Правові основи державного управління економікою України (2003)

6.2.1.1. Основні завдання та функції Держмитслужби.

Основними завданнями Держмитслужби є:

захист економічних інтересів України, сприяння розвитку зовнішньоекономічних зв'язків;

контроль за додержанням вимог митного законодавства України;

використання засобів митного регулювання торговельно-економічних відносин з урахуванням пріоритетів розвитку економіки, створення сприятливих умов для участі України у міжнародному співробітництві;

удосконалення митного контролю, митного оформлення і оподаткування товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України;

здійснення за участю Міністерства економіки та з питань Європейської інтеграції України заходів щодо захисту інтересів споживачів товарів і додержання учасниками зовнішньоекономічних зв'язків державних інтересів на зовнішньому ринку;

створення сприятливих умов для прискорення товарообігу та збільшення пасажиропотоку через митний кордон України;

боротьба з контрабандою, здійснення заходів щодо запобігання порушенню митних правил.

Держмитслужба відповідно до покладених на неї завдань:

визначає і здійснює в межах своїх повноважень економічні та організаційні заходи щодо реалізації митної політики;

проводить роботу з удосконалення контролю за додержанням вимог митного законодавства України;

здійснює митно-тарифне і позатарифне регулювання під час переміщення товарів та інших предметів через митний кордон України;

здійснює контроль за додержанням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України;

розробляє і подає Кабінету Міністрів України проекти програм розвитку та вдосконалення системи митної служби, соціального захисту її працівників, забезпечення органів митної служби транспортом, технікою, спеціальними засобами та іншими матеріальними ресурсами, бере участь у підготовці відповідних державних програм;

забезпечує своєчасне і повне внесення до державного бюджету мита, а також коштів, що надходять від діяльності органів митної служби і підлягають зарахуванню до бюджету;

сприяє розвитку зовнішньоекономічних зв'язків, у тому числі шляхом розширення мережі митниць;

співробітничає відповідно до міжнародних договорів та законодавства України з митними та іншими органами іноземних держав, міжнародними організаціями у митній сфері, розробляє і разом з Міністерством закордонних справ України або за погодженням з ним подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо укладення та денонсації міжнародних договорів України у цій сфері;

укладає та денонсує міжнародні договори з питань, що належать до її компетенції;

керує діяльністю органів митної служби, створює, реорганізовує та ліквідовує у встановленому порядку регіональні митниці, митниці, спеціалізовані митні управління та організації;

розробляє та здійснює самостійно або у взаємодії з іншими органами виконавчої влади заходи щодо запобігання контрабанді, порушення митних правил та їх припинення;

уживає разом з Міністерством економіки та з питань Європейської інтеграції України, Міністерством культури і мистецтв України та за участю інших органів виконавчої влади заходів, спрямованих на недопущення незаконного вивезення за кордон цінностей, що становлять національне, історичне або культурне надбання українського народу;

здійснює у встановленому порядку провадження у справах про порушення митних правил;

контролює відповідно до законодавства України проведення органами митної служби дізнання у справах про контрабанду та здійснення ними провадження у справах про порушення митних правил;

забезпечує реалізацію заходів щодо захисту прав споживачів товарів, які ввозяться в Україну;

організовує виконання вимог законодавства України щодо збереження природних ресурсів і охорони довкілля на території органів митної служби;

узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до сфери її повноважень, та у встановленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України, Кабінету Міністрів України;

організовує виконання актів законодавства, здійснює систематичний контроль за їх реалізацією в межах і в порядку, встановлених законодавством;

веде державну статистику, подає статистичні дані згідно із законодавством України;

забезпечує гласність у діяльності органів митної служби, збереження посадовими особами цих органів державної та службової таємниць;

ознайомлює через засоби масової інформації суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та громадян з митним законодавством України;

фінансує в межах своїх повноважень заходи, спрямовані на розвиток митної справи;

реалізовує разом з Головним управлінням державної служби України державну кадрову політику, організовує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців з митної справи;

організовує реконструкцію і будівництво пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення;

здійснює у межах повноважень, визначених законодавством України, функції з управління майном підприємств, установ, організацій, що належать до сфери її управління;

виконує інші функції, що випливають з покладених на неї завдань.