Основи управління якістю (2002)

1.2. Управління якістю

Як спеціалізований вид управлінської діяльності

Управління якістю є спеціалізованим видом управлінської діяльності, до якої відноситься управління персоналом, фінансами, якістю, проектами, інноваціями, маркетингом та ін (рис. 2).

Для досягнення кожної з поставлених цілей визначається політика підприємства в даній сфері, розробляється комплекс заходів впливу на виконавців і через них - на засоби виробництва.

Будь-який з перерахованих спеціалізованих видів управлінської діяльності здійснюється за допомогою таких загальних функцій управління, як планування, організація, регулювання, контроль, облік, забезпечення керованості, координація діяльності, аналіз результатів та ін

Різні цілі управлінської діяльності лежать в різних площинах. Так, цілі у фінансовій сфері можуть припускати мінімізацію поточних витрат, у той час як цілі в області якості - додаткові поточні витрати. Таким чином, керівник повинен визначити пріоритети по кожній наміченої цілі і сформувати "дерево цілей" по ієрархічній структурі.

Оптимальна розстановка пріоритетів по намічених цілей, так само як і ринкові позиції, залежить від політичних, економічних, науково-технічних і багатьох інших факторів, які необхідно сприймати комплексно у всій їх складності. У той же час існує ряд факторів, що керівник обов'язково повинен враховувати.

1. Пріоритети у конкуренції товарів на сучасному ринку:

якість продукції;

надійність поставок;

еластичність:

продукту,

обсягів виробництва;

• низька вартість:

споживання продукції,

купівлі-продажу. Наведені дані характеризують критерії, найбільш враховуються споживачами при виборі товару. Вони виведені на підставі результатів досліджень критеріїв, які споживачі враховують при виборі товару або постачальника товару. Для розміщення пріоритетів споживачам був запропонований широкий комплекс критеріїв, серед яких, наприклад, якість, ціна, унікальність (новизна) вироби, надійність поставок, зв'язку з експортером, післяпродажне обслуговування та ін Дослідження показують, що споживач сьогодні насамперед враховує якість товарів і послуг . Тільки той має шанс продати свої товари і послуги, хто пропонує їх з очікуваною якістю, прийнятною ціною і в потрібний час.

2. Аналіз існуючої практики менеджменту.

Провідними школами менеджменту є японська, американська та європейська. Японська школа менеджменту основний пріоритет традиційно віддає управління якістю, американська та європейська - управління прибутком. У табл. 1 представлені основні відмінності спрямованості японської та американської шкіл менеджменту.

Мета, яку ставить перед собою японський керуючий - підвищити якість роботи підприємства в основному за рахунок по -

Таблиця 1

Спрямованість японської та американської шкіл менеджменту

НаправленностьШкола менеджмента
японскаяамериканская
ЦельУлучшение качества работы предприятия за счет повышения произ­водительности труда работниковПолучение наибольшей прибыли при наимень­ших затратах
Задача оперативного характераУвеличение доли рынка за счет повышения ка­чества товара и увели­чение части новых то­варов в общем объеме выпускаемой продук­цииУскорение оборота ин­вестируемых средств и увеличение стоимости акций
СтратегияКомплексное решение задач повышения каче­ства и производитель­ности трудаПротивопоставление ка­чества и производитель­ности труда. Решение задач повышения каче­ства и производитель­ности труда различны­ми внутренними струк­турами по разным мето­дикам


височини продуктивності праці працівників. При цьому в американському менеджменті основною метою є максималізація прибутку, тобто одержання найбільшої вигоди при найменших витратах. Різна цільова орієнтація впливає на особливості побудови і роботи всієї системи управління. Практика показала найбільшу конкурентоспроможність японських товарів і ефективність роботи японських підприємств. В результаті управління якістю стало домінувати у всіх провідних школах менеджменту. Цільові пріоритети сучасного менеджменту представлені на рис. 3.

В основі сучасного підходу до управління лежить системна орієнтація усіх підрозділів організації на якість з кінцевою метою виправдання очікувань покупців і, як наслідок, одержання максимально можливого прибутку. На перше місце висуваються цілі в області якості. Політика в області якості закладається в основу політики підприємства з усіма її складовими (маркетинг, проектування, закупівлі, контракти та ін.) Для кожної зі складових політики проводяться відповідні аналіз і оцінка. У результаті складаються стратегії і плани, спрямовані на реалізацію політики в області якості.← prev content next →