Правові основи державного управління економікою України (2003)

7.7.4. Голова ДПА України.

ДПА України очолює Голова, який за посадою прирівнюється до міністра.

Голову ДПА України призначає на посаду та звільняє з посади Президент України за поданням Прем'єр-міністра України.

Голова має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України. Голова розподіляє обов'язки між заступниками, визначає ступінь їх відповідальності.

Голова ДПА України:

здійснює керівництво ДПА України, несе персональну відповідальність перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на ДПА України завдань і здійснення нею своїх функцій;

призначає на посаду та звільняє з посади за погодженням з Президентом України голів державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

призначає на посаду та звільняє з посади начальників державних податкових інспекцій у районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонних та об'єднаних податкових інспекцій, начальників управлінь податкової міліції, а також начальників інших спеціалізованих державних податкових інспекцій;

затверджує положення про структурні підрозділи ДПА України, положення про державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, про спеціалізовані державні податкові інспекції, а також кошториси таких адміністрацій та інспекцій;

головує на засіданнях колегії ДПА України; здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції ДПА України, розгляду найважливіших напрямів її діяльності в ДПА України утворюється колегія у складі Голови ДПА України (голова колегії), заступників Голови за посадою, керівників структурних підрозділів ДПА України. Склад та чисельність колегії ДПА України затверджуються Кабінетом Міністрів України. Рішення колегії реалізуються наказами ДПА України.

ДПА України здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, а також державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва і Севастополя), районах у містах, міжрайонні, об'єднані державні податкові інспекції, а також спеціалізовані державні податкові інспекції.

Структуру ДПА України затверджує Голова ДПА України.

Гранична чисельність працівників ДПА України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Штатний розпис і кошторис видатків ДПА України затверджує Голова ДПА України за погодженням з Міністерством фінансів України.

Матеріально-технічне забезпечення діяльності ДПА України, включаючи автотранспорт, зв'язок, електронне обладнання та спеціальну апаратуру, озброєння, формений одяг, господарське утримання службових приміщень, розвиток та зміцнення матеріально-технічної бази, забезпечення житлом працівників ДПА України тощо, здійснюється за рахунок видатків, передбачених Державним бюджетом України на утримання ДПА України.

Умови оплати праці, матеріально-побутового забезпечення працівників ДПА України визначаються Кабінетом Міністрів України.

ДПА України є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, інші печатки і штампи, відповідні бланки, рахунки в установах банків.