міжгалузевих стандартів, здійсненні у межах своїх повноважень на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності контролю за їх дотриманням, забезпеченні відповідно до законодавства проведення державної політики у сфері стандартизації, метрології, акредитації і метрологічного забезпечення;

здійсненні заходів щодо майнових відносин у галузях агропромислового виробництва;

розробленні пропозицій щодо шляхів підвищення ефективності агропромислового виробництва, посилення конкурентоспроможності харчових продуктів на світовому, вітчизняному та регіональних ринках;

взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади з питань, що належать його компетенції;

надає організаційно-методичну допомогу підприємствам у створенні служб маркетингу та сприяє їх діяльності;

організовує з питань, що належать до його компетенції, роботу щодо забезпечення підтримки і захисту вітчизняного виробника та ефективності застосування антидемпінгового законодавства в галузях агропромислового виробництва;

здійснює відповідно до повноважень, наданих Мінагрополітики, функції з управління об'єктами державної власності;

забезпечує у випадках, передбачених законодавством, ліцензування окремих видів підприємницької діяльності;

виступає відповідно до законодавства державним замовником науково-дослідних робіт у галузях агропромислового виробництва, координує їх проведення, сприяє впровадженню у виробництво закінчених наукових розробок та передового досвіду;

аналізує діяльність, здійснює макроекономічне прогнозування і нормативне планування розвитку галузей агропромислового виробництва з урахуванням попиту і пропонування на відповідні товари та за результатами цього аналізу вносить пропозиції Мінагрополітики;

бере участь у роботі, спрямованій на розвиток насінництва;

бере участь в організаційно-методичному забезпеченні розвитку галузей агропромислового виробництва, розробленні загальнодержавних балансів забезпечення потреб населення у продовольстві, складанні міжгалузевих балансів потреб у харчових продуктах, а також визначенні потреб держави;

забезпечує в межах своїх повноважень проведення моніторингу, економічного аналізу рівня та динаміки цін на регіональному, вітчизняному, світовому ринках продовольства, бере участь у розробленні пропозицій щодо проведення цінової політики на ринку продукції галузей агропромислового виробництва, у створенні системи інформування про попит і пропонування;

сприяє відновленню традиційних та освоєнню нових ринків продовольчих товарів, налагоджує співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями, суб'єктами підприємницької діяльності, іноземними фізичними та юридичними особами;

сприяє розвитку державної інфраструктури з питань надання науково-консультаційних, інформаційних, правових та інших послуг виробникам харчових продуктів та їх споживачам;

бере участь в розробленні відповідно до галузевих особливостей методичних рекомендацій з питань застосування положень (стандартів), інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, а також складання фінансової і статистичної звітності;

сприяє розвиткові ринкової інфраструктури в агропромисловому комплексі;

бере участь у забезпеченні галузевого співробітництва України з Європейським Союзом, у межах своїх повноважень виконанні Українською стороною зобов'язань за Угодою про партнерство та співробітництво між Україною та європейським Союзом, адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, інших заходів щодо інтеграції України до Європейського Союзу;

бере участь у проведенні сертифікації продукції харчової промисловості;

затверджує в установленому порядку технічні умови, технологічні інструкції та рецептури на виробництво спирту, алкогольної продукції і парфумерно-косметичних виробів;

проводить експертизу технологічних інструкцій та іншої нормативно-технічної документації на продовольчі товари та продукти дитячого і спеціального харчування;

вносить пропозиції щодо розподілу та використання коштів, які надходять від одновідсоткового збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;

у межах повноважень, наданих Мінагрополітики, приймає в установленому порядку рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію підприємств, установ та організацій, затверджує статути (положення) цих підприємств, установ та організацій, контролює їх дотримання та приймає відповідні рішення у разі їх порушення;

у межах повноважень, наданих Мінагрополітики, укладає і розриває контракти з керівниками підприємств, установ та організацій;

забезпечує широке висвітлення в засобах масової інформації виставкової діяльності, сприяє участі підприємств, установ та організацій усіх форм власності у виставках, ярмарках, аукціонах;

у межах повноважень, наданих Мінагрополітики, здійснює організаційне та методичне забезпечення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників у навчальних закладах;

бере участь у виконанні завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави в межах повноважень, визначених законодавством;

забезпечує та здійснює контроль за дотриманням державної таємниці в апараті Держпроду, а в межах повноважень, наданих Мінагрополітики, - на підприємствах, в установах та організаціях;

виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.