Правові основи державного управління економікою України (2003)

4.3.1. Основні завдання та функції Держвуглепрому.

Основними завданнями Держвуглепрому є:

здійснення у межах його компетенції реалізації державної політики у вугільній галузі;

участь у формуванні, регулюванні та вдосконаленні ринку паливно-енергетичних ресурсів;

опрацювання комплексу заходів, спрямованих на поглиблення економічних реформ у вугільній промисловості;

участь у забезпеченні енергетичної безпеки держави.

Держвуглепром відповідно до покладених на нього завдань:

бере участь у прогнозуванні розвитку виробничої, науково-технічної, трудової, соціальної, фінансової та інших сфер діяльності вугільної галузі;

розробляє проекти нормативно-правових актів, пов’язаних з розвитком вугільної галузі;

здійснює у межах, визначених Мінпаливенерго, управління майном підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міністерства;

розглядає і вносить пропозиції щодо доцільності створення, реорганізації, ліквідації підприємств вугільної галузі;

вживає заходів до додержання вимог законодавства про охорону довкілля;

бере участь у формуванні та реалізації інвестиційної політики у вугільній промисловості виходячи з пріоритетних напрямів структурної перебудови економіки;

бере участь у розробленні проектів стандартів, нормативних актів про охорону праці та з інших питань, що стосуються вугільної галузі;

забезпечує організацію робіт з оперативного усунення наслідків надзвичайних ситуацій на об’єктах вугільної галузі;

бере участь у реалізації державної політики з питань організації праці, її охорони, заробітної плати та соціального захисту працівників вугільної галузі; провадить єдину науково-технічну політику в галузі охорони праці; здійснює методичне керівництво діяльністю підприємств вугільної галузі з охорони праці та контроль за дотриманням законодавства і нормативних актів з охорони праці на підприємствах галузі;

сприяє створенню і впровадженню сучасних інформаційних технологій та комп’ютерних мереж у вугільній промисловості, бере участь в організації науково-технічної, інформаційної, видавничої діяльності, пропаганди досягнень і передового досвіду;

розробляє і реалізує комплексні заходи щодо поліпшення безпеки і гігієни праці у вугільній галузі;

здійснює державне регулювання гірничої справи відповідно до його повноважень;

розробляє і здійснює у межах своєї компетенції заходи щодо реалізації державних програм, спрямованих на збільшення обсягів добування вугілля та підвищення його якості;

розробляє баланси вугілля, здійснює моніторинг його ринку;

координує та визначає обсяги проведення геологорозвідувальних робіт на вугілля та торф;

узагальнює результати геологорозвідувальних робіт та введення в дослідно-промисловому експлуатацію вугільних та торф’яних родовищ добувними підприємствами;

у межах своєї компетенції координує роботи з дослідно-промислової та промислової розробки вугільних та торф’яних родовищ України;

самостійно або за участю інших роботодавців проводить переговори і укладає галузеві угоди з представниками найманих працівників;

може виступати замовником науково-технічних досліджень у вугільній галузі;

розробляє пропозиції щодо вдосконалення механізму регулювання ціноутворення у вугільній галузі;

бере участь у формуванні та реалізації антимонопольної політики як у цілому, так і за відповідними напрямами (демонополізації економіки, розвиток конкуренції, антимонопольне регулювання, застосування антимонопольного законодавства);

забезпечує та здійснює контроль за дотриманням державної таємниці в апараті Держвуглепрому, на підприємствах, установах та організаціях вугільної галузі, що належать до сфери управління Мінпаливенерго;

організовує вивчення та аналіз вітчизняного і світового досвіду у вугільній галузі;

здійснює координацію діяльності вугледобувних підприємств з енергомеханічного забезпечення;

організовує роботу з питань розроблення і впровадження стандартів якості продукції та патентно-ліцензійних вимог;

вживає заходів до оптимізації та сталого забезпечення підприємств галузі гірничошахтним та технологічним устаткуванням, приладами, запасними частинами тощо;

вживає заходів для вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності, захисту інтересів підприємств вугільно-промислового комплексу на зовнішньому ринку, готує пропозиції щодо напрямів співробітництва із зарубіжними країнами у вугільно-промисловому комплексі;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.