Правові основи державного управління економікою України (2003)

8.10.2.2. Права управління.

Управління має право:

залучати спеціалістів інших підрозділів відповідної держадміністрації, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

одержувати в установленому порядку від інших підрозділів відповідної держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

залучати на договірних засадах кошти юридичних і фізичних осіб для формування програм будівництва і розвитку будівельної індустрії, а також створювати структурні підрозділи та групи технічного нагляду за будівництвом у районах і населених пунктах за погодженням з головою відповідної держадміністрації;

розпоряджатися коштами, передбаченими у вартості будівництва на виконання основних завдань та функцій замовника, в межах затвердженого в установленому порядку кошторису.

Управління у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами відповідної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян.

Начальник управління:

здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність перед головою відповідної держадміністрації за виконання покладених на управління завдань;

подає затвердження голові відповідної держадміністрації кошторис доходів і видатків та штатний розпис управління в межах граничної чисельності і фонду оплати праці його працівників;

видає в межах своєї компетенції накази, організує і контролює їх виконання;

затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов’язки працівників управління, розподіляє обов’язки між заступниками начальника управління, керівниками структурних підрозділів та визначає ступінь їх відповідальності;

розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису доходів і видатків на утримання апарату управління та несе персональну відповідальність за їх цільове використання;

призначає на посаду і звільняє з посади працівників управління.

Накази начальника управління, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства, рішенням Конституційного Суду України, наказами Держбуду, можуть бути скасовані головою відповідної держадміністрації, Держбудом.

Для вирішення окремих питань, що належать до компетенції управління, в управлінні може утворюватися колегія у складі начальника управління (голова колегії), заступників начальника управління (за посадою), інших відповідальних працівників управління.

До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів відповідної держадміністрації. Склад колегії затверджується головою відповідної держадміністрації за поданням начальника управління.

Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника управління.

Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій в управлінні можуть створюватися наукові ради і комісії.

Склад цих органів та положення про них затверджується головою відповідної держадміністрації за поданням начальника управління.

Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління та видатки на їх утримання визначає голова відповідної держадміністрації в межах виділених асигнувань.

Кошторис доходів і видатків, штатний розпис управління затверджує голова відповідної держадміністрації після попередньої їх експертизи в обласному фінансовому управлінні.

Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.