Правові основи державного управління економікою України (2003)

3.4.2. Права Укрдержрибгоспу.

Укрдержрибгосп має право:

представляти Кабінет Міністрів України, Мінагрополітики за їх дорученням у міжнародних організаціях та під час укладання міжнародних договорів України;

зупиняти, оглядати і тимчасово затримувати судна та інші плавучі засоби, що здійснюють вилов риби у водних об'єктах на території України, водах під юрисдикцією України та міжнародних рибогосподарських організацій, членом яких є Україна, для перевірки дотримання правил рибного промислу, добування інших водних живих ресурсів;

відвідувати без перешкод підприємства, установи, організації, українські та іноземні судна, плавучі засоби, що здійснюють добування і переробку риби, інших водних живих ресурсів у водах під юрисдикцією України та міжнародних рибогосподарських організацій, членом яких є Україна, гідротехнічні споруди, а також території природно-заповідного фонду України з метою здійснення контролю за дотриманням вимог безпеки мореплавства, охорони праці та навколишнього природного середовища;

розглядати відповідно до законодавства України справи про адміністративні правопорушення;

брати участь у проведенні державної екологічної експертизи схем розвитку та розташування продуктивних сил, територіальних схем комплексного використання водних, земельних, природних та інших ресурсів щодо впливу об'єктів, стосовно яких проводиться експертиза, на водні живі ресурси та середовище їх перебування;

залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

одержувати в установленому законодавством порядку від міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

у межах своїх повноважень видавати накази організаційно-розпорядчого характеру.

Укрдержрибгосп у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, міжнародними кваліфікаційними товариствами, а також відповідними органами іноземних держав.

Укрдержрибгосп для оперативного вирішення питань, пов'язаних з функціонуванням рибного господарства, за погодженням з Міністром аграрної політики в межах встановленої граничної чисельності працівників Департаменту може утворювати територіальні органи.

З метою здійснення державного контролю у сфері охорони, відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства, державного нагляду за безпекою мореплавства флоту рибного господарства в Укрдержрибгоспі створюються та функціонують Державна інспекція охорони, відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства та Державна інспекція з безпеки мореплавства флоту рибного господарства, положення про які затверджуються в порядку, встановленому законодавством.

Укрдержрибгосп очолює голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра аграрної політики.

Голова Укрдержрибгоспу є членом колегії Мінагрополітики. Голова Укрдержрибгоспу є Головним державним інспектором рибоохорони.

Голова Укрдержрибгоспу має трьох заступників (у тому числі одного першого), які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра аграрної політики, погодженим з головою Укрдержрибгоспу.

Заступники голови мають право підпису документів відповідно до розподілу обов'язків між ними.

Голова Укрдержрибгоспу:

здійснює керівництво діяльністю Укрдержрибгоспу;

несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України, Міністром аграрної політики за виконання покладених на Укрдержрибгосп завдань;

розподіляє обов'язки між заступниками, а також керівниками структурних підрозділів Укрдержрибгоспу, визначає ступінь їх відповідальності;

призначає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів та інших працівників Укрдержрибгоспу, крім заступників голови;

затверджує положення про структурні підрозділи Укрдержрибгоспу; здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Положенням.

Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту, обговорення найважливіших напрямів його діяльності та розвитку рибного господарства утворюється колегія у складі голови Укрдержрибгоспу (голова колегії), заступників голови та керівників структурних підрозділів.

Персональний склад колегії затверджується Міністром аграрної політики. Рішення колегії проводяться в життя наказами Укрдержрибгоспу.

Для розгляду наукових рекомендацій, пропозицій щодо головних напрямів розвитку науки, техніки і технології, обговорення найважливіших програм та інших питань в Укрдержрибгоспі можуть утворюватися науково-технічна (наукова) та науково-промислова ради у складі науковців та висококваліфікованих спеціалістів.

Склад цих рад та положення про них затверджує голова Укрдержрибгоспу.

Штатний розпис, кошторис доходів та видатків Укрдержрибгоспу затверджує голова за погодженням з Міністром аграрної політики та Мінфіном.

Граничну чисельність працівників та структуру Укрдержрибгоспу затверджує Міністр аграрної політики в межах граничної чисельності працівників Мінагрополітики, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

Укрдержрибгосп утримується за рахунок державного бюджету в межах коштів, передбачених на утримання Мінагрополітики.

Умови оплати праці працівників Укрдержрибгоспу визначаються Кабінетом Міністрів України.

Укрдержрибгосп є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.