Правові основи державного управління економікою України (2003)

6.2.1.2. Права Держмитслужби.

Держмитслужба має право:

представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладання міжнародних договорів України;

проводити в межах своєї компетенції переговори і укладати угоди з органами та установами іноземних держав;

залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їхніми керівниками) до розгляду питань, що належать до її компетенції;

утворювати в разі потреби за погодженням з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади в межах своєї компетенції комісії та експертні групи;

одержувати безоплатно від центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформацією, документи і матеріали, а від Міністерства статистики України - статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

скликати у встановленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції.

Держмитслужба здійснює свої повноваження безпосередньо та через регіональні митниці, митниці, спеціалізовані митні управління та організації.

Держмитслужба у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, а також з відповідними органами інших держав.

Держмитслужба у межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства України видає накази, організовує і контролює їх виконання. У випадках, передбачених законодавством України, рішення Держмитслужби є обов'язковими для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності та громадянами. Держмитслужба у разі потреби видає разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування спільні акти.

Нормативно-правові акти Держмитслужби підлягають державній реєстрації в Міністерстві юстиції України в порядку, встановленому законодавством.

Державну митну службу України очолює Голова, якого призначає Президент України. Голова несе персональну відповідальність перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на Держмитслужбу завдань і здійснення своїх функцій.

Голова Держмитслужби має заступників, які призначаються відповідно до законодавства України. Голова розподіляє обов'язки між заступниками, визначає ступінь відповідальності керівників підрозділів центрального апарату Держмитслужби.

Голова Держмитслужби:

здійснює керівництво Держмитслужбою;

організовує роботу колегії Держмитслужби і головує на її засіданнях;

розпорядником коштів Держмитслужби;

затверджує штатний розпис центрального апарату Держмитслужби і положення про її структурні підрозділи;

призначає у встановленому порядку на посади та звільняє з посад керівників митниць, спеціалізованих митних управлінь і організацій, структурних підрозділів центрального апарату Держмитслужби, вносить Президентові України подання про призначення керівників регіональних митниць;

присвоює у встановленому порядку персональні звання та вносить Кабінету Міністрів України подання про присвоєння відповідних персональних звань працівникам Держмитслужби;

представляє у встановленому порядку працівників, які найбільше відзначилися в роботі, до нагородження державними нагородами і президентськими відзнаками;

вносить у встановленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законодавчих та інших актів з питань, що належать до повноважень Держмитслужби;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України.

Для погодженого вирішення питань, що належать до повноважень Держмитслужби, обговорення найважливіших напрямів її діяльності в Держмитслужбі утворюється колегія у складі Голови Держмитслужби (голова колегії), заступників Голови Держмитслужби за посадою, інших працівників органів митної служби.

Членів колегії затверджує Кабінет Міністрів України.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Голови Держмитслужби.

Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо основних напрямів митної діяльності, обговорення найважливіших програм і вирішення інших питань у Держмитслужбі може бути утворено наукову раду з учених і висококваліфікованих спеціалістів. Склад ради та положення про неї затверджує Голова Держмитслужби.

Граничну чисельність і фонд оплати праці працівників центрального апарату Держмитслужби затверджує Кабінет Міністрів України. Структуру центрального апарату Держмитслужби затверджує голова Держмитслужби.

Держмитслужба є юридичною особою, має самостійних баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

Загальні засади діяльності, статус, умови оплати праці, матеріальне і соціальне-побутове забезпечення працівників Держмитслужби визначаються законодавством України.