Правові основи державного управління економікою України (2003)

8.7.1. Основні завдання Держкомзв’язку України.

Основними завданнями Держкомзв'язку України є:

участь у формуванні і реалізації державної політики в галузі зв'язку, розподілу і використання радіочастотного ресурсу та у сфері інформатизаціі;

розроблення та здійснення заходів щодо розвитку і вдосконалення єдиної національної системи зв'язку, підвищення її якості, доступності й сталого функціонування;

формування національної програми інформатизації та забезпечення її виконання;

регулювання діяльності, спрямованої на задоволення потреб споживачів у засобах і послугах зв'язку, та діяльності, пов'язаної з використанням радіочастотного ресурсу;

сприяння розвитку підприємництва на конкурсних засадах у сфері надання послуг зв'язку, проведення державної антимонопольної політики в галузі зв'язку та у сфері інформатизації.

Держкомзв'язку України відповідно до покладених на нього завдань:

визначає перспективні напрями розвитку зв'язку, основні засади щодо розподілу і використання радіочастотного ресурсу, пріоритетні напрями інформатизації загальнодержавного значення, реалізує єдину науково-технічну політику в галузі зв'язку та у сфері інформатизаціі;

бере участь у розробленні проектів загальнодержавних програм економічного та соціального розвитку, державного бюджету України, у межах своїх повноважень контролює використання бюджетних асигнувань за цільовим призначенням;

розробляє нормативно-правові акти, які регулюють діяльність у галузі зв'язку, розподілу і використання радіочастотного ресурсу та у сфері інформатизації;

розробляє програми, спрямовані на задоволення потреб у послугах зв'язку органів державної влади та органів місцевого самоврядування, юридичних осіб і громадян, а також проекти концепцій, програм та актів законодавства України з питань розподілу і використання радіочастотного ресурсу;

виконує згідно із законодавством функції генерального державного замовника національної програми інформатизації, у тому числі щодо:

нагляду і контролю за формуванням і виконанням завдань (проектів) національної програми інформатизації;

координації діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, пов'язаної з виконанням завдань (проектів) національної програми інформатизації, а також частин державних, міждержавних, галузевих, міжгалузевих і регіональних програм та проектів, що стосуються сфери інформатизаціі;

бере участь у формуванні та реалізації державної політики щодо виконання робіт і поставок продукції для державних потреб, сприяє залученню іноземних інвестицій та позабюджетних коштів;

визначає разом з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади склад та періодичність статистичної інформації про стан інформатизації в Україні, аналізує цю інформацію;

забезпечує реалізацію єдиної технічної політики у галузі зв'язку та сфері інформатизації;

забезпечує реалізацію державної політики щодо раціонального використання радіочастотного ресурсу в частині, що стосується цивільних користувачів;

координує діяльність, пов'язану із створенням, розвитком та функціонуванням мереж зв'язку загального користування, відомчих мереж зв'язку та мереж зв'язку подвійного призначення;

здійснює контроль за якістю надання послуг зв'язку на мережах зв'язку загального користування та мережах подвійного призначення;

організовує наукові дослідження та готує пропозиції щодо створення фінансово-економічних умов для використання науково-технічного, виробничого, енергетичного, трудового потенціалу суспільного виробництва та природних ресурсів з метою розвитку сфери інформатизації, розвитку та вдосконалення єдиної національної системи зв'язку, розподілу та використання радіочастот, забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів в частині, що стосується цивільних користувачів, надає висновки стосовно доцільності фінансування цих робіт;

виступає державним замовником науково-дослідних та дослідно-конструкторських і проектних розробок комплексного характеру, пов'язаних з розвитком сфери інформатизації та галузі зв'язку, забезпеченням електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, підвищенням ефективності розподілу і використання радіочастотного ресурсу;

забезпечує підготовку матеріалів з питань, що належать до компетенції державних та міжвідомчих комісій з питань зв'язку, радіочастот та інформатизації, забезпечує здійснення контролю за виконанням їх рішень;

визначає порядок та забезпечує проведення експертизи:

проектів створення, розвитку і вдосконалення єдиної національної системи зв'язку, проектної документації на будівництво і реконструкцію (розширення, технічне переозброєння) мереж та споруд зв'язку;

проектів інформатизації органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування незалежно від джерел фінансування, а також проектів інформатизації підприємств, установ і організацій;

технічних завдань і технічних умов на радіоелектронні засоби цивільного призначення щодо відповідності їх параметрів і характеристик вимогам електромагнітної сумісності;

сприяє розвитку конкуренції та підприємництва, рівноправності суб'єктів усіх форм власності, опрацьовує заходи щодо державної підтримки та вдосконалення механізмів регулювання ринкових відносин у сфері інформатизації та надання послуг зв'язку, узагальнює і поширює позитивний досвід діяльності операторів зв'язку, надає їм методичну допомогу;

узгоджує завдання на проектування ліній і мереж зв'язку єдиної національної системи зв'язку (незалежно від джерел фінансування), крім ліній 1 мереж державної системи урядового зв'язку, а також на проектування мереж технологічного зв'язку і відомчих мереж зв'язку;

розглядає розбіжності між центральними органами виконавчої влади щодо технічних рішень з питань проектування і будівництва ліній та мереж зв'язку, розподілу смуг (номіналів) радіочастот, а також розроблення та проектування радіоелектронних засобів, подає матеріали до Державної комісії з питань зв'язку та радіочастот для прийняття рішень із спірних питань;

здійснює контроль за ефективним використанням інформаційної інфраструктури держави в частині телекомунікаційних і комп'ютерних інформаційних систем та розробляє і реалізує разом з іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування заходи, спрямовані на забезпечення інформаційно-аналітичної підтримки завдань національної безпеки та оборони, здійснює в межах своєї компетенції заходи щодо забезпечення готовності функціонування єдиної національної системи зв'язку в особливий період і надзвичайних ситуаціях, вирішує питання цивільної оборони;

здійснює заходи щодо забезпечення безпеки функціонування систем зв'язку України, здійснює нагляд за функціонуванням мереж зв'язку загального користування, мереж зв'язку подвійного призначення та відомчих мереж зв'язку, які взаємодіють з мережами зв'язку загального користування;

здійснює відповідно до законодавства ліцензування окремих видів підприємницької діяльності та контроль за виконанням ліцензійних умов;

визначає порядок і забезпечує проведення державної реєстрації комп'ютерних інформаційних систем та інформаційних ресурсів, що використовуються в них;

бере участь у формуванні та реалізації антимонопольної політики в галузі зв'язку та у сфері інформатизації;

розробляє і подає Державній комісії з питань зв'язкуі1 радіочастот пропозиції щодо змін до національної таблиці розподілу радіочастот, розробляє та затверджує плани перспективного використання смуг (номіналів) радіочастот цивільного призначення, розподілу і використання орбіт та підсупутникових точок (ділянок) для супутникових систем (мереж) зв'язку України;

встановлює відповідно до законодавства тарифи на основні послуги зв'язку, використання радіочастот цивільного призначення та інформаційні послуги на основі телекомунікаційних засобів та обчислювальної техніки, контролює їх додержання, визначає порядок проведення взаєморозрахунків між операторами зв'язку, пов'язаними єдиним технологічним процесом; готує пропозиції та здійснює заходи щодо тарифного регулювання госпрозрахункової діяльності підприємств, установ і організацій з питань надання інформаційних послуг на основі телекомунікаційних засобів та обчислювальної техніки, а також стосовно встановлення тарифів за користування радіочастотами;

затверджує галузеві стандарти та інші відомчі нормативно-правові акти, здійснює відповідно до законодавства сертифікацію радіоелектронних засобів і послуг зв'язку на мережах зв'язку загального користування; разом з комітетом України з питань стандартизації, метрології та сертифікації бере участь у роботах, пов'язаних із стандартизацією та сертифікацією у сфері інформатизації, з метрологічним забезпеченням у галузі зв'язку та використанням радіочастот цивільного призначення, формує основні напрями стандартизації в галузі зв'язку;

координує роботу із створення і вдосконалення системи та інфраструктури забезпечення розподілу, виділення та присвоєння радіочастот, здійснення контролю за їх використанням, забезпечує організаційне та методичне керівництво зазначеною системою, розробляє та затверджує порядок введення обмежень на використання окремих смуг (номіналів) радіочастот;

здійснює регулювання у сфері фельд'єгерського і спеціального поштового зв'язку;

визначає та затверджує зразки, номінали, тиражі знаків поштової оплати і визначає строк їх дії, організовує видання та введення їх у обіг;

бере участь у розробленні комплексних заходів щодо підготовки наукових та інженерно-технічних кадрів для галузі зв'язку та сфери інформатизації;

забезпечує в межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, мобілізаційної готовності та цивільної оборони держави;

забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у центральному апараті Держкомзв'язку України, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління;

бере участь у підготовці та укладенні міжнародних договорів України міжвідомчого характеру;

здійснює у встановленому порядку міжнародне співробітництво в галузі зв'язку, розподілу і використання радіочастотного ресурсу та сфері інформатизації, забезпечує виконання зобов'язань, що випливають із членства України у міжнародних, європейських та регіональних організаціях з питань зв'язку, розподілу і використання радіочастотного ресурсу та інформатизації;

визначає порядок державного моніторингу розвитку сфери інформатизації, моніторингу вітчизняних та зарубіжних ринків систем, засобів та послуг у сфері інформатизації, надає органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування методичну допомогу з цих питань;

подає кабінету Міністрів України та відповідним центральним органам виконавчої влади пропозиції щодо реструктуризації та приватизації підприємств зв'язку, що належать до сфери його управління;

здійснює у межах повноважень, визначених законодавством, функції управління майном підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління;

організовує у встановленому порядку виставки засобів і систем зв'язку та інформатизації в Україні і за її межами, координує участь в них органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування України, установ, підприємств і організацій;

здійснює підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників галузі зв'язку та сфери інформатизації;

залучає вітчизняних та іноземних учених, фахівців і експертів для надання консультацій з питань, пов'язаних з його діяльністю в межах передбачених на цю мету коштів;

здійснює у встановленому порядку видавничу діяльність, інформує громадськість про стан галузі зв'язку та сфери інформатизації в Україні;

здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.