Правові основи державного управління економікою України (2003)

8.10.1.2. Права Управління

Управління має право:

здійснювати контроль за виконанням підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, а також громадянами нормативних актів з питань утримання та ремонту житлового фонду, експлуатації комунальних об'єктів, благоустрою територій міст і селищ міського типу;

вносити відповідним місцевим органам виконавчої влади пропозиції про припинення будівництва, реконструкції, розширення об'єктів виробничого та іншого призначення усіх форм власності у разі порушення вимог законодавства, стандартів і технічних умов щодо комунального забезпечення;

залучати спеціалістів інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за їх згодою) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання . покладених на нього завдань;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

Управління у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами та організаціями,

об'єднаннями громадян.

Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою облдержадміністрації за погодженням з Держжитлокомгоспом України.

Начальник управління:

здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає ступінь відповідальності заступників начальника управління, керівників його структурних підрозділів;

затверджує структуру управління;

видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

затверджує положення про структурні підрозділи управління і функціональні обов'язки його працівників;

розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання управління;

призначає на посаду і звільняє з посади працівників управління;

призначає на посаду і звільняє з посади керівників обласних, а також (в межах делегованих повноважень) районних та міських підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства, погоджує призначення на посаду та звільнення з посади начальників міських і районних управлінь (відділів) житлово-комунального господарства.

Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції управління, розгляду науково-технічних і економічних рекомендацій та пропозицій щодо поліпшення діяльності житлово-комунального господарства та міського електротранспорту області в управлінні утворюється колегія у складі начальника управління (голова колегії), заступників начальника управління за посадою, а також інших працівників управління.

До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства.

Склад колегії затверджується головою облдержадміністрації за поданням начальника управління.

Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника управління. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління в межах виділених асигнувань, кошторис доходів і видатків, штатний розпис затверджує голова облдержадміністрації.

Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.