Правові основи державного управління економікою України (2003)

4.4.1. Основні завдання та функції Держкоменергозбереження України.

Основними завданнями Держкоменергозбереження України є:

проведення єдиної державної політики у сфері енергозбереження, розроблення механізму її реалізації;

визначення основних напрямів державної політики в галузі стандартизації енергозбереження та нормування витрат паливно-енергетичних ресурсів, контроль за додержанням цих нормативів;

участь у розробленні загальнодержавної енергетичної програми та програм розвитку галузей паливно-енергетичного комплексу, контроль за їх реалізацією в частині енергозбереження;

здійснення заходів щодо підвищення енергоефективності в усіх галузях народного господарства, соціальній сфері та побуті;

забезпечення пріоритетності вимог енергозбереження у процесі господарської, управлінської та іншої діяльності, пов’язаної з видобуванням, переробкою, транспортуванням, збереженням, виробленням та використанням паливно-енергетичних ресурсів;

організація і проведення державної експертизи з енергозбереження.

Держкоменергозбереження України, відповідно до покладених на нього завдань:

визначає разом з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади загальні принципи інституційних та організаційних перетворень, спрямованих на забезпечення державної політики енергозбереження;

готує пропозиції щодо формування енергозберігаючої структури матеріального виробництва на основі комплексного вирішення питань економії та енергозбереження і широкого впровадження новітніх енергозберігаючих технологій з урахуванням екологічних вимог;

бере участь у розробленні загальнодержавних програм створення нової техніки, технологій і технологічних процесів, пов’язаних із використанням енергії, ефективних систем управління та засобів контролю за забезпеченням енергозбереження;

вносить у встановленому порядку пропозиції щодо фінансово-економічних передумов ефективного використання науково-технічного, виробничого, енергетичного і трудового потенціалу суспільного виробництва та природних ресурсів для реалізації державної політики енергозбереження та створення економічних і правових умов для заінтересованості юридичних і фізичних осіб в енергозбереженні;

готує у межах своєї компетенції пропозиції щодо вдосконалення економічних регуляторів розвитку народного господарства, структурної перебудови економіки;

бере участь у розробленні державних і регіональних паливно-енергетичних балансів;

готує пропозиції та бере участь у формуванні політики закупівель паливно-енергетичних ресурсів для державних потреб;

організовує проведення робіт з наукового обґрунтування стандартів у сфері енергозбереження та енергоефективності, нормування використання паливно-енергетичних ресурсів, комплексного вирішення питань економії та енергозбереження, розробку наукових основ створення енергозберігаючих технологій та їх широкого впровадження у виробництво;

виступає державним замовником науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт у сфері енергозбереження;

бере участь у формуванні державної інвестиційної політики виходячи з пріоритетних напрямів структурної перебудови економіки;

бере участь у розробленні проектів Державної програми економічного та соціального розвитку України, Державного бюджету України;

координує проведення робіт з розвитку і використання нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії, вторинних енергетичних ресурсів, процесів заміщення дефіцитних видів палива;

координує роботу Державної інспекції з енергозбереження;

розробляє пропозиції щодо зовнішньоекономічної діяльності у сфері енергозбереження та підвищення енергоефективності. Узагальнює результати іноземних інвестицій у сфері використання нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;

проводить інформаційну діяльність щодо популяризації економічних, екологічних і соціальних переваг енергозбереження, використання нових джерел енергії та видів палива, сприяє підвищенню освітнього рівня громадськості у цій сфері;

вносить пропозиції щодо встановлення економічних санкцій та їх розмірів за неекономне витрачання паливно-енергетичних ресурсів, надання податкових, кредитних та інших пільг для стимулювання енергозбереження;

здійснює у межах повноважень, визначених законодавством України, функції з управління майном підприємств, що перебувають у державній власності й належать до сфери управління Держкоменергозбереження України;

здійснює в межах своєї компетенції контроль за ефективністю використання паливно-енергетичних ресурсів підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності;

здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.