Правові основи державного управління економікою України (2003)

5.4.2. Права Держкомзему України.

Держкомзем України має право:

одержувати в установленому законодавством порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

створювати за погодженням з іншими центральними органами виконавчої влади міжвідомчі комісії, експертні та консультативні ради, робочі групи;

представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях і під час укладення міжнародних договорів України;

засновувати друковані засоби масової інформації та здійснювати видавничу діяльність з метою висвітлення питань державної політики у сфері регулювання земельних відносин, використання, охорони та моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру.

Держкомзем України під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також з відповідними органами іноземних держав.

Держкомзем України здійснює свої повноваження безпосередньо та через єдину систему державних органів земельних ресурсів.

Держкомзем України в межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує і контролює їх виконання.

Держкомзем України в разі потреби видає разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади спільні акти.

Нормативно-правові акти Держкомзему України підлягають реєстрації в установленому законодавством порядку.

У випадках, передбачених законодавством, рішення Держкомзему України є обов'язковими для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності та громадянами.

Держкомзем України очолює Голова, якого призначає на посаду та звільняє з посади Президент України в установленому законодавством порядку.

Голова несе персональну відповідальність перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на Держкомзем України завдань і здійснення ним своїх функцій.

Голова має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади відповідно до законодавства.

Голова здійснює керівництво Держкомземом України, розподіляє обов'язки між заступниками, визначає ступінь відповідальності заступників Голови та керівників структурних підрозділів Держкомзему України.

Голова Держкомзему України є одночасно головним державним інспектором України з використання та охорони земель, а його заступники - заступниками головного використання та охорони земель.

Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держкомзему України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності в Комітеті утворюється колегія у складі Голови (голова колегії), заступників Голови за посадою, інших керівних працівників Держкомзему України.

До складу колегії можуть входити керівники інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомзему України, а також представники громадських організацій з правом дорадчого голосу.

Члени колегії затверджуються та увільняються від обов'язків Кабінетом Міністрів України за поданням Голови.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Держкомзему України.

Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо розвитку головних напрямів діяльності Держкомзему України, обговорення найважливіших програм та інших питань у Держкомземі України можуть утворюватися науково-технічна (наукова) рада, інші дорадчі та консультативні органи.

Склад цих органів і ради та положення про них затверджує Голова.

У складі Держкомзему України Кабінетом Міністрів України може бути утворено урядові органи державного управління (департаменти, служби, інспекції).

Гранична чисельність працівників Держкомзему України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структуру центрального апарату Держкомзему України затверджує Голова.

Штатний розпис, кошторис видатків центрального апарату Держкомзему України затверджує Голова за погодженням з Міністерством фінансів України.

Положення про структурні підрозділи центрального апарату Держкомзему України затверджує Голова.

Держкомзем України є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.