Правові основи державного управління економікою України (2003)

8.4.1. Основні завдання та функції Укравіатрансу.

Основними завданнями Укравіатрансу є:

участь у межах його компетенції в реалізації державної політики з питань розвитку цивільної авіації;

здійснення централізованого державного регулювання у галузі цивільної авіації ;

організація та забезпечення виконання авіаційних перевезень, робіт та послуг;

проведення реєстрації та сертифікації об'єктів і суб'єктів цивільної авіації, ліцензування їх діяльності;

здійснення нагляду за забезпеченням авіаційної безпеки і безпеки польотів повітряних суден цивільної авіації;

реалізація затверджених Мінтрансом основних напрямів економічної, тарифної, фінансової, кадрової, науково-технічної, страхової, інвестиційної, соціальної політики та заходів щодо екологічної безпеки у галузі цивільної авіації;

забезпечення захисту авіації від незаконного втручання в її діяльність;

ефективне використання повітряного простору України, в тому числі у військових цілях;

організація обслуговування повітряного руху в повітряному просторі України;

забезпечення функціонування об'єднаної цивільно-військової системи управління повітряним рухом та її удосконалення;

розроблення нормативної бази для регулювання діяльності цивільної авіації, у тому числі для обслуговування повітряного руху в повітряному просторі України;

розроблення та реалізація разом з Міноборони заходів, спрямованих на забезпечення суверенітету України у її повітряному просторі;

регулювання діяльності як пов'язаної з використанням повітряного простору України, так і не пов'язаної з його використанням, але здатної створити небезпеку під час повітряного руху в повітряному просторі України, а також у міжнародному повітряному просторі, в якому обслуговування повітряного руху згідно з міжнародними договорами здійснюється відповідними державними органами України;

налагодження і розвиток зовнішньоекономічних зв'язків та представництво України в міжнародних авіаційних організаціях;

забезпечення захисту інтересів національних авіаперевізників, національного ринку авіаперевезень та регулювання доступу до нього експлуатантів усіх форм власності;

підготовка проектів національних, державних і галузевих програм розвитку цивільної авіації та участь у їх реалізації.

Укравіатранс відповідно до покладених на нього завдань:

зреалізує у межах своїх повноважень єдину економічну, тарифну, фінансову, кадрову, науково-технічну, страхову, інвестиційну, соціальну політику в галузі цивільної авіації та розробляє на основі результатів аналізу діяльності цивільної авіації пропозиції щодо її вдосконалення;

розробляє прогнози, проекти програм і концепцій розвитку цивільної авіації України, національної програми авіаційної безпеки, мінімізації можливих збитків від діяльності цивільної авіації; бере участь у розробленні і забезпечує фінансування державних програм, науково-технічних та дослідно-конструкторських робіт і здійснює контроль за використанням результатів цих програм та робіт на авіаційних підприємствах;

видає відповідно до законодавства ліцензії на провадження авіаційної діяльності та відповідні дозволи, у тому числі ті, що пов'язані з наданням комерційних прав експлуатантам усіх форм власності, згідно з єдиними нормами і правилами;

надає дозволи в установленому порядку на виконання польотів цивільних повітряних суден;

проводить реєстрацію, сертифікацію та надає допуски до експлуатації цивільних повітряних суден, аеродромів, посадочних майданчиків, аеропортів; регламентує використання повітряного простору; . проводить сертифікацію технічних засобів, які застосовуються під час використання повітряного простору, сертифікацію експлуатантів, розробників та виробників авіаційної техніки, а також підприємств з технічного обслуговування та ремонту повітряних суден, суб'єктів комерційного обслуговування авіаційних перевезень; присвоює повітряним суднам, внесеним до державного реєстру цивільних повітряних суден України, державні та реєстраційні розпізнавальні знаки;

надає дозволи на застосування бортових радіостанцій на цивільних повітряних суднах з присвоєнням радіотелефонних і раді телеграфних позивних;

здійснює контроль за організацією та забезпеченням повітряних перевезень вищих посадових осіб;

здійснює державний нагляд за забезпеченням безпеки польотів, льотної придатності цивільних повітряних суден, внесених до Державного реєстру цивільних повітряних суден України, придатності до експлуатації аеродромів, аеронавігаційних технічних засобів, інших об'єктів цивільної авіації та їх захисту від актів незаконного втручання, а також забезпечує державне регулювання, нормативний супровід, контроль та перевірку ефективності системи авіаційної безпеки України;

проводить службове розслідування авіаційних подій з цивільними повітряними суднами на території України та в установленому порядку - з цивільними повітряними суднами України на території інших держав, а також актів незаконного втручання в діяльність цивільної авіації;

здійснює контроль за ефективним використанням повітряного простору України, регламентує організацію обслуговування повітряного руху, а також забезпечує раціональний та ефективний розподіл повітряного простору України в інтересах національної економіки та оборони;

розробляє заходи щодо зменшення шкідливого впливу авіаційної діяльності на навколишнє природне середовище та здійснює нагляд за їх виконанням;

організовує розроблення та здійснення заходів підтримки льотної придатності повітряних суден, ефективності їх експлуатації та інженерного забезпечення авіаційної діяльності, а також запровадження бюлетенів промисловості з питань доробки авіаційної техніки;

погоджує технічні вимоги щодо розроблення нової цивільної авіаційної техніки, радіоелектронних засобів забезпечення польотів, навігації, зв'язку, автоматизованих систем управління повітряним рухом та тренажерів, бере участь у роботі державних комісій з питань випробування та прийняття в експлуатацію нової авіаційної техніки, пально-мастильних матеріалів, а також технічних засобів, що використовуються для обслуговування повітряного руху, радіотехнічного та аеронавігаційного забезпечення діяльності цивільної авіації;

проводить експертизу проектів будівництва нових і реконструкції діючих аеропортів та подає висновки на затвердження Мінтрансу, узгоджує проекти будівництва і будівництво об'єктів на приаеродромній території та об'єктів, що можуть впливати на роботу радіотехнічних засобів цивільної авіації;

розробляє вимоги щодо рівня кваліфікації та професійної придатності" авіаційного персоналу, експлуатантів усіх форм власності і служб авіаційної безпеки цивільної авіації, представників України в міжнародних організаціях цивільної авіації, представників перевізників України в інших державах відповідно до стандартів Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО), а також організовує та контролює їх підготовку, перепідготовку, сертифікацію та атестацію, проводить сертифікацію навчальних закладів цивільної авіації, що належать до сфери управління Мінтрансу, і бере участь у сертифікації інших навчальних закладів з питань підготовки спеціалістів цивільної авіації;

організовує та забезпечує функціонування мережі спеціального зв'язку на авіаційних підприємствах і в організаціях, розробляє та погоджує з відповідними органами заходи щодо захисту державної, службової та комерційної таємниці;

організовує пошукове та аварійно-рятувальне забезпечення польотів цивільної авіації в загальній державній системі державної авіаційної служби пошуку і рятування;

виконує функції з управління майном підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Мінтрансу, у визначених ним межах;

розробляє та подає Мінтрансу пропозиції щодо встановлення аеропортових, аеронавігаційних та інших зборів, здійснення антимонопольних приватизаційних та страхових заходів;

розробляє та подає на затвердження в установленому порядку проекти нормативних документів, що регулюють діяльність у галузі цивільної авіації;

сприяв створенню системи інформаційного забезпечення авіаційної діяльності та своєчасному і якісному розповсюдженню авіаційної інформації;

використовує науковий потенціал України з метою розвитку цивільної авіації;

організовує ведення статистичного обліку у галузі;

бере участь у реалізації державної політики зайнятості, охорони праці та соціального захисту працівників цивільної авіації ;

сприяє розвиткові авіаційного спорту;

розробляє та подає до Мінтрансу проекти міжнародних договорів, призначає авіаційних перевізників відповідно до положень міжурядових договорів про повітряне сполучення;

забезпечує створення умов для діяльності України в міжнародній організації цивільної авіації (ІКАО), інших міжнародних організаціях і представляє в них інтереси України, сприяє розвитку міжнародних науково-технічних та інформаційних зв'язків у сфері авіаційної діяльності, за погодженням з Мінтрансом бере участь у міжнародних конференціях з питань діяльності цивільної авіації;

забезпечує надходження коштів до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях та їх використання;

здійснює у межах своїх повноважень контроль за станом профілактики правопорушень і додержанням законодавства на авіаційних підприємствах 1 в організаціях;

здійснює заходи щодо розвитку, підтримки та захисту конкуренції у галузі;

забезпечує реалізацію державної політики щодо державної таємниці, контроль за її збереженням у центральному апараті Укравіатрансу, на авіаційних підприємствах та в організаціях що належать до сфери управління Мінтрансу;

організовує роботу із забезпечення мобілізаційної готовності та цивільної оборони авіаційних підприємств і організацій, що належать до сфери управління Мінтрансу, їх підготовки до роботи в умовах особливого періоду, а також до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків;

виконує інші функції, що впливають з покладених на нього завдань.