Правові основи державного управління економікою України (2003)

5.2.4. Державний секретар Мінекоресурсів України.

Організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності Мінекоресурсів України здійснюється Державним секретарем.

Державного секретаря призначає на посаду за поданням Прем'єр-міністра України та звільняє з посади Президент України.

Державний секретар підзвітний і підконтрольний Міністрові.

Державний секретар має першого заступника та заступників, яких призначає на посади за поданням Прем'єр-міністра України та звільняє з посад Президент України.

Державний секретар, його перший заступник та заступники призначаються на посади на строк повноважень Президента України.

Державний секретар розподіляє за погодженням з Міністром обов'язки між першим заступником та заступниками Державного секретаря, визначає ступінь їх відповідальності.

Основними завданнями Державного секретаря є:

організація забезпечення виконання завдань, що належать до сфери діяльності Мінекоресурсів України;

забезпечення діяльності Міністра як керівника Мінекоресурсів України та члена Кабінету Міністрів України;

здійснення поточної роботи, пов'язаної із виконанням покладених на Мінекоресурсів України завдань;

забезпечення стабільності і наступності в роботі Мінекоресурсів України.

Державний секретар відповідно до покладених на нього завдань:

організовує роботу апарату Мінекоресурсів України;

готує та подає на затвердження Міністрові програми і плани роботи Мінекоресурсів України, організовує та контролює їх виконання, звітує про їх виконання перед Міністром;

забезпечує підготовку проектів законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є Мінекоресурсів України, інших документів та подає їх на розгляд Міністрові;

організовує розроблення нормативно-правових актів, що приймаються Мінекоресурсів України, та подає їх на підпис Міністрові;

організовує та контролює виконання законів, актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів України, а також наказів та доручень Міністра;

у разі відсутності Міністра доповідає за дорученням Президента України, Кабінету Міністрів України законопроекти та інші питання на пленарних засіданнях Верховної Ради України, бере участь у заходах, що проводяться Президентом України та Кабінетом Міністрів України;

забезпечує вирішення питань, що виникають у взаємовідносинах апарату Мінекоресурсів України з Адміністрацією Президента України, Апаратом Верховної Ради України, іншими державними органами і належать до їх відання;

забезпечує взаємодію апарату Мінекоресурсів України з Секретаріатом Кабінету Міністрів України;

забезпечує взаємодію Мінекоресурсів України з іншими центральними органами виконавчої влади. Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування у процесі виконання завдань, покладених на Міністерство;

координує роботу відповідних урядових органів державного управління, територіальних органів Мінекоресурсів України, координує і контролює роботу підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, і вживає заходів до забезпечення ефективності їх роботи;

подає Міністрові пропозиції щодо утворення, реорганізації, ліквідації у складі Мінекоресурсів України урядових органів державного управління; за поданням керівників зазначених органів затверджує в установленому порядку граничну чисельність їх працівників, погоджує структуру, штатний розпис і кошторис видатків цих органів;

приймає в установленому порядку рішення щодо утворення, реорганізації, ліквідації територіальних органів Мінекоресурсів України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, затверджує їх положення (статути);

організовує роботу з документами в Мінекоресурсів України;

подає Міністрові пропозиції щодо кандидатур на посади першого заступника та заступників Державного секретаря;

призначає на посади і звільняє з посад за погодженням з Міністром працівників центрального апарату Мінекоресурсів України та за пропозицією Міністра - працівників патронатної служби, визначає відповідальність керівників структурних підрозділів центрального апарату Міністерства;

розглядає в установленому порядку питання щодо присвоєння працівникам центрального апарату Мінекоресурсів України відповідних рангів державних службовців, заохочення та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

подає Міністрові пропозиції щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Мінекоресурсів України, забезпечує та контролює виконання рішень Міністра щодо розподілу цих коштів та звітує перед Міністром з цього питання;

розпоряджається відповідно до законодавства бюджетними коштами, передбаченими на утримання центрального апарату Міністерства і територіальних органів Мінекоресурсів України, та інформує Міністра про їх використання;

за погодженням з Міністром виконує функції з управління майном, яке перебуває у сфері управління Мінекоресурсів України;

забезпечує контроль за виконанням контрактів, укладених Міністерством з керівниками підприємств та організацій, що належать до сфери управління Мінекоресурсів України;

формує та затверджує кадровий резерв Мінекоресурсів України, забезпечує організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації його працівників;

забезпечує охорону державної таємниці та здійснює заходи щодо мобілізаційної підготовки в межах повноважень, передбачених законом;

забезпечує використання в установленому порядку гербової печатки Мінекоресурсів України;

у разі ліквідації Мінекоресурсів України очолює ліквідаційну комісію і забезпечує здійснення всіх необхідних заходів з ліквідації Міністерства;

виконує інші функції, пов'язані із забезпеченням діяльності Мінекоресурсів України.

Державний секретар з питань, що належать до його компетенції, видає накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх виконання.

Державний секретар має право:

брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу при розгляді питань, що належать до сфери діяльності Мінекоресурсів України;

залучати в установленому порядку працівників органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, утворювати робочі групи, скликати наради для розгляду питань, що належать до компетенції Мінекоресурсів України;

одержувати в установленому законодавством порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Мінекоресурсів України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Міністерстві утворюється колегія у складі Міністра (голова колегії), Державного секретаря, його першого заступника та заступників (за посадою), інших керівних працівників Міністерства.

Члени колегії затверджуються та звільняються від обов'язків Кабінетом Міністрів України.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Міністерства.

Для розгляду наукових рекомендацій при Мінекоресурсів України утворюється науково-технічна рада, до роботи в якій залучаються провідні вчені, фахівці-практики, представники заінтересованих центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Персональний склад зазначеної ради і положення про неї затверджує Міністр.

Мінекоресурсів України, його територіальні та інші органи утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України.

Гранична чисельність працівників центрального апарату Міністерства затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структуру Мінекоресурсів України затверджує Міністр за пропозицією Державного секретаря.

Штатний розпис і кошторис видатків Мінекоресурсів України затверджує Державний секретар за погодженням з Міністерством фінансів України.

Положення про структурні підрозділи центрального апарату Мінекоресурсів України затверджує Державний секретар.

Мінекоресурсів України є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.