Правові основи державного управління економікою України (2003)

3.7.1. Основні завдання і функції управління.

Основними завданнями управління є:

організація виробництва і закупівлі сільськогосподарської продукції та продовольства для регіональних потреб;

економічний аналіз та прогнозування стану розвитку сільського господарства, харчової та переробної промисловості на рівні району;

здійснення моніторингу аграрної реформи, сприяння демонополізації виробництва і розвитку конкуренції, розвиток ринкової інфраструктури, створення рівних умов для розвитку всіх форм власності та господарювання в агропромисловому виробництві, надання методологічної допомоги сільськогосподарським підприємствам у процесі їх реформування;

забезпечення виконання державних та регіональних програм соціального розвитку села.

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

розробляє на рівні району баланси забезпечення потреб населення у продовольстві, сприяє виробництву і організовує закупівлю сільськогосподарської продукції та сировини, забезпечує формування державних ресурсів зерна, олійних і технічних культур м'яса, молока, яєць, картоплі, плодоовочевої та іншої продукції;

готує пропозиції до проектів програм економічного та соціального розвитку відповідної території і проектів місцевого бюджету;

забезпечує подання Головному управлінню сільського господарства і продовольства обласної держадміністрації пропозицій щодо розроблення прогнозів економічного та соціального розвитку підприємств галузей агропромислового виробництв;

аналізує тенденції розвитку галузей агропромислового виробництва і готує пропозиції, спрямовані на поглиблення економічної реформи, бере участь у розробленні і забезпеченні виконання основних прогнозних макроекономічних показників економічного та соціального розвитку України на коротко – та середньостроковий періоди та проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на короткостроковий і середньостроковий періоди, а також розробляє прогнози економічного та соціального розвитку регіонів на коротко – та середньостроковий періоди та програм економічного і соціального розвитку регіонів на коротко – та середньостроковий періоди;

надає сільськогосподарським товаровиробникам консультаційну допомогу з економічних питань та маркетингу (прогнозування, ціновий моніторинг, ведення бухгалтерського обліку і звітності тощо);

забезпечує реалізацію державної політики з охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки та безпеки руху на підприємствах і в організаціях галузей агропромислового виробництва, а також сприяє організації безпечного ведення агропромислового виробництва, у тому числі на екологічно забруднених територіях, і виробництва продуктів харчування, якість яких відповідає встановленим нормам;

організовує роботу з ефективного використання і збереження державного майна, закріпленого за підприємствами, установами і організаціями, що належать до сфери управління Мінагрополітики;

організовує і координує процес реформування підприємств галузей агропромислового виробництва, надає методичну допомогу з питань приватизації та паювання майна і землі;

організовує розроблення та освоєння висококонкурентних систем ведення землеробства і тваринництва із застосуванням енергозберігаючих технологій;

координує племінну та селекційну роботу сільськогосподарських підприємств усіх форм власності;

сприяє забезпеченню сільськогосподарських товаровиробників усіх форм власності сортовім насінням, племінною худобою, мінеральними добривами і засобами захисту рослин, пально-мастильними матеріалами, технікою та іншими матеріально-технічними ресурсами;

розробляє пропозиції з питань раціонального використання та охорони земель сільськогосподарського призначення, підвищення родючості ґрунтів, бере участь в організації роботи, пов'язаної з моніторингом земель сільськогосподарського призначення, визначення основних напрямів організації раціонального використання та охорони земель;

сприяє вирощуванню екологічно чистої сільськогосподарської продукції та зменшенню дозового навантаження на працюючих, подає пропозиції відповідним радам щодо виведення в установленому порядку із сільськогосподарського обороту земель, на яких неможливе одержання екологічно чистої продукції;

подає Головному управлінню сільського господарства і продовольства обласної держадміністрації погоджені з відповідними організаціями пропозиції щодо розвитку меліорації в районі, розміру лімітів державних капітальних вкладень на меліорацію в розмірі господарств району;

сприяє забезпеченню ефективного використання господарствами і окремими власниками меліорованих земель, своєчасного проведення на них хімічних та інших видів меліорації та технічних робіт, ефективному утриманню внутрішньогосподарської меліоративної мережі, протиерозійних гідротехнічних споруд, захисних дренажних мереж і об’єктів, які перебувають на балансі господарств та окремих власників;

забезпечує державну підтримку та сприяє розвиткові підприємництва у сільській місцевості, селянських (фермерських) господарств, особистих підсобних господарств;

надає допомогу підприємствам, установам, організаціям галузі з питань правового обслуговування, консультаційну підтримку в організації виробництв сільськогосподарської продукції та з маркетингу;

здійснює інформаційне забезпечення сільськогосподарських підприємств з питань кон'юнктури цін на ринках;

сприяє діяльності підприємств, установ та організацій галузей агропромислового виробництва, пов'язаній з підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації працівників, бере участь у реалізації державної політики у сфері зайнятості сільського населення;

забезпечує виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави в межах своїх повноважень, забезпечує реалізацію державної політики щодо державної таємниці та здійснює державний контроль за додержанням підприємствами, установами та організаціями галузей агропромислового виробництва, що належать до сфери управління районної держадміністрації, законодавства з питань державної таємниці та інформації;

координує розвиток сфери заготівель, переробки та торгівлі агропромислового виробництва;

готує пропозиції щодо схем розміщення і розвитку сільськогосподарського виробництва та підприємств переробних галузей агропромислового виробництва;

виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

Управління має право одержувати в установленому порядку від інших підрозділів районної держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, від територіальних органів державної статистики - статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими підрозділами районної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян.

Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної держадміністрації за погодженням з начальником Головного управління сільського господарства і продовольства обласної держадміністрації.

Начальник управління має заступників, які за його поданням призначаються на посаду і звільняються з посади головою районної держадміністрації.

Начальник управління:

здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань;

визначає ступінь відповідальності заступників начальника управління, керівників його структурних підрозділів;

затверджує структуру управління у межах граничної чисельності та фонду оплати праці, положення про структурні підрозділи і функціональні обов'язки працівників;

видає у межах компетенції управління накази, організовує і контролює їх виконання;

розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису доходів і видатків на утримання управління;

призначає на посаду і звільняє з посади працівників управління.

Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету.

Гранична чисельність, фонд оплати працівників управління та видатки на їх утримання визначає голова відповідної держадміністрації в межах виділених асигнувань та затвердженої для держадміністрації граничної чисельності працівників.

Кошторис доходів і видатків, штатний розпис управління затверджує голова відповідної держадміністрації після проведення їх експертизи районним фінансовим відділом.

Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.