Методи управління (2003)

4.2. Теорія і практика використання методів управління діяльністю персоналу (2 частина)Найпростіше бачення мислення можна пов'язати з акцентом на динаміку "образного ряду". У внутрішньому плані відображення реальності з'являються образи об'єктів. Так як вони є результатом імітаційної і структурують активності пізнавальних органів, то що відображає функція реалізується спільної активністю різних "органів". Імітаційна складова зумовлюється активністю власне органів почуттів, а структуруються складова - органами "аналізу та синтезу", "узагальнення і заміщення". На вершині структурування знаходиться "Я", його рефлексивне буття, що забезпечує:

відображення (концептуалізація матеріалів імітаційного типу);

проблематізацію (виявлення пізнавальної або нормативної неповноти або надлишку і т. п.);

прогнозування, і нормоконструірованіе, і оцінювання (породження і застосування загальних значущість - цінностей). Тим самим найпростіше імітаційне відтворення і следообразования проходить шлях трансформацій аж до вищих абстракцій (аналітичного і синтетичного типу) та їх інструментального, нормативного, відбивна, прогностичного і проблематичне використання (рис. 34) [4].Структурування лежить в основі всіх розумових ефектів. Воно активізується разом з недостатністю, труднощами при спробах безпосереднього використання результатів імітаційного следообразования в інтелектуальному (рефлексивно-розумовому) забезпечення дій (рис. 35) [3].Щоб інтелектуально обговорювати дії, необхідно перш за все мати "місце", де здійснюється підготовка до розбудови дії, де будуються і перебудовуються образи, де вони використовуються в різних рефлексивних функції. Потім потрібні самі образи. Інтелектуальний механізм, що володіє своєю специфічною улаштування та залежить у своєму пристрої від "морфології" (масив образів) і функцій (внутрішньої - буття образів і зовнішньої - рефлексивного використання), сам по собі інтегрований в ціле психіки і відчуває його вплив. Несвідома частина інтелектуального механізму - це початкова база всіх більш розвинених форм - за рахунок рефлексивного самопізнання та самоставлення виділяє свідому модифікацію механізму. Вона стає вмістилищем усвідомлювати образів і фактором активного впливу на "взаємини" образів їх трансформацію і застосування з боку чуттєвих механізмів, потребностного стану та його динаміки, "Я" і його рефлексивно-коригувальний і вольової активності (рис. 36).Свідома складова виникає насамперед у використанні знакових засобів комунікації і спілкування. Разом з вдосконаленням знакових засобів, механізму мови, способів його трансляції і придбання мовних здібностей у людей виникає мовно-культурний шар модифікації несвідомого інтелектуального механізму, так само, як і інших механізмів (чуттєво-оцінного, мотиваційно-потребностного та ін.) Основу модифікації становить перехід від конкретних образів до абстрактних, до змісту іншого типу (несозерцательного), а потім і перехід від "природного" течії образів до логічно оформлюваним переходах від змісту до змісту, до "оіскусствленію" цього процесу. Це вимагає вже підпорядкованості "зовнішнім" (культурним) вимогам до змістового маніпулювання. Для реалізації необхідного людині слід формувати підставу довільності маніпулювання та відповідності вимогам - "Я" або самосвідомість, його й пізнавального, і коректування (рефлексивно-коректування) буття.

Отже, мислення спочатку пов'язано з плином образів та їх використанням в організації дії. Потім воно ускладнюється трансформаційними можливостями, що виражаються в структуруванні образів і паралельним існуванням імітаційних і структурованих образів, поєднанням позитивних наслідків паралелізму і негативних наслідків паралелізму. На наступній стадії відбувається втручання мовних систем, які направляють трансформацію і структурування в русло побудови абстракцій та їх об'єднань. Разом з цим виникає сервіс свідомості, а потім - самосвідомості, внутрішнє структурування управлінського (рефлексивно-самоорганізаційні) ланки психіки - "Я".

Рефлексивні функції породжують три базові форми мислення - що відображають, проблематизують і депроблематі-зірующіе. Проте всі вони до використання мови, виникнення свідомості та самосвідомості, додання самокорекції організованого і соціокультурно значущого характеру є лише передумовами того, що називають проблема, завдання, норма (включаючи норму процесу і результату - мета). Тому що разом з використанням мови, вдосконаленням організації мислекоммунікатівного процесу і механізму змінюється сама форма відображення, то можна вказати загальну схему приходу до завдання і проблеми, до більш загальним типами норм (стратегія та ін.)

Найбільш звичний тип мислення - це мислення в комунікації, при розумінні текстів, при побудові текстів (автора і критика). У мислекоммунікаціі носій мови включено до умови та систему вимог, що додають його внутрішнім процесам мислення визначеність і організованість. Статичної стороною процесів мислення виступають образи, уявлення. Специфіка мови, як системи засобів мислекоммунікаціі, полягає в тому, що ці образи і представлення розділяються на дві крайніх типу - смисли і значення. Структурні та змістовні властивості смислів залежні від індивідуальності мислителя, ситуації та її динаміки, тоді як значення стоять над ситуацією і індивідуальністю і виступають як соціокультурні засоби, конструктивні та узагальнені. Завдяки цим особливостям мислення набуває ті якості, які і є специфічними для сучасної культури мислення. Їх конструктивізм, надіндівідуальность, узагальненість, надсітуатівность зумовлює трансформації у свідомості, поява надіндівідуальних заміщень первинних смислів (рис. 37) [3].

У силу важливості наслідків появи у свідомості значень, а потім і їх особливого типу - понять, зупинимося більш докладно на їх якості, виділених у багатьох дослідженнях (табл. 30).

Ми бачимо, що подання цього типу створюються в думки-комунікативних взаємодіях. Коли первинні, індивідуальні, ситуаційні і т.п. подання перестають бути ефективними в розумінні, з'являється потреба в коштах подолання егоцентризму індивідуального мислення, в результатах "колективного" мислення, в доказовості і несуб'ектівной переконливості, тоді "смисли" перебудовуються, узагальнюються, конструктивно заміщаються і т.п. і стають значеннями. Вони затверджуються в узгодженні всіх зацікавлених сторін в дискусії або конструюються із спрямованістю на майбутнє твердженням погодилися. Так як первинні уявлення виникають, перш за все, в пізнанні, а всі інші спрямованості використання образів об'єктів спираються на "Познань", на виявлення об'єктної сутності, то перехід до "значень" супроводжується і посиленням пізнавального ефекту, поглибленням, наближенням до відбиття сутності.

Сам перехід до суті змінює суб'єктивну ситуацію в людині, трансформує його зміст свідомості. При цьому сам механізм свідомості та самосвідомості призводить динаміку смислів у відповідність до вимог мовних значень, нового типу змістів. Для інтелектуального саморозвитку важливий перехід від смислів до значень шляхом самостійних зусиль. Використання змістовних конструкцій парадигми мови, значень, і породжує оформлення процесів, поява логіки. Разом з включенням до мислення мовних засобів і закріпленням за знаками мовних значень сам розумовий процес перестає бути залежним тільки від внутрішніх чинників, а у реагуванні на зовнішнє - їх розгляд як випадкового набору умов.