Правові основи державного управління економікою України (2003)

3.8.2. Права інспекції.

Інспекція має право

одержувати в установленому порядку від підрозділів відповідної держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій всіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

залучати спеціалістів інших підрозділів відповідної держадміністрації, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до її компетенції;

використовувати в установленому порядку для визначенні якості сільськогосподарської продукції лабораторії підприємств і організацій, які здійснюють закупівлю цієї продукції, а також власні базові і пересувні спеціалізовані лабораторії для проведення контрольних аналізів;

скликати в установленому порядку наради з питань, що залежать до її компетенції, проводити семінари і навчання з метою підвищення кваліфікації працівників.

Державний інспектор якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції має право:

перевіряти дотримання сільськогосподарськими, закупівельними та переробними підприємствами і організаціями незалежно від форми вчасності вимог стандартів, технічних умов та інших нормативних документів під час здачі-приймання, відвантаження, транспортування, зберігання сільськогосподарської продукції;

передавати до правоохоронних органів матеріали стосовно порушень, за які передбачена адміністративна чи кримінальна відповідальність;

забороняти здачу-приймання і відвантаження сільськогосподарської продукції, яка не відповідає вимогам стандартів, технічних умов та інших нормативних документів, пов’язаних з якістю і сертифікацію сільськогосподарської продукції;

давати керівникам сільськогосподарських, закупівельних та переробних підприємств і організацій незалежно від форми власності розпорядження про усунення виявлених порушень вимог стандартів, технічних умов та інших нормативних документів під час виробництва закупівлі та переробки сільськогосподарської продукції;

здійснювати безоплатний відбір зразків сільськогосподарської продукції у сільськогосподарських, закупівельних та переробних підприємств і організацій для перевірки її на відповідність вимогам стандартів, технічних умов та інших нормативних документів, пов'язаних з якістю і сертифікацією сільськогосподарської продукції.

Державний інспектор якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції має печатку і посвідчення із зазначенням назви інспекції та своєї посади.

Інспекцію очолює начальник, який призначається на посаду і звільняться з посади головою обласної, Севастопольської міської держадміністрації за погодженням з Державним секретарем Мінагрополітики.

Начальник має заступника, який за його поданням призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної, Севастопольської міської держадміністрації.

Начальник інспекції:

здійснює керівництво інспекцією, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань. Визначає заступника начальника і працівників інспекції;

подає на затвердження голові відповідної держадміністрації кошторис доходів і видатків та штатний розпис інспекції в межах граничної чисельності та фонду оплати праці її працівниці;

затверджує структуру інспекції в межах встановленої граничної чисельності та фонду оплати праці її працівників;

призначає на посаду і звільняє з посади працівників інспекції, а також затверджує їх функціональні обов’язки;

видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання інспекції.

Інспекція утримується за рахунок коштів державного бюджету.

Граничну чисельність та фонд оплати праці працівників інспекції, видатки на їх утримання визначає голова відповідної держадміністрації в межах асигнувань та затвердженої для держадміністрації граничної чисельності працівників.

Кошторис доходів і видатків, штатний розпис інспекції затверджує голова обласної, Севастопольської міської держадміністрації після проведення їх експертизи відповідним фінансовим управлінням.

Інспекція є юридичною особою. Має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства України, бланк та печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.