Конкурентоспроможність підприємства

4.3. Методика оцінювання рівня конкурентного статусу фірми

За викладеними в 4.1 теоретичними положеннями, можна сформулювати такі принципи кількісного оцінювання рівня КСФ:

оцінки повинні бути диференційовані за етапами життєвого циклу КПФ;

оцінки повинні враховувати значимість кожного детермінанта «національного ромба» у формуванні умов КПФ;

оцінки повинні враховувати структуру СПФ за його елементами, видами і мірою відповідності ресурсів принципу Парето-еффективності;

оціночні показники повинні бути підставою для аналізу впливу як окремих сторін внутрішнього й зовнішнього середовища (часткові показники), так і сукупного впливу всіх умов для створення передумов відповідного рівня КПФ (узагальнюючий показник).

Узагальнююча оцінка повинна давати якусь середню із часткових показників. У зв'язку із цим виникає проблема вибору такої середньої, яка найбільше відповідала б оцінюваному явищу. Не вдаючись до подробиць теорії середніх величин, спробуємо обґрунтувати вид середньої для розглянутого нами випадку. Очевидно, не потребує доказу факт непридатності використання середньої арифметичної величини, оскільки вона може бути застосована лише в тому випадку, коли відхилення від середньої різних членів сукупності випадкові і позитивні й негативні відхилення врівноважують один одного.

Ми не можемо прийняти цієї гіпотези для оцінок умов, сформованих двома різними сферами, тому що негативні наслідки для КПФ, спричинені внутрішньою сферою, не можуть бути врівноважені позитивними умовами, формованими зовнішнім середовищем фірми. Це означає, наприклад, що, якщо фірма нездатна висувати конкурентоспроможні ідеї, то це неможливо компенсувати позитивними параметрами попиту на її продукцію.

У розглянутому нами випадку оцінки всіх умов для створення КПФ здебільшого не можуть бути визначені статистично, вони, як правило, базуються на суб'єктивних думках (відчуттях) експертів. Коли оцінки якого-небудь явища залежать винятково від суб'єктивних відчуттів, більш придатною середньою для одержання істинного значення буде не арифметична, а геометрична середня спостережуваної величин.

З урахуванням сказаного можна сконструювати такі оціночні показники умов для КПФ (тобто показники КСФ), які формуються зовнішньою й внутрішньою сферами:

1. Умови, формовані сукупним впливом детермінантів «національного ромба», оцінюються показниками2. Умови, формовані стратегічним потенціалом фірми, оцінюються показникамиде R(jZE — показник оцінки i-того елемента стратегічного потенціалу фірми по відповідності того ресурсу фірми вимогам, що відповідають цілям фірми в z-тому етапі ЖЦКПФ;

kff — коефіцієнт значимості i-того елемента стратегічного потенціалу в z-тому етапі ЖЦКПФ;

kjZep — коефіцієнт відповідності j-того ресурсу фірми вимогам, що відповідають цілям фірми в z-тому етапі ЖЦКПФ;

СПФ, СПФ2, СП^ — показники відповідності стратегічного потенціалу цілям фірми по формуванню КПФ за весь ЖЦКПФ, z-тий етап ЖЦКПФ, i-того елемента стратегічного потенціалу за z-тий етап ЖЦКПФ, j-xoro виду ресурсу фірми за 2-тий етап ЖЦКПФ. j-того виду ресурсу фірми за весь ЖЦКПФ, відповідноКількісну оцінку рівня КСФ використовують для наступного аналізу причин найбільш істотної розбіжності між фактичними й необхідними значеннями параметрів СПФ, виявлення міри позитивного (або негативного) впливу зовнішніх факторів на рівень КПФ і вироблення на основі такого аналізу найбільш актуальних цілей стратегічного розвитку фірми.

Результати оцінки рівня КСФ зводять в аналітичні таблиці, за допомогою яких аналізують рівень КСФ в таких розрізах:

визначення забезпеченості на кожному етапі ЖЦКПФ елементів СПФ ресурсами як по кожному елементу стратегічного потенціалу, так і по кожному виду ресурсувизначення рівня КСФ, сформованого стратегічним потенціалом фірми як по кожному виду ресурсів, кожній фазі (етапу) ЖЦКПФ, так і стратегічному потенціалу фірми в ціломувизначення рівня КСФ, сформованого детермінантами «національного ромба» як по кожному детермінанту, кожній фазі ЖЦКПФ, всьому ЖЦКПФ, так і в цілому по всьому «національному ромбу»визначення рівня КСФ, формованого сукупним впливом внутрішніх і зовнішніх факторівТаким чином, кількісна оцінка КСФ дозволяє вести цілеспрямований пошук найкращих варіантів створення й підтримки на всіх етапах життєвого циклу КПФ сприятливих передумов для високого рівня конкурентної переваги фірми.

Запропоновані оцінки можуть бути ранжовані для визначення конкурентних позицій фірми.

Для цього можна скористатися градаціями, запропонованими І. Ансоффом.