Оцінка вартості підприємства (бізнесу) (2009)

6.3. Витратний підхід до оцінки ринкової вартості машин і устаткування

Витратний підхід при оцінці вартості машин і встаткування базується на принципі заміщення. Для обчислення вартості відновлення або заміщення, які є базою для розрахунків у витратному підході, потрібно визначити витрати (витрати), пов'язані зі створенням, придбанням і установкою оцінюваних машин і встаткування.

Під вартістю відновлення оцінюваних технічних коштів мають на увазі вартість відтворення їх точного аналога в поточних цінах на дату оцінки або вартість придбання нового об'єкта, повністю ідентичного даному, також у поточних цінах.

Залишкову вартість виражають відбудовною вартістю об'єкта за винятком нарахованого зношування.

Під вартістю заміщення оцінюваних машин і встаткування розуміють номінальну вартість придбання аналогічних нових об'єктів, максимально схожих на оцінювані в поточних цінах.

Залишкову вартість заміщення встановлюють як вартість об'єкта, що заміщається, за винятком зношування. Отже, у першому варіанті мова йде про ідентичні об'єкти, а в другому — про аналогічні.

Для виявлення того, які об'єкти ставляться до ідентичних, а які — до аналогічних, доцільно дати характеристику споживчих властивостей машин і встаткування і їх параметрів:

функціональні показники (продуктивність, потужність, вантажопідйомність і ін.);

експлуатаційні показники (довговічність, безпека, збереженість і ін.);

конструктивні показники (маса, вага, склад найважливіших конструктивних матеріалів);

показники економічності експлуатації (витрати ресурсів на одиницю потужності, часу експлуатації й ін.);

естетичні показники.

При визначенні подібності машин і встаткування правомірно виділити три параметри:

а) функціональна подібність ( по сфері застосування й призначення);

конструктивна подібність;

в) параметрична подібність ( за значенням окремих параметрів).

При повній відповідності функціональної, конструктивної й параметричної подібності прийнято говорити про ідентичність об'єктів, а при частковій подібності — про аналогічності.

При витратному підході до оцінки машин і встаткування використовують наступні методи:

метод обчислення за ціною однорідного об'єкта;

метод заелементного розрахунків;

індексний метод оцінки.

У випадку застосування методу розрахунків за ціною однорідного об'єкта оцінювач здійснює роботу в наступній послідовності.

Для оцінюваного об'єкта вибирають однорідний об'єкт, схожий на оцінюваний насамперед за технологією проведення, використовуваним матеріалам і конструкції. Ціна однорідного об'єкта відома.

Обчислюють собівартість однорідного об'єкта по формуліде Сбодн — собівартість однорідного об'єкта;

Нндс — ставка податку на додану вартість (частки одиниці);

Нип — ставка податку на прибуток (частки одиниці);

Кр — коефіцієнт рентабельності продукції (частки одиниці);

Цодн — ціна однорідного об'єкта.

Можливе прийняття показника рентабельності продукції в наступних величинах:

а) для виробів, що користуються попитом, — 0,25-0,35;

б) для виробів, що мають середній попит, — 0,1-0,25;

в) для низькорентабельних виробів — 0,05-0,1.

3. Обчислюють собівартість оцінюваного об'єкта. Для цього в собівартість однорідного об'єкта вносять коректування, що враховують відмінності в масі об'єктів:де Сбоц — собівартість оцінюваного об'єкта;

Сбодн — собівартість однорідного об'єкта;

Моц, Мода — маса конструкції оцінюваного й однорідного об'єкта.

4. Визначають відбудовну вартість оцінюваного об'єкта (Св):Якщо оцінюють машини й устаткування, попит на які отсутствует, то їх вартість ухвалюють у розмірі собівартості.

При використанні методу заелементного розрахунків виконують наступні етапи:

Становлять перелік комплектуючих вузлів і агрегатів оцінюваного об'єкта. Узагальнюють інформацію про ціни на комплектуючі вироби й агрегати.

Установлюють повну собівартість об'єкта оцінки по формулі

Сбоц = Ску + Сзи

де Сбоц — повна собівартість оцінюваного об'єкта;

Ску — вартість комплектуючого вузла або агрегату;

Сзи — власні витрати виготовлювача (наприклад, витрати на складання).

Обчислюють відбудовну вартість оцінюваного об'єкта. При використанні індексного методу оцінки здійснюють приведення базової вартості об'єкта оцінки (первісної або відбудовної вартості) до сучасного стану за допомогою індексу зміни цін по відповідній до групи машин і встаткування за певний період:

Св = Сб * Ииц

де Св — відбудовна вартість об'єкта;

Сб — балансова вартість об'єкта;

Ииц — індекс зміни цін.

Доцільно індексувати витрати, з яких полягає собівартість оцінюваного об'єкта. При цьому використовують цінові індекси ресурсів. Для обчислення залишкової вартості машин і встаткування з відбудовної вартості виключають сумарне зношування: фізичний, фуккциональний і зовнішній.

Фізичне зношування вимірюють за допомогою:

методу строку життя;

методу укрупненої оцінки технічного стану об'єкта.

Метод укрупненої оцінки технічного стану реалізують за допомогою спеціальних оцінних шкал (табл. 4).

Таблиця 4

Фізичне зношування, %Оцінка технічного стануІнтерпретація технічного стану об'єктів
0-20ГарнеУшкоджень і деформацій немає. Присутні окремі несправності, які усувають за допомогою поточного ремонту
21-40ЗадовільнеЕлементи в цілому придатні для експлуатації, однак вимагають ремонту в процесі їх використання
41-60НезадовільнеЕксплуатація елементів можлива за умови проведення ремонту
61-80АварійнеСтан елементів аварійний. Виконання елементами своїх функцій можливо при їхній заміні на нові
81-100Непридатні для подальшої експлуатаціїЕлементи перебувають у непридатному для подальшого використання стані й підлягають ліквідації


Функціональне зношування виражає втрату вартості об'єкта, викликану впровадженням більш дешевих технічних коштів або випуском більш економічних і продуктивних аналогів. Його встановлюють експертним шляхом.

Оцінна шкала для обчислення фізичного зношування активної частини основних коштів

Зовнішнє зношування визначають методом зв'язаних пар продажів. Порівнюють два порівнянні об'єкти, один з яких має ознаки зовнішнього зношування, а іншої — немає. Різниця в цінах продажів виражає зовнішній (економічний) зношування.