Міжнародний менеджмент (2002)

3.1 Модель інноваційного процесу в країнах західної Європи

У країнах Західної Європи переважає модель інноваційного процесу під назвою "Міжнародна міжфірмовий кооперація - метод підвищення ефективності НДДКР", яка відрізняється від моделей "Ризикове венчурне підприємництво" США і "Нові форми взаємодії людей в інноваційному процесі" Японії. У якомусь сенсі форми взаємодії науково-технічних ідей в Європі займають проміжне між американською та японською практикою положення, хоча деякі дослідники цих процесів останніх років у Європі відзначають тенденції більшої "японізаціі" форм взаємодії науки і виробництва.

Така кооперація націлена на вирішення довгострокових комерційних завдань; вона пов'язана з глобальним поширенням нових технологій і знаходиться в руслі об'єктивного процесу інтернаціоналізації господарського життя.

Фахівці відзначають зростаючий інтерес компаній приватного сектора до нових форм співробітництва внаслідок ускладнення та подорожчання науково-дослідних розробок, зменшення тривалості циклів наукомістких товарів, необхідність комплексного використання різних технологій для вирішення комерційних завдань глобального характеру. У цих умовах досить ефективним виявляється співпрацю спеціалізованих компаній однієї або декількох галузей з метою розподілу витрат і зменшення ризику для успішної боротьби з конкурентами на зовнішніх ринках.

До початку 80-х років XX ст. глобальна міжфірмовий кооперація обмежувалася тільки такими областями, як обмін інформацією, спільне виробництво або маркетинг продукції. Проведення спільних НДДКР розглядалося як другорядної діяльності. У наступні 10 років у міру перетворення науково-технічних альянсів в новий елемент глобальної економіки і ринкової стратегії корпорацій ця практика змінювалася.

На специфіку організації інноваційного процесу в Західній Європі вплинув ряд обставин.

Перш за все, раніше великі європейські фірми мали порівняно вузький національний ринок, у той час як вкладення в НДДКР вимагають великих масштабів виробництва для рентабельної реалізації їх результатів, а також широких ринків збуту. З цієї причини інноваційні процеси в Європі на початку 80-х років стали натрапляти на обмежувальні рамки національних ринків: при невеликих обсягах реалізації вартість національної продукції незмінно зростала, а конкурентоспроможність падала. У цих умовах природним шляхом підвищення ефективності виробництва та конкурентоспроможності продукту стала міжнародна кооперація європейських фірм, що дозволила розширити масштаби ринку за рахунок інтеграції. Потім з'явилися спільні міжнародні проекти фірм на ключових напрямках НТП.

Ще одним фактором стало сильний конкурентний тиск американських і японських фірм. Відставання в сфері НДДКР наприкінці 70-х років породило загрозу втрати конкурентних позицій на своєму власному ринку. А оскільки збереження конкурентоспроможності забезпечувалося тільки переходом до нових типів технологій, виникли технічні та фінансові труднощі, які призвели до об'єднання капіталів і стимулювали інтеграцію фірм.

За підтримки державних органів різних країн були створені європейські спільні проекти: Європейська стратегічна програма використання інформаційної технології (ЕСПРІТ), Європейський дослідницький координаційну агентство (ЕВРИКА), а також ряд приватних проектів, наприклад "Філіпс-Сіменс мега проджект" спільно з данськими і західнонімецькими дослідними інститутами для розробки нового покоління суперчіпов.

Відмінності країнові особливості інноваційного процесу, слід зазначити, що якщо в США і Японії є підстави стверджувати про переважне внесок малого бізнесу в сучасні напрямки НТП, то для європейських країн носіями піонерних розробок є головним чином великі й найбільші корпорації. З початку 80-х років приріст витрат на НДДКР більш ніж у половини з 40 найбільших промислових корпорацій західноєвропейських був вищим, ніж приріст їхніх витрат на основний капітал. Навіть у кризові 1980-1982 рр.., Коли норма прибутку знижувалася, бюджет витрат на наукові дослідження та розробки зростав. Ці корпорації розглядали витрати на НДДКР як засоби виходу з кризи.

Коли дослідники інноваційного процесу в Європі роблять висновок про тенденції "японізаціі", маються на увазі перш за все способи взаємодії головних фірм-виробників з постачальниками, які в Японії більш жорсткі щодо якості продукції, що поставляється та переоснащення виробництва, ніж у західноєвропейських країнах. Наприклад, японський телевізійний завод "Мацусіта" у Великобританії змушений був повернути 30% поставлених йому англійськими підприємствами комплектуючих деталей з-за їх поганої якості, у той час як норма повернення для японських постачальників - менше 1%. За оцінкою японського експерта, аналізувати цю ситуацію, буде потрібно 10 років, щоб знайти спосіб змусити англійські підприємства виробляти продукцію необхідної якості.

Цей приклад показує, наскільки істотно реалізація інновацій у виробництві залежить від їхнього поширення на зв'язані виробництва. Багато великих європейські фірми, пов'язані з великою кількістю постачальників, приймають спеціальні проекти, в яких розробляються форми зв'язку з постачальниками, види технічної та організаційної допомоги їм, а також методи кооперації низки постачальників між собою із загальною метою адаптувати їх виробництво до рівня головної фірми.

Подібно японським, європейські фірми також прагнуть передати постачальникам більшу частину виробничого циклу, залишивши у себе завершальні стадії. При цьому посилюється контроль за субконтрактів. У той же час у головних фірм зосереджується початкова стадія - створення нових моделей і конструювання. Іншими словами, головні фірми тримають у своїх руках початок і завершення всього процесу, що дає можливість контролювати його проміжні стадії. Але саме на початкових і кінцевих стадіях перш за все застосовують новітні технології: автоматичне конструювання - на початку, гнучкі виробничі системи - в остаточній стадії. Таким чином, найбільш значущі умови та результати інноваційного процесу зосереджені переважно у найбільших корпорацій. При тому, що великі фірми сприяють вдосконаленню виробництва у своїх постачальників і стимулюють його, ключові позиції в інноваційному потоці зосереджені всі ж у промислових лідерів.

Одним з різновидів міжфірмової кооперації у сфері міжнародних відносин в останні роки є прагнення до спільного вирішення найважливіших фінансових, технічних, виробничих та інших питань. Тенденція до розширення колективної практики в політиці великих фірм стала характерною для піонерних галузей НТП. Учасники угод виконують взаємодоповнюючі функції в процесі проведення наукових досліджень та комерціалізації результатів. Такі угоди отримали назву стратегічних чи науково-технічних альянсів (НТА).

Науково-технічним альянсом прийнято називати стійке об'єднання фірм різних розмірів між собою або з університетами, державними лабораторіями на основі угоди про спільне фінансування НДДКР, розробки або вдосконалення продукції. Якщо партнери по альянсу - з різних країн, то він стає міжнародним. Існує кілька видів НТА: спільна науково-технічна та виробнича діяльність, організація консорціумів і спільних підприємств та ін

У середньому з приблизно 1900 міжнародних угод американські компанії беруть участь у 85%, західноєвропейські - у 65 і японські - в 40%. Найбільш інтенсивні взаємозв'язки США - Західна Європа.

Створюючи нову технологію поза жорстких національних кордонів, міжнародні HTA знижують вплив чисто країнових факторів, наприклад обмеженості ресурсів або жорсткості державного регулювання. Кожен з учасників альянсу вносить свій внесок у вигляді наявних у нього інтелектуальних або матеріальних ресурсів, а після отримання результатів відповідно до певної домовленості отримує свою частку в інтелектуальній власності.

Прагнення до освіти HTA особливо чітко виражено у дрібних і середніх компаній, які, не маючи в своєму розпорядженні великими фінансовими і технічними можливостями, кваліфікованими кадрами, не маючи доступу до складного дорогого обладнання, технологічні укладають угоди між собою або з більш великими фірмами.

Порівняння кількості угод національного та міжнародного рівнів у трьох областях передових технологій (інформаційні технології, біотехнології, виробництві нових матеріалів), укладених компаніями Західної Європи, Японії і США (табл. 3.1), дозволяє зробити висновок про те, що фірми з цих регіонів частіше співробітничають із зарубіжними партнерами.Хоча масштаби діяльності HTA в порівнянні з національними корпораціями залишаються скромними (принаймні за статистичними даними, не завжди відображає нові реалізації сфери HHOKP), є численні свідчення їхнього швидкого зростання.

З усіх міжнародних промислових альянсів приблизно половина американських і половина - європейських.

У Нідерландах близько 15% науково-технічної діяльності компаній обробної промисловості припадає на HTA, кількість яких в окремих галузях залежить від показників частки експорту в їх продукції.

У Франції програми міжнародного наукового співробітництва по лінії ЄС забезпечують часткове фінансування досліджень і розробок в компаніях, на частку яких припадає близько 60% національних НДДКР.

Ці середні дані не дають уявлення про значення окремих найбільш великих альянсів, які мають вплив на стан науково-технічних розробок у ряді ключових галузей. Так, у 1992 р. три відомі корпорації - "IBM", "Siemens" та "Toshiba" - створили альянс, вклавши 1 млрд дол. для розробки суперчіпа комп'ютерної пам'яті. Результати цієї розробки можуть глобально вплинути на технічний рівень галузі.

Інтернаціоналізація НДДКР та розробка нових технологій звичайно розглядаються фахівцями як позитивна тенденція, оскільки в результаті виграють усі учасники. Потенційний виграш - нові можливості для інновацій, швидке і широке поширення передових технологій та кращої практики виробництва, більш раціональне розміщення людських і фінансових ресурсів. Реалізація даних переваг створює сприятливий інвестиційний клімат, сприяє зростанню продуктивності праці та економічного розвитку в цілому.