Правові основи державного управління економікою України (2003)

3.4.1. Основні завдання і функції Укрдержрибгоспу.

Основними завданнями Укрдержрибгоспу є:

участь у реалізації державної політики у сфері рибного господарства, охорони, відтворення і раціонального використання водних живих ресурсів;

розроблення та реалізація комплексних заходів щодо охорони, відтворення та використання водних живих ресурсів, вивчення стану їх запасів у рибогосподарських водоймах України, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні України та водах за межами юрисдикції України відповідно до міжнародних зобов’язань України;

здійснення державного нагляду за безпекою мореплавства флоту рибного господарства України;

здійснення та координування за дорученням Кабінету Міністрів України і Мінагрополітики міжнародного багатостороннього та двостороннього співробітництва з метою розвитку рибного господарства з урахуванням сучасних міжнародних тенденцій. Забезпечення доступу підприємств рибного господарства України до запасів водних живих ресурсів Світового океану;

участь у реалізації єдиної технічної та інвестиційної політики, створення правових умов впровадження у виробництво прогресивних технологій, досягнень науки, техніки і передового досвіду, проведення комплексного аналізу соціально-економічного і науково-технічного розвитку рибного господарства України;

задоволення потреб населення та виробництва в рибопродукції з високими споживчими властивостями, що забезпечують конкурентоспроможність цієї продукції на внутрішньому і зовнішньому ринку

Укрдержрибгоспу відповідно до покладених на нього завдань:

бере участь у реалізації державної політики у сфері рибного господарства, спрямованої на виробництво конкурентоспроможної продукції з пріоритетним розвитком ресурсо- та енергозберігаючих технологій, подає до Мінагрополітики пропозиції щодо напрямів державної політики у сфері рибного господарства:

здійснює в межах наданих повноважень державне управління у сфері рибного господарства та контролює у межах своєї компетенції рибогосподарську діяльність юридичних та фізичних осіб;

організовує і здійснює державний контроль за охороною водних живих ресурсів та середовища їх перебування, відтворенням водних живих ресурсів та регулюванням рибальства;

організовує спеціальне використання водних живих ресурсів, а також любительське і спортивне рибальство, здійснює у межах своєї компетенції контроль у цій сфері;

розробляє проекти лімітів та квот використанню водних живих ресурсів і після затвердження в установленому порядку доводить їх до відома відповідних органів і користувачів;

організовує разом із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань стандартизації роботу із стандартизації продукції рибного господарства, акредитації лабораторій рибопереробних підприємств, реєстрації рибоконсервних та пресервних цехів, надання їм номерів, асортиментних знаків консервам, пресервам та рибопродукції у скляних, металевих та полімерних банках, а також здійснює експертну оцінку програм і проектів з цих питань;

бере участь у проведенні державної політики у сфері рибництва, забезпечує впровадження селекційних досягнень, а також державний контроль за якістю племінних водних живих ресурсів;

організовує разом із спеціально уповноваженими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування роботу з ведення державного кадастру, обліку чисельності та використання водних живих ресурсів;

складає в установленому порядку разом з відповідними міністерствами та іншими центральними органами й виконавчої влади баланси забезпечення рибного господарства трудовими, сировинними та енергетичними ресурсами, а з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування - регіональні баланси такого забезпечення відповідних підприємств;

бере участь у проведенні кадрової політики, розробленні галузевих угод із соціальне економічних питань, підготовці пропозицій щодо соціальних гарантій працівників підприємств, установ та організацій рибного господарства, реалізує державну політику у сфері зайнятості населення, укладає з відповідним профспілковим органом галузеву угоду;

розробляє та подає в установленому порядку проекти бюджетного фінансування капітальних вкладень у рибному господарстві, науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт та науково-технічних програм, витрат на організацію кадрової роботи, утримання закладів освіти та здійснення освітніх програм;

виступає відповідно до законодавства державним замовником науково-дослідних робіт, координує їх проведення, сприяє впровадженню у виробництво закінчених наукових розробок та передового досвіду;

бере участь у розвитку інфраструктури науково-консультаційних, інформаційних, правових та інших послуг (бібліотеки, банки даних) у сфері рибного господарства;

узгоджує питання щодо будівництва підприємств і споруд, проведення інших робіт, а також впровадження нової техніки, технології, матеріалів і речовин, що впливають або можуть вплинути на стан рибогосподарських водойм та водних живих ресурсів, здійснює експертизу таких проектів;

бере участь у розробленні і реалізації бюджетної, податкової, митної політики, формуванні ринків товарів, матеріальних ресурсів, капіталів, послуг та інфраструктури цих ринків у рибному господарстві;

бере участь у розробленні відповідно до галузевих особливостей методичних рекомендацій з питань застосування стандартів, інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, а також складання фінансової та статистичної звітності;

забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію вимог щодо відповідності суден флоту рибного господарства, морських рибних портів, підприємств-судновласників усіх форм власності положенням міжнародних договорів України, інших нормативно-правових актів;

забезпечує підготовку, перепідготовку і дипломування фахівців рибного господарства згідно з вимогами міжнародних договорів України, інших нормативно-правових актів;

здійснює контроль за відповідністю навчання на курсах, тренажерах, у навчально-тренажерних центрах, на навчально-тренажерних суднах та факультетах підвищення кваліфікації працівників підприємств та організацій рибного господарства вимогам, встановленим законодавством;

здійснює державний нагляд за безпекою мореплавства флоту рибного господарства, дотриманням вимог охорони праці в рибному господарстві;

забезпечує виконання зобов'язань України за міжнародними конвенціями з питань збереження людського життя на морі, регулювання рибальства та запобігання забрудненню навколишнього природного середовища підприємствами, організаціями і флотом рибного господарства;

розробляє та подає на затвердження до Мінагрополітики спеціальні правила експлуатації, реєстрації, обліку та технічного нагляду за суднами флоту рибного господарства, нормативно-правові акти з питань безпеки мореплавства, охорони праці, екологічної, пожежної безпеки, радіозв'язку, експлуатації морських рибних портів і роботи капітана порту та інспекцій державного портового нагляду;

бере участь у здійсненні зовнішньоекономічних зв'язків і міжнародного науково-технічного співробітництва у сфері рибного господарства;

бере в межах наданих повноважень участь у підготовці міжнародних договорів України, за дорученням Кабінету Міністрів України, Мінагрополітики укладає міжнародні договори галузевого характеру;

бере участь у виконанні завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави, цивільної оборони в межах повноважень, визначених законодавством;

здійснює відповідно до законодавства в межах повноважень, наданих Мінагрополітики, функції з управлінню об'єктами державної власності, віднесеними до сфери управління Мінагрополітики, частками, що належать державі у майні господарських товариств, та майном, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств;

забезпечує та здійснює контроль за дотриманням державної таємниці в апараті Укрдержрибгоспу, а в межах повноважень, наданих Мінагрополітики, на підприємствах, в установах та організаціях;

організовує з питань, що належать до його компетенції, роботу щодо забезпечення підтримки і захисту вітчизняного виробника та ефективності застосування антимонопольного законодавства у сфері рибного господарства;

організовує виконання і несе відповідальність за дотримання законодавства про охорону навколишнього природного середовища підприємствами та організаціями рибного господарства;

виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.