Правові основи державного управління економікою України (2003)

8.8.2. Права Держжитлокомунгоспу України.

Держжитлокомунгосп України має право:

залучати в установленому порядку спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

одержувати в установленому законодавством порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладення міжнародних договорів України.

Держжитлокомунгосп України у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також з відповідними органами іноземних держав.

Держжитлокомунгосп України у межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує і контролює їх виконання.

Держжитлокомунгосп України у разі потреби видає разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади спільні акти.

Нормативно-правові акти Держжитлокомунгоспу України підлягають реєстрації в установленому законодавством порядку.

Рішення Держжитлокомунгоспу України, прийняті в межах його повноважень, є обов'язковими для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності та громадянами.

Держжитлокомунгосп України очолює Голова, якого призначає на посаду та звільняє з посади Президент України в установленому законодавством порядку.

Голова має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади відповідно до законодавства.

Голова здійснює керівництво Держжитлокомунгоспом України, розподіляє обов'язки між заступниками, визначає ступінь відповідальності заступників голови та керівників структурних підрозділів Держжитлокомунгоспу України.

Голова несе персональну відповідальність перед Президентом України і Кабінетом міністрів України за виконання покладених на Держжитлокомунгосп України завдань і здійснення ним своїх функцій.

Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держжитлокомунгоспу України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності в Держжитлокомунгоспі України утворюється колегія у складі голови (голова колегії), заступників Голови за посадою та інших керівних працівників Держжитлокомунгоспу України.

До складу колегії можуть входити керівники інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держжитлокомунгоспу України, а також громадських організацій.

Члени колегії затверджуються та увільняються від обов'язків кабінетом міністрів України за поданням голови.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Держжитлокомунгоспу України.

Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо розвитку житлово-комунального господарства, а також обговорення найважливіших програм та інших питань у Держжитлокомунгоспі України можуть утворюватися науково-технічна рада, інші дорадчі та консультативні органи.

Склад зазначених органів та положення про них затверджує голова Держжитлокомунгоспу України.

Гранична чисельність працівників Держжитлокомунгоспу України затверджується кабінетом міністрів України.

Структуру та положення про структурні підрозділи Держжитлокомунгоспу України затверджує його голова.

Штатний розпис, кошторис видатків Держжитлокомунгоспу України затверджує його голова за погодженням з міністерством фінансів України.

Держжитлокомунгосп України є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.