Міжнародний менеджмент (2002)

1.4 Організаційні структури концернів і компаній в міжнародній практиці

Структура управління відображає форму, тобто будова, устрій суб'єкта управління, спосіб його внутрішньої організації, зв'язки елементів суб'єкта між собою (упорядкованість, підпорядкованість окремих елементів управлінського апарату), що дозволяють виконувати необхідні функції управління. Структура управління забезпечує стабільність, стійкість керуючої системи, завдяки чому вона зберігає свої властивості при зміні зовнішніх або внутрішніх умов. Структура управління підприємством відображає об'єктивно складаються відносини управління в рамках даної виробничої системи. Керуючі системи мають ієрархічну структуру з розподілом по вертикалі функцій, обов'язків, прав і відповідальності.

Організаційна структура підприємства - це органічна єдність організаційної структури управління і структури виробництва; поза цим єдності вона немислима. Структура будь-якого підприємства відображає упорядковане розташування його елементів і форму їхнього взаємозв'язку. Організаційна структура необхідна для управління різними областями діяльності підприємства, а аналіз переваг і недоліків різних підходів до побудови системи управління дозволяє зробити правильний вибір на користь конкретної організаційної структури з урахуванням стану ринку і стратегії підприємства. Залежно від двох основних типів умов підприємницької діяльності підприємства (стабільних і змінних) ефективними можуть бути традиційні або ринкові організаційні структури.

Традиційні структури підрозділяються на лінійні, функціональні та змішані. Ринкові структури виникають з розвитком ринкових відносин при підвищенні нестабільності умов функціонування фірм, компаній, галузей і їх прагненні пристосуватися до нових умов.

Вид організаційної структури залежить від цілого ряду факторів. Наприклад, велику роль відіграє розмір фірми і розмір бізнесу. Буває, що у великих організаціях діяльність в основному зосереджена в одній або декількох областях. Частина організацій працює безпосередньо на задоволення потреб широких верств населення, частина, навпаки, має справу в основному з іншими великими фірмами, одні діють в географічно обмежених регіонах, інші - майже в усіх країнах світу. Організаційна структура повинна максимально відповідати цілям і задачам підприємництва. Найкраща структура дозволяє організації найефективніше взаємодіяти із зовнішнім середовищем, досягати поставлених цілей з найбільшою віддачею. Крім того, структура організації повинна забезпечувати реалізацію її стратегії.

Оскільки з плином часу стратегії змінюються, то не виключені і відповідні зміни в організаційних структурах.

Для визначення якості організаційних структур будь-якого типу найбільш важливі такі їх характеристики:

системний підхід;

оптимальне поєднання централізованого керівництва і самоврядування на місцях;

чітке визначення функцій, обов'язків і прав кожної із складових частин структури;

максимальне скорочення часу проходження інформації від вищого керівництва до безпосередніх виконавців;

створення механізму швидкого реагування організації на зміни у виробництві та попит на продукцію, що випускається;

надання повноважень на вирішення питань у кожному конкретному випадку тому підрозділу, який має у своєму розпорядженні найбільшою інформацією з даного питання;

широке застосування колективних форм організації управління;

пристосування окремих підрозділів апарату управління до всієї системи і системи в цілому до зовнішнього середовища.

Усе різноманіття організаційних структур сучасних фірм можна звести до різних модифікацій лінійних, функціональних і змішаних.

Проста організаційна структура характерна для невеликих фірм, що займаються дрібним бізнесом. Така організація може ефективно працювати, поки не досягне певного критичного розміру, після перевищення якого ефективність управління помітно знижується. Цей критичний розмір залежить, головним чином, від природи бізнесу. Наприклад, брокер може вести бізнес із значним оборотом, тоді як інший бізнес з тим же оборотом потребують зміни організаційної структури.

Функціональна структура грунтується на вирішенні функціональних завдань, таких як виробництво, фінанси та облік, маркетинг і кадри. Такий тип структури довів свою ефективність у багатонаціональних компаніях. Спочатку функціональна структура була притаманна маленьким компаніям з невеликим переліком вироблюваної продукції. Зараз же і багатонаціональні компанії використовують поділ своєї діяльності за функціональним управлінським областям. Як і будь-яка інша, функціональна структура має свої переваги і недоліки. Вона дозволяє контролювати

діяльність на більш високих рівнях, дає чітке визначення ролей і завдань, проте не підходить при широкій диверсифікації виробництва. Прикладом функціональної структури може бути організаційна структура авіакомпанії SAS (рис. 1.1). Недоліки даної структури мінімізуються шляхом поліпшення координації діяльності функціональних відділів, а також створення підструктури, орієнтованої на ринок.Дивізіональна структура виникає на основі функціональної, але при цьому вирішує проблеми диверсифікації виробництва. В її рамках кожний підрозділ може сконцентруватися на проблемах і можливостях конкретного ділового середовища. При побудові дивізіональної структури виникає питання, на основі якого принципу буде проводитись поділ управлінських об'єктів структури. Якщо компанія не може вибрати, чи покласти в основу продуктовий або регіональний принцип, то може виникнути змішаний тип організаційної структури.

Перевагою дивізіональної структури є можливість відстежувати діяльність кожного структурного підрозділу як окремого напрямку. Однак у неї є і недоліки, тому що процес контролю значно ускладнюється.

Структура холдингової компанії. Холдингова компанія, по суті, є інвестиційною. Вона може складатися з акціонерних товариств різних видів діяльності, за якими корпоративний центр здійснює деталізований контроль, хоча, будучи частиною батьківської компанії, кожне акціонерне товариство працює самостійно і навіть може зберігати своє власне ім'я. Приклад структури холдингової компанії наведено нижче (рис. 1.3).Перевагою холдингової компанії можна вважати те, що вона надає значну свободу дій або незалежність своїм структурним складовим. Компанії, що становлять холдинг, працюють і розвивають свій потенціал ефективніше, якщо вони мають більшу самостійність, особливо в умовах швидко змінного навколишнього середовища. Структурні підрозділи - дочірні компанії можуть бути в повному або частковому володінні батьківської компанії. Вони також виграють за рахунок членства в групі. Негативними сторонами даної структури є підвищений ризик стратегічного невідповідності і дублювання зусиль структурних одиниць.

Матрична структура являє собою комбінацію різних типів організаційних структур (рис. 1.4). Зазвичай вона має форму продуктової та регіональної або функціональної і дивізіональної структур, що працюють разом.

Чисто функціональні або дивізіональні структури не можуть застосовуватися, тому що в основі побудови структури управління лежить декілька чинників. Наприклад, якщо компанія розширює свою діяльність до багатонаціонального рівня і розробляє нові виробничі лінії, то для координації розвитку виробництва і розподілу продукції на світовому рівні їй можуть знадобитися підрозділи, побудовані із продуктового принципом.Рис. 1.4. Загальний вигляд матричної структури

Матрична структура характерна не тільки для великих, складних організацій; вона використовується також для власних потреб підприємств і особливо в компаніях, що надають професійні послуги.

Перевагами цієї структури є висока якість прийняття рішень у випадку конфліктів інтересів між підрозділами, заміна бюрократії прямими контактами, збільшення мотивації до діяльності, підвищення кваліфікації менеджерів шляхом їх залучення до процесу прийняття рішень з багатьох питань. Недоліки проявляються у збільшенні часу прийняття рішення, неясності і розмитості завдань і відповідальності, високому рівні конфліктності і неясності при виборі пріоритетів.

Матрична організація зазвичай створюється для вирішення масштабних і складних завдань з інтеграції різних видів діяльності в компанії за допомогою більшого числа комунікаційних каналів та центрів прийняття рішень. Важливою частиною матричної структури є використання різного роду напівавтономних груп чи колективів. Прикладом такої організації може служити фірма IBM.

Проміжні структури, і структурні варіації. На практиці дуже невелика кількість організацій має чистий структурний тип з названих вище. Організаційна структура компанії повинна максимально відповідати зовнішніх і внутрішніх чинників, тому існує цілий спектр управлінських структур між цими чистими структурними типами. Організаційні структури час від часу змінюються, щоб відповідати новим або зміненим обставинам навколишнього середовища. Наприклад, компанія може перейти від функціональної до дивізіональної структурі шляхом серії дрібних структурних змін.

Мережева і віртуальна організація відноситься до нових типів організаційних структур. Прискорений розвиток інформаційних комп'ютерних технологій, зниження цін на засоби телекомунікацій і підвищення їх ефективності призвело до можливості їх використання дрібними і середніми компаніями, що послужило поліпшенню управлінського процесу. Прогрес інформатики зруйнував замкнутість організацій і зробив малоефективними ті з них, які використовували традиційні бюрократичні структури. Інформаційно-комп'ютерна революція і пов'язане з нею зміна зовнішнього оточення призвели до появи нових типів успішно діючих в даному середовищі організацій, до яких відносяться едхо-кратіческая, багатовимірна та орієнтована на ринок.

Для едхократіческой організації характерна структура концентричній форми, в якій є точка відліку. Така структура найбільш придатна в консультативно-нововведенческой, комп'ютерно-електронної, дослідницької та дослідно-конструкторської областях.

На основі матричної моделі можна побудувати багатовимірну організацію, додавши третій вимір. Тоді в організаційну структуру включаються такі важливі змінні, як територія, ринок і споживач. Основою багатовимірної організації є автономна робоча група, відношення членів якої з керівництвом і іншими підрозділами нічим не відрізняються від відносин зі сторонніми клієнтами. Прикладом багатовимірної організації можуть бути експериментальні бригади компанії "Volvo".

Організація, орієнтована на ринок, є гнучкою, адаптивної та інновативність. В ній посилюється групування робіт по ринкам, більше зусиль додається для пристосування продукту до споживача, продукт може часто змінюватися, прискорюються потоки інформації. Таким чином, структура компанії набуває все більш мережевий характер.

Віртуальна структура являє собою існуючу в комп'ютерних мережах зв'язок між окремими людьми, які можуть виконувати роботу індивідуально, однак залишаються зв'язаними один з одним і основними корпоративними ресурсами (базою даних, порадами фахівців), з колегами, постачальниками і клієнтами через телекомунікаційну та комп'ютерну інфраструктуру.

Основна форма організаційної структури в багатонаціональній компанії являє собою зв'язок головної організаційної структури "будинку" з закордонним філією, що управляється за допомогою прямого контакту генерального керуючого відділенням з виконавчим директором батьківської компанії. Перерахуємо форми структур багатонаціональних компаній: філія, дочірня компанія, відділення за кордоном, транснаціональна компанія.

Наприклад, компанія "Nestle", яка була утворена у Швейцарії, відчувши необхідність виходу на міжнародний ринок, інтернаціоналізувати свою діяльність шляхом створення закордонних відділень по всьому світу. Організаційна структура цієї компанії (рис. 1.5) базується на географічному принципі, який передбачає відповідальність менеджерів на місцях за ведення справ, у той час як головне керівництво утримує в своїх руках планування і контроль. Всі географічні регіони, включаючи базовий (швейцарський) ринок, рівноправні в організаціонномплане. Така організація є ефективною для "Nestle" та інших компаній з подібними продуктовими лініями і ринками кінцевих споживачів.