Міжнародна економіка (2000)

3. Основні напрямки економічної інтеграції України в систему міжнародної економіки

Ринкова трансформація економіки України поставила розвиток зовнішньоекономічних відносин в більш (залежність від економічного інтересу в порівнянні з тим, що було в умовах входження нашої держави до складу СРСР. Саме з огляду на економічний інтерес формуються основні напрями сучасних зовнішньоекономічних відносин України.

Виходячи з пріоритету національних економічних інтересів, держава прагне розвивати взаємовигідні зв'язки як в експортному, так і в імпортному секторах. Пріоритетними напрямами експортного сектора є:

розвиток виробництва і пошуки ринків збуту верстатів, літаків, побутової техніки, виробів порошкової металургії, електрозварювальної техніки та інших високотехнологічних і наукомістких виробів, які відповідають світовому рівню;

перетворення сільськогосподарського і продовольчого виробництва у високоефективну галузь, спроможну істотно впливати на обсяги вітчизняного експорту;

розвиток торгівлі патентами, ліцензіями, різноманітними послугами, передусім транспортними, пропонуючи транзитні перевезення вантажів, нафти, газу;

розвиток виробництва та пошук вигідних ринків збуту кольорових металів, урану, що можуть посилити експортний потенціал України.

В галузі імпортної політики пріоритетними напрямами визнано передусім такі:

- імпорт лікувальних засобів, обладнання для медичних закладів, техніки для розвитку медичної промисловості;

- імпорт продовольства, новітньої техніки і технологій для розвитку харчової промисловості.

Інтеграція України в світогосподарську систему передбачає вибір пріоритетного економічного простору, в якому найбільш повно можуть реалізуватися національні інтереси. Найсприятливіший економічний простір - це простір колишнього СРСР. Будучи складовою єдиного народногосподарського комплексу, Україна мала широко розгалужену мережу економічних і науково-технічних зв'язків з колишніми республіками, а нині з незалежними країнами. Сьогодні є реальні можливості для відновлення цих зв'язків на новій політико-економічній основі. Причому на ринку країн СНД Україна реалізує понад 25% ВВП і забезпечує головні свої потреби в нафті, газі, деревині, бавовні і ін. сировині.

Незважаючи на те, що в 90-х роках відбулося значне скорочення зовнішньоекономічних зв'язків між країнами колишнього СРСР в результаті переорієнтації їх торгових потоків на країни так званого далекого зарубіжжя, рівень взаємозалежності партнерів по СНД залишається досить високим. А тому й відновлення нормальних економічних відносин на просторі колишнього СРСР є найпотужнішим фактором стабілізації економіки і піднесення добробуту населення кожної з країн СНД.

Усвідомлюючи цю обставину керівництво України здійснює заходи щодо реінтеграції на основі розроблення ефективного механізму економічної взаємодії з партнерами по СНД. При цьому розвиток співробітництва здійснюється як на міждержавній основі через погодження між урядами основних параметрів взаємовідносин, так і на рівні прямих зв'язків підприємств, об'єднань, кооперативів, бірж, асоціацій, спілок тощо. Надаючи своїм підприємствам можливість самим встановлювати економічні зв'язки, держава тим самим створює передумови для функціонування Євроазіатської зони вільної торгівлі.

і Звичайно, відновлення економічних відносин України з країнами СНД відбувається не так швидко, як цього вимагає економіка. За минулі роки так і не був відновлений єдиний економічний простір, виявились серйозні розбіжності в підходах до здійснення ринкових перетворень. Крім того, реінтеграцію гальмують серйозний спад виробництва, нестійкість національних валют, взаємні неплатежі.

Сферу особливих економічних інтересів України становлять країни Східної Європи, передусім колишні члени Ради Економічної Взаємодопомоги (Болгарія, Угорщина, Словакія, Чехія). Хоча колишні зв'язки України з цією групою країн відбивали лише міждержавні стосунки СРСР, вони були достатньо міцними й ефективними. їх інтенсифікація на новій економічній та соціально-політичній основі здатна обернутися великим виграшем для України. Адже цьому сприяє територіальна близькість, наявність відповідних транспортних комунікацій, історичні й духовні традиції, приблизно однаковий рівень економічного й науково-технічного розвитку тощо. Тим більше, що багато українських підприємств були включені у міжнародний поділ праці через спеціалізацію і кооперацію з підприємствами саме цих країн.

Останнім часом керівництво держави здійснює цілий комплекс заходів на оновлення виробничих зв'язків з Польщею, Болгарією, Словакією, Угорщиною. При цьому йдеться не тільки про відновлення старих форм співробітництва. Україна готова співробітничати в інвестиційній сфері, створенні спільних підприємств, особливо у прикордонній смузі, спільній діяльності на ринках третіх країн. Значні зусилля нашої держави спрямовано на те, щоб розширити зовнішньоекономічні зв'язки з Європейським союзом (ЄС), який є одним з трьох головних промислових, фінансових і торгових центрів світу. Як відомо, економічне співробітництво України з ЄС здійснювалось на основі угоди про торгівлю між СРСР та Європейським союзом. Причому воно нерідко носило конфронтаційно-ідеологічний характер, оскільки стримувалось ідеологічними та політичними перешкодами. Скажімо, існувала заборона на передачу соціалістичним країнам, в тому числі й Україні, прогресивних технологій, торгівлю окремими товарами тощо. В сучасних умовах між Україною та ЄС досягнено домовленостей щодо усунення перешкод на шляху розвитку взаємовигідного співробітництва. Завдяки їм зовнішньоекономічні зв'язки України з країнами ЄС набули нової якості. Про це свідчать такі факти:

сторони здійснюють співробітництво щодо проведення економічних реформ шляхом розвитку міжпарламентських зв'язків, узгодження українського законодавства з нормами ЄС, участь в міжнародному контролі за виборами в Україні;

сприяння інтеграції України в світову економіку шляхом надання допомоги в забезпеченні відповідності українських товарів міжнародним стандартам, розвитку регіонального співробітництва, сприяння в сфері захисту навколишнього середовища, створення сучасної банківської системи, надання допомоги в галузі впровадження сучасних інформаційних технологій тощо;

співробітництво в сфері здійснення конверсії військово-промислового комплексу;

координування дій і надання взаємної допомоги в боротьбі з організованою злочинністю, корупцією, незаконною міграцією;

сприяння підготовці кадрів, розвитку наукових досліджень, надання гуманітарної допомоги.

Перспективні економічні та науково-технічні зв'язки України і США. Останнім часом значно зросли обсяги товарообороту і прямих інвестицій, активізувалося співробітництво в галузі зміцнення миру та безпеки народів, боротьби з організованою злочинністю, підготовки й перепідготовки кадрів.

З боку України робляться певні кроки щодо розвитку економічних зв'язків з Китаєм. Україна в останні роки значно збільшила імпорт китайських товарів, хоча експортні поставки в цю країну практично дорівнюють нулю. Сказане означає, що вітчизняним виробникам необхідно більш активно пробиватись на внутрішній ринок Китаю, адже при певних умовах ми могли б продавати продукцію машинобудівного комплексу, співробітничати в підготовці кадрів, спільному здійсненню наукових проектів тощо.

Інтеграції України у міжнародну економіку сприяє розвиток відносин з міжнародними економічними та валютно-кредитними організаціями, зокрема такими як Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, Європейський банк реконструкції і розвитку, які можуть бути основним джерелом зовнішніх запозичень України.

Отже, Україна вже сьогодні спроможна будувати свої зовнішньоекономічні зв'язки на взаємовигідних умовах як з країнами близького, так і далекого зарубіжжя.