Правові основи державного управління економікою України (2003)

8.4.2. Права Укравіатранспорту

Укравіатранс має право:

залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

проводити перевірки, інспекції та контроль з питань, що належать до його компетенції;

одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій і установ інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

Працівники Укравіатрансу, які направляються у службові відрядження, можуть безоплатно користуватися літаками авіакомпаній (у разі наявності вільних місць та за згодою авіакомпаній).

Укравіатранс видає накази організаційно-розпорядчого характеру.

Укравіатранс очолює директор, якого призначає на посаду і звільняє з посади Кабінет Міністрів України за поданням міністра транспорту.

Директор Укравіатрансу має заступників, яких призначає на посаду і звільняє з посади кабінет міністрів України за поданням міністра транспорту, погодженим з директором Укравіатрансу. Розподіл обов'язків між заступниками провадить директор Укравіатрансу.

Директор Укравіатрансу:

здійснює керівництво діяльністю Укравіатрансу і несе персональну відповідальність перед кабінетом міністрів України і міністром транспорту за виконання покладених на Укравіатранс завдань;

призначає на посаду і звільняє з посади керівників структурних підрозділів та інших працівників Укравіатрансу, крім заступників директора;

визначає ступінь відповідальності заступників Укравіатрансу та керівників його структурних підрозділів;

притягає до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та інших працівників Укравіатрансу, крім заступників директора Укравіатрансу;

підписує видані у межах компетенції Укравіатрансу накази, організовує перевірку їх виконання;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Положенням.

Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Укравіатрансу, а також обговорення найважливіших напрямів його діяльності та розвитку галузі в Укравіатрансі утворюється колегія у складі директора Укравіатрансу (голова колегії), його заступників та керівників структурних підрозділів Укравіатрансу.

Персональний склад колегії затверджує Міністр транспорту. Рішення колегії проводяться в життя наказами Укравіатрансу.

Граничну чисельність працівників та структуру Укравіатрансу затверджує Міністр транспорту. Положення про структурні підрозділи Укравіатрансу затверджує його директор.

Штатний розпис, кошториси доходів і видатків Укравіатрансу затверджує його директор за погодженням з міністром транспорту та Мінфіном.

Укравіатранс утримується за рахунок коштів державного бюджету.

Укравіатранс є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням державного герба України і своїм найменуванням.